Nadanie statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Monitor Polski

M.P.2019.681 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 662) zarządza się, co następuje:
Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,

WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
§  1. 
1. 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej "Urzędem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej "Prezesem Urzędu".
2. 
Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2. 
Prezesa Urzędu, w przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań lub w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Wiceprezes Urzędu.
§  3. 
1. 
W skład Urzędu wchodzą:
1)
departamenty - do realizacji merytorycznych zadań Urzędu;
2)
biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi Urzędu;
3) 1
 (uchylony);
4)
samodzielne stanowisko - do realizacji zadań w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli.
2. 
Pracami komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kierują dyrektorzy i ich zastępcy.
3.  2
 (uchylony).
4. 
(uchylony).
§  4. 
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) 3
 (uchylony);
2)
Departament Badań Klinicznych Produktów Leczniczych;
3)
Departament Farmakopei;
3a)
Departament Informacji o Produktach Biobójczych oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych;
4)
Departament Informacji o Wyrobach Medycznych;
5)
Departament Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych;
6)
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych;
7)
Departament Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych;
8)
Departament Oceny Dokumentacji i Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Weterynaryjnych;
9)
(uchylony);
10)
Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych;
11)
Departament Prawny;
12)
Departament Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych;
13)
Departament Rejestracji i Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych;
14)
Departament Rejestracji Produktów Leczniczych;
15)
Departament Rejestru i Importu Równoległego Produktów Leczniczych;
16)
(uchylony);
17)
Departament Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Produktów Leczniczych;
17a) 4
 Departament Współpracy Międzynarodowej;
18)
Biuro Dyrektora Generalnego;
18a) 5
 Biuro Prezesa;
18b) 6
 Biuro Organizacji i Jakości;
18c) 7
 Biuro Informatyki;
19)
Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
20)
Biuro Finansowo-Księgowe;
20a)
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli;
21)
(uchylony);
22)
(uchylony);
23)
(uchylony).
§  5. 
Zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Urzędu.
1 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 63 z dnia 11 czerwca 2024 r. (M.P.2024.466) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2024 r.
2 Załącznik § 3 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 63 z dnia 11 czerwca 2024 r. (M.P.2024.466) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2024 r.
3 Załącznik § 4 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 63 z dnia 11 czerwca 2024 r. (M.P.2024.466) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2024 r.
4 Załącznik § 4 pkt 17a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 63 z dnia 11 czerwca 2024 r. (M.P.2024.466) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2024 r.
5 Załącznik § 4 pkt 18a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 63 z dnia 11 czerwca 2024 r. (M.P.2024.466) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2024 r.
6 Załącznik § 4 pkt 18b dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 63 z dnia 11 czerwca 2024 r. (M.P.2024.466) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2024 r.
7 Załącznik § 4 pkt 18c dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 63 z dnia 11 czerwca 2024 r. (M.P.2024.466) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2024 r.