Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz... - M.P.1976.17.78 - OpenLEX

Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady prowadzenia rejestru tych straży.

Monitor Polski

M.P.1976.17.78

Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 marca 1976 r.
w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży.

Na podstawie art. 34 ust. 2, art. 36 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106) zarządza się, co następuje:
Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1.
Ustala się wzorcowy statut:
1)
terenowej ochotniczej straży pożarnej stanowiący załącznik nr 2,
2)
zakładowej ochotniczej straży pożarnej stanowiący załącznik nr 3.
1.
Podstawę wpisania do rejestru lub wykreślenia z rejestru terenowej i zakładowej ochotniczej straży pożarnej stanowi decyzja wydana przez właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
2.
Terenowe i zakładowe ochotnicze straże pożarne wpisywane są do rejestru w porządku chronologicznym.
3.
Dla każdej terenowej i zakładowej ochotniczej straży pożarnej zakłada się akta opatrzone nazwą i kolejnym numerem, pod którym wpisana jest do rejestru. W aktach gromadzi się wszystkie dokumenty dotyczące danej ochotniczej straży pożarnej.
4.
Rejestr prowadzi się według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
1.
Wniosek w sprawie rejestracji terenowej ochotniczej straży pożarnej składają założyciele.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać nazwę terenowej ochotniczej straży pożarnej, adres siedziby, teren działalności oraz wykaz imienny co najmniej 10 założycieli.
3.
Powołanie lub rozwiązanie zakładowej ochotniczej straży zgłasza kierownik zakładu pracy.
4.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać nazwę ochotniczej straży pożarnej, adres zakładu pracy oraz dane o osobach wchodzących w skład zarządu ochotniczej straży pożarnej (imiona, nazwiska, pełnione funkcje w zarządzie, miejsca zamieszkania).
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" (Monitor Polski z 1965 r. Nr 17, poz. 68 i z 1968 r. Nr 25, poz. 161),
2)
zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego ochotniczej straży pożarnej (Monitor Polski Nr 67, poz. 409),
3)
zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie ustalenia wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy (Monitor Polski z 1962 r. Nr 65, poz. 305 i z 1965 r. Nr 63, poz. 340),
4)
zarządzenie nr 125 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1971 r. w sprawie rejestracji i nadzoru nad ochotniczymi strażami pożarnymi (Dz. Urz. MSW Nr 8, poz. 26).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STATUT ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

§  1.
1.
Organizacja społeczna "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych", zwana dalej "Związkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106) oraz niniejszego statutu.
2.
Związek jest organizacją społeczną zrzeszającą w ochotniczych strażach pożarnych obywateli polskich gotowych czynnie i w sposób zorganizowany uczestniczyć w ochronie życia, zdrowia i mienia obywateli oraz majątku narodowego przed pożarami.
3.
Związek ma osobowość prawną.
§  2.
1.
Terenem działalności Związku jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Siedzibą władz naczelnych Związku jest m.st. Warszawa.
§  3.
Związek ma jednostki organizacyjne stopnia wojewódzkiego i podstawowego.
§  4. 1
Związek ma sztandar oraz używa pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji i odznak według wzorów określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  5.
Podstawą działalności Związku jest praca społeczna.
§  6.
Związek może współpracować z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział  2

Zadania i formy ich realizacji.

§  7.
Zadaniem Związku jest w szczególności:
1)
pobudzanie i wszechstronne rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do zwiększenia udziału społeczeństwa w ochronie przeciwpożarowej,
2)
prowadzenie pracy społeczno-wychowawczej oraz pogłębianie uczuć patriotyzmu do Polski Ludowej członków ochotniczych straży pożarnych,
3)
ustalanie wytycznych dla ochotniczych straży pożarnych w zakresie zadań społeczno-wychowawczych,
4)
jednoczenie ochotniczych straży pożarnych oraz sprawowanie nad nimi opieki.
§  8.
Zadania określone w § 7 Związek realizuje przez:
1)
współdziałanie z jednostkami gospodarki uspołecznionej i organizacjami społecznymi,
2)
mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
3)
propagowanie, inicjowanie i prowadzenie współzawodnictwa ochotniczych straży pożarnych,
4)
rozwijanie wychowania fizycznego i sportu oraz prac kulturalno-oświatowych w ochotniczych strażach pożarnych,
5)
wydawanie i rozpowszechnianie czasopism i innych publikacji z zakresu działalności Związku.

Rozdział  3

Członkowie Związku.

§  9.
Członkowie Związku dzielą się na:
1)
zwyczajnych,
2)
wspierających,
3)
honorowych.
§  10.
1.
Członkiem zwyczajnym jest każda ochotnicza straż pożarna, która zgłosi swe przystąpienie do Związku.
2.
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych należy do kompetencji właściwego zarządu gminnego.
§  11.
1.
Członkiem wspierającym może być każdy obywatel polski lub osoba prawna współdziałająca w rozwoju Związku.
2.
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków wspierających należy do kompetencji właściwego zarządu gminnego.
3.
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków wspierających osób prawnych, których działalność przekracza obszar gminy, należy do kompetencji właściwego zarządu wojewódzkiego.
§  12.
1.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej.
2. 2
Godność członka honorowego nadaje Prezydium Zarządu Głównego Związku.
§  13.
1.
Członek Związku ma prawo:
1)
czynnego i biernego wyboru do władz Związku, za pośrednictwem swych delegatów,
2)
korzystania z pomocy i urządzeń Związku.
2.
Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt 2.
§  14.
Do obowiązków członka Związku należy:
1)
aktywne uczestniczenie w pracach Związku,
2)
propagowanie wśród społeczeństwa zasad ochrony przeciwpożarowej,
3)
przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
4)
regularne opłacanie składek członkowskich.

Rozdział  4

Naczelne władze Związku.

§  15.
Naczelnymi władzami Związku są:
1)
Zjazd Krajowy,
2)
Zarząd Główny,
3)
Główna Komisja Rewizyjna,
4)
Główny Sąd Honorowy.

A.

Zjazd Krajowy

§  16.
Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Związku. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§  17.
Do zakresu uprawnień Zjazdu Krajowego należy:
1)
uchwalanie programu działalności Związku,
2)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego,
3)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Honorowy i delegatów,
4)
wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego,
5)
uchwalanie projektu zmian statutu,
6)
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku,
7)
podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Zjazdu Krajowego.
§  18.
1.
Zjazd Krajowy zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
2.
O terminie Zjazdu Krajowego wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
§  19.
1.
Nadzwyczajny Zjazd jest zwoływany:
1)
na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
2)
na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów wojewódzkich Związku.
2.
Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajny zjazd w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.
§  20.
W Zjeździe Krajowym udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach wojewódzkich,
2)
z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz naczelnych Związku i osoby zaproszone.
§  21.
1.
Uchwały Zjazdu Krajowego są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
2.
Uchwała w sprawie rozwiązania Związku wymaga większości 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

B.

Zarząd Główny

§  22.
1. 3
Zarząd Główny składa się z 63-89 członków.
2.
Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
3.
Kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata.
§  23.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1)
realizowanie uchwał Zjazdu Krajowego,
2)
ustalanie planów działalności i budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
3)
podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Związku,
4)
decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego,
5)
zwoływanie Zjazdu Krajowego,
6)
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania i podziału,
7) 4
powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych Zarządu Głównego,
8) 5
zawieszanie uchwał zjazdów wojewódzkich i uchylanie uchwał zarządów wojewódzkich, jeżeli są sprzeczne ze statutem lub uchwałami naczelnych władz Związku,
9) 6
reprezentowanie Związku na zewnątrz,
10) 7
ustalanie liczby delegatów na Zjazd Krajowy oraz zjazdy wojewódzkie.
§  24.
Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez Prezydium Zarządu Głównego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§  25.
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§  26.
1. 8
Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 16-20 członków, w tym: prezesa, 2-5 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
2.
Sekretarzem generalnym może być tylko funkcjonariusz pożarnictwa, którego kandydaturę przedstawia Zarządowi Głównemu Komendant Główny Straży Pożarnych.
3.
Ponadto w skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzi z urzędu przedstawiciel Komendanta Głównego Straży Pożarnych.
§  27.
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:
1)
kierowanie bieżącą działalnością Związku,
2)
nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności terenowych zarządów Związku,
3)
opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Związku,
4)
ustalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla terenowych zarządów Związku i dla ochotniczych straży pożarnych,
5)
zawieszanie uchwał zarządów wojewódzkich i uchylanie uchwał prezydiów zarządów wojewódzkich, jeżeli są sprzeczne ze statutem lub uchwałami naczelnych władz Związku,
6)
rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządu wojewódzkiego,
7) 9
nadawanie odznak i wyróżnień oraz godności członka honorowego,
8) 10
nadawanie sztandaru zarządom wojewódzkim,
9) 11
inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.
§  28.
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§  29.
Oświadczenia w sprawach majątkowych Związku składają w imieniu Zarządu Głównego dwie osoby: prezes lub wiceprezes i sekretarz generalny lub skarbnik.
§  30.
Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

C.

Główna Komisja Rewizyjna

§  31.
Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Związku. Do zakresu jej działania należy:
1)
kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Związku,
2)
kontrola opłacania składek członkowskich,
3)
składanie sprawozdania na Zjeździe Krajowym wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4)
przedstawianie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności Związku,
5)
uchwalanie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych niższego szczebla,
6) 12
koordynowanie działalności wojewódzkich komisji rewizyjnych oraz współdziałanie z tymi komisjami.
§  32.
1.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-11 członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.
Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
§  33.
1.
Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
2.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

D.

Główny Sąd Honorowy

§  34.
1.
Główny Sąd Honorowy składa się z 11-15 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.
W skład Głównego Sądu Honorowego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
§  35.
Do zakresu działania Głównego Sądu Honorowego należy:
1)
rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz naczelnych i wojewódzkich Związku, dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku,
2)
rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wojewódzkich sądów honorowych,
3)
nadzorowanie działalności wojewódzkich sądów honorowych.
§  36.
Główny Sąd Honorowy może wymierzać następujące kary:
1)
upomnienie,
2)
nagana,
3)
wystąpienie z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionych we władzach naczelnych lub wojewódzkich Związku.
§  37.
Organizację i tryb postępowania przed Głównym Sądem Honorowym i wojewódzkimi sądami honorowymi określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Honorowy.

Rozdział  5

Władze wojewódzkie Związku.

§  38.
Władzami wojewódzkimi Związku są:
1)
zjazd wojewódzki,
2)
zarząd wojewódzki,
3)
wojewódzka komisja rewizyjna,
4)
wojewódzki sąd honorowy.

A.

Zjazd wojewódzki

§  39.
Najwyższą władzą wojewódzką Związku jest zjazd wojewódzki. Zjazd wojewódzki może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§  40.
Do zakresu uprawnień zjazdu wojewódzkiego należy:
1)
uchwalenie programu działalności Związku na terenie województwa,
2)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiej komisji rewizyjnej i wojewódzkiego sądu honorowego,
3)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd wojewódzki, wojewódzką komisję rewizyjną, wojewódzki sąd honorowy i delegatów,
4)
wybór zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiej komisji rewizyjnej i wojewódzkiego sądu honorowego,
5)
wybór delegatów na Zjazd Krajowy,
6)
podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji zjazdu.
§  41.
1.
Zjazd wojewódzki zwoływany jest przez zarząd wojewódzki raz na 4 lata.
2.
O terminie zjazdu wojewódzkiego wraz z proponowanym porządkiem obrad zarząd wojewódzki zawiadamia delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia zjazdu.
§  42.
1.
Nadzwyczajny zjazd wojewódzki jest zwoływany:
1)
na żądanie Zarządu Głównego,
2)
na podstawie uchwały zarządu wojewódzkiego,
3)
na żądanie wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
4)
na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów gminnych.
2.
Postanowienia § 19 ust. 2 i § 21 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  43.
W zjeździe wojewódzkim udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach gminnych,
2)
z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz wojewódzkich i osoby zaproszone.

B.

Zarząd wojewódzki

§  44.
1. 13
Zarząd wojewódzki składa się z 25-43 członków.
2.
Postanowienia § 22 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  45.
Do zakresu działania zarządu wojewódzkiego należy:
1)
realizowanie uchwał zjazdu wojewódzkiego i naczelnych władz Związku,
2)
ustalanie planów działalności i budżetu Związku na terenie województwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
3)
gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach budżetu oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,
4)
decydowanie w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu wojewódzkiego,
5)
zwoływanie zjazdu wojewódzkiego,
6) 14
nadawanie sztandaru zarządom gminnym i ochotniczym strażom pożarnym
7) 15
powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych zarządu wojewódzkiego,
8) 16
zawieszanie uchwał zjazdów gminnych i uchylanie uchwał zarządów gminnych, jeżeli są sprzeczne ze statutem lub uchwałami nadrzędnych władz Związku,
9) 17
reprezentowanie Związku na terenie województwa,
10) 18
ustalanie liczby delegatów na zjazdy gminne.
§  46.
Postanowienia § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.
§  47.
1.
Zarząd wojewódzki wybiera spośród siebie prezydium w składzie 11-15 członków, w tym prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2.
W skład prezydium zarządu wojewódzkiego wchodzi z urzędu komendant wojewódzki straży pożarnych lub jego przedstawiciel.
§  48.
1.
Do zakresu działania prezydium zarządu wojewódzkiego należy:
1)
kierowanie bieżącą działalnością Związku na terenie województwa,
2)
nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności zarządów gminnych,
3)
opracowywanie projektów planu działalności i budżetu Związku na terenie województwa,
4)
zawieszanie uchwał zarządów gminnych i uchylanie uchwał prezydiów zarządów gminnych, jeżeli są sprzeczne ze statutem lub uchwałami nadrzędnych władz Związku,
5)
rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządu gminnego,
6)
inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.
2.
Postanowienia § 28 i § 29 stosuje się odpowiednio.

C.

Wojewódzka komisja rewizyjna.

§  49.
1.
Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontroli Związku na terenie województwa.
2.
Postanowienia § 31-33 stosuje się odpowiednio.

D.

Wojewódzki sąd honorowy

§  50.
1.
Wojewódzki sąd honorowy składa się z 7-11 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.
Postanowienia § 34 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  51.
Do zakresu działania wojewódzkiego sądu honorowego należy:
1)
rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz gminnych Związku dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku,
2)
rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku.
§  52.
Postanowienia § 36 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  6

Władze gminne Związku.

§  53.
1.
Władzami gminnymi Związku są:
1)
zjazd gminny,
2)
zarząd gminny,
3)
gminna komisja rewizyjna.
2.
Przez władze gminne Związku należy rozumieć również władze miejskie oraz miejsko-gminne.

A.

Zjazd gminny

§  54.
Najwyższą władzą Związku na terenie gminy jest zjazd gminny. Zjazd gminny może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§  55.
Do zakresu uprawnień zjazdu gminnego należy:
1)
uchwalanie programu działalności Związku na terenie gminy,
2)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu gminnego i gminnej komisji rewizyjnej,
3)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd gminny, gminną komisję rewizyjną lub delegatów,
4)
wybór zarządu gminnego i gminnej komisji rewizyjnej,
5)
wybór delegatów na zjazd wojewódzki,
6)
podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji zjazdu.
§  56.
1.
Zjazd gminny jest zwoływany przez zarząd gminny raz na 2 lata.
2.
Postanowienia § 21 ust. l i § 41 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  57.
Nadzwyczajny zjazd gminny jest zwoływany:
1)
na żądanie zarządu wyższego szczebla,
2)
na podstawie uchwały zarządu gminnego,
3)
na żądanie gminnej komisji rewizyjnej,
4)
na wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów ochotniczych straży pożarnych działających na obszarze gminy.
§  58.
W zjeździe gminnym udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegaci ochotniczych straży pożarnych,
2)
z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz gminnych i osoby zaproszone.

B.

Zarząd gminny

§  59.
1. 19
Zarząd gminny składa się z 11-21 członków.
2.
Kadencja zarządu gminnego trwa 2 lata.
3.
Postanowienia § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  60.
1.
Do zakresu działania zarządu gminnego należy:
1)
kierowanie działalnością Związku na terenie gminy,
2)
realizowanie uchwał zjazdu gminnego i nadrzędnych władz Związku,
3)
ustalanie planów działalności i budżetu Związku na terenie gminy oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4)
organizowanie ochotniczych straży pożarnych,
5)
gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach budżetu oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,
6)
decydowanie w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu gminnego,
7)
zwoływanie zjazdu gminnego,
8)
powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych zarządu gminnego,
9)
zawieszanie uchwał walnych zebrań ochotniczych straży pożarnych, jeżeli są sprzeczne z niniejszym statutem, statutem OSP lub uchwałami nadrzędnych władz Związku,
10)
zawieszanie w czynnościach zarządów ochotniczych straży pożarnych, jeżeli działają na szkodę ochotniczej straży pożarnej lub Związku,
11)
reprezentowanie Związku na terenie gminy.
2.
W razie zawieszenia zarządu ochotniczej straży pożarnej zarząd gminny wyznacza kuratora, który w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia zwołuje walne zebranie członków ochotniczej straży pożarnej w celu dokonania wyboru nowego zarządu.
3.
Postanowienia § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.
§  61. 20
 
1.
Zarząd gminny wybiera spośród siebie prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy stanowią prezydium tego zarządu.
2.
W skład prezydium zarządu gminnego wchodzi z urzędu komendant gminny straży pożarnych.

C.

Gminna komisja rewizyjna

§  62.
1.
Gminna komisja rewizyjna jest organem kontroli Związku na terenie gminy i składa się z przewodniczącego oraz 2-4 członków.
2.
Postanowienia § 31, § 32 ust. 2 i § 33 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  7

Fundusze i majątek Związku.

§  63.
Na fundusze i majątek Związku składają się:
1)
składki członkowskie,
2)
dotacje państwowe,
3)
zapisy, darowizny,
4)
wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
5)
inne wpływy.
§  64.
Fundusze Związku mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie. Sposób podziału funduszu na wykonanie zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku oraz zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych określa Zarząd Główny.
§  65.
1.
W razie rozwiązania Związku Zjazd Krajowy wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób.
2.
Pozostały po likwidacji majątek Związku przekazany będzie na cele ochrony przeciwpożarowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STATUT TERENOWEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

§  1.
1.
Organizacja społeczna "Ochotnicza Straż Pożarna w .........", zwana dalej w skrócie "OSP", działa na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106) oraz niniejszego statutu.
2.
OSP ma osobowość prawną.
§  2.
Siedzibą OSP jest .........
§  3.
Terenem działalności OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości leżące w rejonie pomocy wzajemnej.
§  4.
1.
OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanego w dalszych postanowieniach statutu "Związkiem", którego członkostwo nabywa po przyjęciu jej przez właściwy zarząd gminny (miejski lub miejsko-gminny) Związku.
2.
Postanowienia statutu Związku oraz uchwały jego władz są dla OSP wiążące.
§  5. 21
OSP może mieć sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji i odznak według wzorów określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  6.
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej.

Rozdział  2

Zadania i formy ich realizacji.

§  7.
Zadaniem OSP jest:
1)
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,
2)
udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów i innych klęsk,
3)
uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,
4)
udział w obronie cywilnej,
5)
rozwijanie wśród członków OSP zamiłowania i zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
6)
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
§  8.
Zadania wymienione w § 7 OSP realizuje przez:
1)
organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości,
2)
organizowanie spośród swoich członków jednostki operacyjno-technicznej do walki z pożarami i innymi klęskami,
3)
przedstawianie organom władzy i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
4)
szkolenie pożarnicze członków i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
5) 22
organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP,
6)
organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalnej,
7)
prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Rozdział  3

Członkowie OSP.

§  9.
Członkiem OSP może być każdy obywatel polski o nienagannej postawie, który ukończył 18 lat, zgłosił swe przystąpienie do OSP i uzyskał poparcie 2 członków OSP.
§  10.
1.
Członkowie OSP dzielą się na:
1)
zwyczajnych,
2)
wspierających,
3)
honorowych.
2.
Członkiem zwyczajnym może być osoba, która czynnie uczestniczy w wykonywaniu zadań statutowych, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

Przyrzekam wiernie służyć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

3.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP i opłacająca składkę członkowską.
4.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie.
§  11.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje zarząd OSP.
§  12.
1.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)
wybierać i być wybierani do władz OSP,
2)
biec udział w walnym zebraniu,
3)
korzystać z urządzeń OSP,
4)
używać munduru i oznak.
2.
Członkowie zwyczajni są obowiązani:
1)
brać czynny udział w działalności OSP,
2)
przestrzegać postanowień statutu oraz zarządzeń władz OSP,
3)
podwyższać swój poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniu pożarniczym,
4)
dbać o mienie OSP,
5)
opłacać regularnie składkę członkowską.
3.
Członkowie zwyczajni sprawni fizycznie tworzą jednostkę operacyjno-techniczną OSP.
§  12a. 23
Członkowie wspierający mają prawo:
1)
brać udział w walnym zebraniu, a osoba prawna przez swojego przedstawiciela,
2)
korzystać z urządzeń OSP.
§  13.
1.
Członkostwo ustaje w razie:
1)
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2)
skreślenia z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,
3)
wykluczenia za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu.
2.
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta jest zawieszona w prawach członka OSP.
3.
Osoba skreślona z listy członków obowiązana jest zwrócić przedmioty będące w jej używaniu należące do OSP.

Rozdział  4

Władze OSP.

§  14.
Władzami OSP są:
1)
walne zebranie,
2)
zarząd,
3)
komisja rewizyjna.

A.

Walne zebranie

§  15.
Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§  16.
1.
Do walnego zebrania należy:
1)
uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
2)
zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
3) 24
wybór 5-7 członków zarządu oraz 3-5 członków komisji rewizyjnej na okres 2 lat oraz delegatów na zjazd gminny Związku,
4)
ustalanie wysokości składek członków zwyczajnych i wspierających,
5)
decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomości oraz o ich obciążeniu,
6)
decydowanie o przyjęciu zapisów i darowizn,
7)
rozstrzyganie odwołań od decyzji zarządu,
8)
decydowanie o sprawach wniesionych przez zarząd, komisję rewizyjną i członków OSP,
9)
decydowanie o rozwiązaniu OSP.
2.
Przebieg i uchwały walnego zebrania wpisuje się do księgi protokołów.
§  17.
1.
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 2 lata, a sprawozdawcze - co roku.
2.
Walne zebranie zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3.
O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd OSP zawiadamia zarząd gminny Związku, terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego i komendę rejonową straży pożarnych, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§  18.
1.
Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd OSP:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na żądanie komisji rewizyjnej,
3)
na żądanie 1/3 liczby członków OSP,
4)
na żądanie zarządu gminnego Związku.
2.
Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
§  19.
1.
Uchwały walnego zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
2.
Uchwały dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości oraz rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
3.
Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie.
4.
Wybory zarządu i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały walnego zebrania.
§  20.
Jeżeli walne zebranie nie odbyło się z powodu nieprzybycia wymaganej liczby członków, zarząd jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać powtórnie walne zebranie z tym samym porządkiem obrad. Zebranie zwołane w drugim terminie jest uprawnione do podjęcia uchwał bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości oraz rozwiązania OSP.

B.

Zarząd

§  21.
1. 25
Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2.
W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję wiceprezesa, oraz jego zastępca.
3.
Naczelnika straży i zastępcę naczelnika straży mianuje i odwołuje komendant wojewódzki straży pożarnych, po zasięgnięciu opinii właściwego terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego, spośród kandydatów przedstawionych przez zarząd OSP ze swego grona.
4.
Naczelnik straży wykonuje zadania w zakresie działalności operacyjno-technicznej OSP.
5.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu. Kooptacja ta wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.
§  22.
Do zakresu działania zarządu należy:
1)
wykonywanie uchwał walnego zebrania i władz Związku,
2)
opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz sprawozdań z wykonania i przedstawianie ich walnemu zebraniu,
3)
zwoływanie walnych zebrań,
4)
przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
5) 26
przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznawanie odznak,
6) 27
organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
7) 28
decydowanie w sprawach zaopatrzenia i gospodarki OSP,
8) 29
dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań,
9) 30
rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, wynikających na tle ich przynależności do OSP,
10) 31
podejmowanie innych prac wynikających z postanowień statutu.
§  23.
1.
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
2.
Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i są zwoływane przez prezesa.
3.
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu.
4.
Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§  24.
Wszelkiego rodzaju umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§  25.
1.
Jeżeli zarząd działa na szkodę OSP lub Związku, może być uchwałą zarządu gminnego Związku zawieszony w czynnościach do czasu wyboru nowego zarządu OSP.
2.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu OSP przysługuje mu prawo wniesienia odwołania do właściwego zarządu wojewódzkiego Związku w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zawieszeniu.
§  26.
1.
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2.
Do naczelnika straży należy:
1)
wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań,
2) 32
organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP oraz ludności,
3)
czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4)
kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5)
kierowanie OSP w akcjach ratowniczych,
6)
przygotowywanie OSP do udziału w obronie cywilnej,
7)
dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz czuwanie nad ich prawidłową eksploatacją i konserwacją,
8)
opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
3.
Naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1)
pochwała ustna,
2)
pochwała w rozkazie naczelnika straży,
3)
wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody lub o przedstawienie do odznaki albo odznaczenia.
4.
Naczelnik straży może stosować następujące kary:
1)
upomnienie ustne,
2)
nagana w rozkazie naczelnika straży,
3)
wystąpienie do zarządu o wykluczenie z OSP.

C.

Komisja rewizyjna

§  27.
1.
Komisja rewizyjna jest organem kontroli OSP.
2.
Do zakresu działania komisji należy:
1)
dokonywanie co najmniej 2 razy w roku badań i ocen działalności statutowej i gospodarki finansowej OSP oraz opłacania składek członkowskich,
2)
składanie sprawozdań na walnym zebraniu,
3)
przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
§  28.
Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

Rozdział  5

Fundusze OSP.

§  29.
1.
Fundusze OSP tworzy się:
1)
ze składek członkowskich,
2)
z dotacji państwowych,
3)
z zapisów i darowizn,
4)
z dochodów z majątku i imprez,
5)
z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.
Fundusze mogą być używane wyłącznie na realizację zadań statutowych.

Rozdział  6

Rozwiązanie OSP.

§  30.
1.
Rozwiązanie OSP może nastąpić w drodze uchwały walnego zebrania, zatwierdzonej przez zarząd gminny Związku.
2.
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek o rozwiązanie OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
§  31.
1.
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.
2.
Pozostały po likwidacji majątek OSP przekazany będzie w uzgodnieniu z terenowym organem administracji państwowej stopnia podstawowego na cele ochrony przeciwpożarowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STATUT ZAKŁADOWEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

§  1.
Organizacja społeczna "Ochotnicza Straż Pożarna przy .....................................................................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

w .................", zwana dalej w skrócie "OSP", działa na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106) oraz niniejszego statutu.

§  2.
Terenem działalności OSP jest zakład pracy, zwany dalej "zakładem", oraz miejscowości leżące w rejonie pomocy wzajemnej.
§  3.
1.
OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanego w dalszych postanowieniach statutu "Związkiem", którego członkostwo nabywa po przyjęciu jej przez właściwy zarząd gminny (miejski lub miejsko-gminny) Związku.
2.
Postanowienia statutu Związku oraz uchwały jego władz są dla OSP wiążące.
§  4. 33
OSP może mieć sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji i odznak według wzorów określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  5.
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej.

Rozdział  2

Zadania i formy ich realizacji.

§  6.
Zadaniem OSP jest:
1)
udział w prowadzeniu przeciwpożarowej działalności zapobiegawczej,
2)
udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów i innych klęsk,
3)
udział w przygotowaniu zakładu do obrony przeciwpożarowej w ramach zadań obrony cywilnej,
4)
wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
§  7.
Zadania określone w § 6 OSP realizuje przez:
1)
czuwanie nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w zakładzie,
2)
udział w kontrolach przeciwpożarowych w zakładzie,
3)
współdziałanie w uświadamianiu i szkoleniu pracowników zakładu w zakresie zapobiegania pożarom oraz ich zwalczania,
4)
szkolenie swych członków,
5)
czuwanie nad konserwacją sprzętu technicznego będącego w dyspozycji OSP,
6)
przedstawianie kierownictwu zakładu i nadrzędnym organom ochrony przeciwpożarowej opinii i wniosków w sprawach zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu i usprawnienia działalności OSP.

Rozdział  3

Członkowie OSP.

§  8.
1.
Członkiem OSP może być obywatel polski, pracownik zakładu, który:
1)
ma odpowiedni stan zdrowia i sprawność fizyczną,
2)
ukończył 18 rok życia,
3)
zgłosił swe przystąpienie do OSP i złożył następujące przyrzeczenie:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

Przyrzekam wiernie służyć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

2.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą kierownika zakładu, na członka OSP może być przyjęta osoba nie będąca pracownikiem zakładu.
§  9.
Członków przyjmuje zarząd OSP.
§  10.
Członkowie mają prawo:
1)
wybierać i być wybierani do władz OSP.
2)
brać udział w walnym zebraniu,
3)
używać munduru i oznak.
§  11.
1.
Członkowie są obowiązani:
1)
brać czynny udział w działalności OSP,
2)
przestrzegać postanowień statutu oraz zarządzeń władz OSP,
3)
podwyższać swój poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniu pożarniczym,
4)
dbać o mienie użytkowane przez OSP.
2.
Członkowie stanowią jednostkę operacyjno-techniczną OSP.
§  12.
1.
Członkostwo ustaje w razie:
1)
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2)
zwolnienia z pracy w zakładzie,
3)
wykluczenia za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu.
2.
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta jest zawieszona w prawach członka OSP.
3.
Osoba skreślona z listy członków jest obowiązana zwrócić powierzone jej przedmioty, będące w dyspozycji OSP.

Rozdział  4

Władze OSP.

§  13.
Władzami OSP są:
1)
walne zebranie,
2)
zarząd.

A.

Walne zebranie

§  14.
Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§  15.
1.
Do walnego zebrania należy:
1)
uchwalanie rocznych planów działalności,
2)
zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu,
3)
wybór zarządu w liczbie 3-7 członków oraz delegatów na zjazd gminny (miejski lub miejsko-gminny),
4)
rozstrzyganie odwołań od decyzji zarządu,
5)
decydowanie o sprawach wniesionych przez zarząd i członków OSP,
6)
decydowanie o rozwiązaniu OSP.
2.
Przebieg i uchwały walnego zebrania wpisuje się do księgi protokołów.
§  16.
1.
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 2 lata, a sprawozdawcze co roku.
2.
Walne zebranie zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3.
O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd OSP zawiadamia zarząd gminny Związku, właściwą resortową jednostkę ochrony przeciwpożarowej i komendę rejonową straży pożarnych przynajmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§  17.
1.
Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd OSP:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na żądanie 1/3 liczby członków,
3)
na żądanie zarządu gminnego Związku,
4)
na żądanie kierownika zakładu.
2.
Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
§  18.
1.
Uchwały walnego zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
2.
Uchwała dotycząca rozwiązania OSP jest podejmowana większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
3.
Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie.
4.
Wybór zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały walnego zebrania.
§  19.
Jeżeli walne zebranie nie odbyło się z powodu nieprzybycia wymaganej liczby członków, zarząd jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać powtórnie walne zebranie z tym samym porządkiem obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie jest uprawnione do podjęcia uchwał bez względu na liczbę członków, z wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania OSP.

B.

Zarząd

§  20.
1.
Zarząd wybiera spośród siebie prezesa i sekretarza.
2.
W skład zarządu wchodzą: przedstawiciel kierownika zakładu, naczelnik straży, który pełni funkcję wiceprezesa, oraz jego zastępca.
3.
Naczelnika straży i zastępcę naczelnika straży mianuje i odwołuje komendant wojewódzki straży pożarnych spośród kandydatów przedstawionych przez zarząd OSP ze swego grona w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu pracy.
4.
Naczelnik straży wykonuje zadania w zakresie działalności operacyjno-technicznej OSP.
5.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu. Kooptacja ta wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.
§  21.
Do zakresu działania zarządu należy:
1)
wykonywanie uchwał walnego zebrania i władz Związku,
2)
opracowywanie projektu rocznego planu działalności i sprawozdań z działalności OSP,
3)
przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
4) 34
przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie do władz Związku z wnioskami o przyznanie odznak,
5) 35
przedstawianie kierownictwu zakładu wniosków w sprawach wyposażenia technicznego straży oraz jej członków,
6) 36
przedstawianie na naradach zakładowych zagadnień ochrony przeciwpożarowej zakładu,
7) 37
współdziałanie z kierownictwem zakładu we wszystkich sprawach związanych z ochroną przeciwpożarową zakładu i utrzymywanie łączności z innymi organizacjami działającymi na terenie zakładu,
8) 38
zwoływanie walnych zebrań,
9) 39
dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań,
10) 40
podejmowanie innych prac wynikających z niniejszego statutu.
§  22.
1.
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
2.
Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i są zwoływane przez prezesa.
3.
Uchwały zarządu OSP zapadają większością głosów i są ważne przy obecności co najmniej połowy składu zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§  23.
1.
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2.
Do naczelnika straży należy:
1)
wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań,
2)
organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP,
3)
czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4)
kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą OSP,
5)
kierowanie OSP w akcjach ratowniczych,
6)
przygotowanie OSP do udziału w obronie cywilnej,
7)
dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz czuwanie nad ich prawidłową eksploatacją i konserwacją,
8)
opracowywanie opinii i wniosków w sprawie wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
3.
Naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1)
pochwała ustna,
2)
pochwała w rozkazie naczelnika straży,
3)
wystąpienie do zarządu OSP o przedstawienie do nagrody, odznaki lub odznaczenia.
4.
Naczelnik straży może stosować następujące kary:
1)
upomnienie ustne,
2)
nagana w rozkazie naczelnika straży,
3)
wystąpienie do zarządu o wykluczenie z OSP.

Rozdział  5

Rozwiązanie OSP.

§  24.
1.
Rozwiązanie OSP może nastąpić w drodze uchwały walnego zebrania, zatwierdzonej przez zarząd gminny Związku w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu.
2.
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek o rozwiązanie OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
3.
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REJESTR TERENOWYCH I ZAKŁADOWYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Nr rejestruNazwa ochotniczej straży pożarnej i adres siedzibyData wpisania do rejestruData wykreślenia z rejestruUwagi
12345
1 Załącznik nr 1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
2 Załącznik nr 1 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
3 Załącznik nr 1 § 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
4 Załącznik nr 1 § 23 pkt 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
5 Załącznik nr 1 § 23 pkt 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
6 Załącznik nr 1 § 23 pkt 9 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
7 Załącznik nr 1 § 23 pkt 10 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
8 Załącznik nr 1 § 26 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
9 Załącznik nr 1 § 27 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. f) tiret pierwsze zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
10 Załącznik nr 1 § 27 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. f) tiret pierwsze zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
11 Załącznik nr 1 § 27 pkt 9 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. f) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
12 Załącznik nr 1 § 31 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. g) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
13 Załącznik nr 1 § 44 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. h) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
14 Załącznik nr 1 § 45 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. i) tiret pierwsze zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
15 Załącznik nr 1 § 45 pkt 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. i) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
16 Załącznik nr 1 § 45 pkt 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. i) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
17 Załącznik nr 1 § 45 pkt 9 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. i) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
18 Załącznik nr 1 § 45 pkt 10 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. i) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
19 Załącznik nr 1 § 59 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. j) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
20 Załącznik nr 1 § 61 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. k) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
21 Załącznik nr 2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
22 Załącznik nr 2 § 8 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
23 Załącznik nr 2 § 12a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
24 Załącznik nr 2 § 16 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
25 Załącznik nr 2 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
26 Załącznik nr 2 § 22 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. f) tiret pierwsze zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
27 Załącznik nr 2 § 22 pkt 6 zmieniony oraz według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. f) tiret drugie i trzecie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
28 Załącznik nr 2 § 22 pkt 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. f) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
29 Załącznik nr 2 § 22 pkt 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. f) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
30 Załącznik nr 2 § 22 pkt 9 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. f) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
31 Załącznik nr 2 § 22 pkt 10 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. f) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
32 Załącznik nr 2 § 26 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. g) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
33 Załącznik nr 3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
34 Załącznik nr 3 § 21 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret pierwsze zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
35 Załącznik nr 3 § 21 pkt 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
36 Załącznik nr 3 § 21 pkt 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
37 Załącznik nr 3 § 21 pkt 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
38 Załącznik nr 3 § 21 pkt 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
39 Załącznik nr 3 § 21 pkt 9 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.
40 Załącznik nr 3 § 21 pkt 10 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) tiret drugie zarządzenia z dnia 27 grudnia 1979 r. (M.P.80.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 1980 r.