Nadanie statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

Monitor Polski

M.P.2002.34.537

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:
Urzędowi Zamówień Publicznych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

§  1.
Urząd Zamówień Publicznych działa na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984).
§  2.
Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej "Urzędem", zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Prezesem", i działa zgodnie z jego zarządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.
§  3.
1.
Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur oraz dyrektora sekretariatu.
2.
Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.
§  4.
1.
Stałym organem opiniodawczo-doradczym Prezesa jest Kolegium Urzędu.
2.
Prezes określa zakres oraz tryb działania Kolegium Urzędu, a także wysokość wynagrodzenia członków Kolegium Urzędu.
3.
W zależności od potrzeb Prezes może powoływać inne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.
§  5.
1.
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Sekretariat Prezesa,
2)
Departament Prawny,
3)
Departament Analiz i Kontroli,
4)
Departament Szkoleń i Wydawnictw,
5)
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej,
6)
Biuro Odwołań,
7)
Biuro Organizacyjno-Finansowe.
2.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określi regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Urzędu.