Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2011.77.749

Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-7-11

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Renata Maria BOGATEK-LESZCZYŃSKA

dr Claudine KIEDA

dr hab. Barbara Krystyna KIELISZEWSKA-ROKICKA

nauk ekonomicznych

dr hab. Janina Elżbieta GODŁÓW-LEGIĘDŹ

dr hab. Krystyna Ida IGLICKA-OKÓLSKA

dr hab. Maciej URBANIAK

dr hab. Feliks Sławomir WYSOCKI

dr hab. Jerzy ŻYŻYŃSKI

nauk farmaceutycznych

dr hab. Krzysztof Bogusław BIELAWSKI

dr hab. Elżbieta Zofia BUDZISZ

dr hab. Anna MALM

dr hab. Jadwiga Kazimiera SKRĘTKOWICZ

nauk fizycznych

dr hab. Marek Władysław BANASZKIEWICZ

dr hab. Piotr SALABURA

dr hab. Iwona Małgorzata STANISŁAWSKA

nauk humanistycznych

dr hab. Iwona Bożena CHRZANOWSKA

dr hab. Krzysztof Tadeusz JAKUBIAK

dr hab. Ewa NOWACKA

dr hab. Marek PREJS

dr hab. Izabela Alina SURYNT

dr hab. Stanisław Andrzej WIECH

nauk medycznych

dr hab. Andrzej Kazimierz BEDNAREK

dr hab. Lidia CHOMICZ

dr hab. Leszek Andrzej DOMAŃSKI

dr hab. Bożena Elżbieta KOSZTYŁA-HOJNA

dr hab. Dariusz Marek LEBENSZTEJN

dr hab. Krzysztof Wojciech PAŚNIK

dr hab. Kazimierz REMBIASZ

dr hab. Tomasz Gabriel TARGOWSKI

dr hab. Marcin WOJNAR

dr hab. Maciej Jerzy WÓJCICKI

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Eugeniusz Henryk BOLACH

nauk o Ziemi

dr hab. Krzysztof FORTUNIAK

dr hab. Michał Andrzej GRUSZCZYŃSKI

dr hab. Hanna Lucyna MATYJA

dr hab. Andrzej Józef SULIBORSKI

dr hab. Andrzej Edward TATUR

nauk prawnych

dr hab. Tomasz Jacek KRUSZEWSKI

dr hab. Andrzej MATLAK

nauk rolniczych

dr hab. Ryszard AMAROWICZ

dr hab. Grażyna JAWORSKA

dr hab. Grażyna Bożenna Małgorzata LEWANDOWICZ

dr hab. Krzysztof SZOSZKIEWICZ

dr hab. Henryk ZIELIŃSKI

nauk technicznych

dr hab. Marek Ryszard BRYJAK

dr hab. Jan Jerzy BUTRA

dr hab. Artur Zdzisław DYBKO

dr hab. Janusz HALAWA

dr hab. Zbigniew Andrzej KORCZEWSKI

dr hab. Wiesław Ireneusz KOSEK

dr hab. Marek Wojciech LORENC

dr hab. Karol MYSZKOWSKI

dr hab. Marian Włodzimierz SUŁEK

nauk teologicznych

ks. dr hab. Anzelm Romuald WEISS

nauk weterynaryjnych

dr hab. Krzysztof Wojciech WĄSOWICZ