Nadanie statutu Urzędowi Transportu Kolejowego. - M.P.2017.1018 - OpenLEX

Nadanie statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Monitor Polski

M.P.2017.1018

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 159
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Urzędowi Transportu Kolejowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

§  1. 
1. 
Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej, "UTK", zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK".
2. 
UTK działa pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa UTK.
3. 
Siedzibą UTK jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2. 
1. 
Prezes UTK kieruje UTK przy pomocy dwóch wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi i oddziałami terenowymi, o których mowa w § 3.
2. 
Zakres czynności i podział zadań wiceprezesów ustala Prezes UTK.
3. 
Prezes UTK może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników UTK do podejmowania decyzji i innych czynności w określonych sprawach w jego imieniu.
§  3. 
1.  2
 W skład UTK wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Prezesa;
2)
Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów;
3)
Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa;
4)
Departament Obsługi Prawnej;
5)
Departament Personelu i Przepisów;
6)
Departament Planowania i Nadzoru;
7)
Departament Przewozów Pasażerskich;
8)
Departament Regulacji Rynku;
9)
Departament Techniki i Wyrobów;
10)
Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
11)
Biuro Dyrektora Generalnego;
12)
Biuro Teleinformatyki.
2. 
W skład UTK wchodzą również oddziały terenowe z siedzibami:
1)
w Warszawie;
2)
w Lublinie;
3)
w Krakowie;
4)
w Katowicach;
5)
w Gdańsku;
6)
we Wrocławiu;
7)
w Poznaniu;
8) 3
 w Szczecinie.
§  4. 
W skład UTK wchodzą także utworzone przez Prezesa UTK wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.
§  5. 
W ramach komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych, o których mowa w § 3, mogą być tworzone wydziały, zespoły zamiejscowe oraz wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy.
§  6. 
Prezes UTK może powoływać zespoły zadaniowe lub projektowe oraz zespoły lub rady opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 34 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (Dz. Urz. MTBiGM poz. 65), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).
2 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 204 z dnia 13 lipca 2022 r. (M.P.2022.695) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lipca 2022 r., z tym że w zakresie pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.
3 Załącznik § 3 ust. 2 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 204 z dnia 13 lipca 2022 r. (M.P.2022.695) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lipca 2022 r.