§ 4. - Nadanie statutu Związkowi Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady... - M.P.1984.24.166 - OpenLEX

§ 4. - Nadanie statutu Związkowi Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady prowadzenia rejestru tych straży.

Monitor Polski

M.P.1984.24.166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1984 r.
§  4.
1.
Podstawę wpisania do rejestru lub wykreślenia z rejestru terenowej i zakładowej ochotniczej straży pożarnej stanowi decyzja wydana przez właściwy terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego.
2.
Terenowe i zakładowe ochotnicze straże pożarne wpisywane są do rejestru w porządku chronologicznym.
3.
Dla każdej terenowej i zakładowej ochotniczej straży pożarnej zakłada się akta opatrzone nazwą i kolejnym numerem, pod którym wpisana jest do rejestru. W aktach gromadzi się wszystkie dokumenty dotyczące danej ochotniczej straży pożarnej.
4.
Rejestr prowadzi się według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
5.
Rejestr prowadzony przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowuje moc obowiązującą.