Monitor Polski

M.P.2019.681 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 662) zarządza się, co następuje:
§  1.  Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,

WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
§  1. 
1.  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej "Urzędem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej "Prezesem Urzędu".
2.  Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2.  Prezesa Urzędu, w przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań lub w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Wiceprezes Urzędu.
§  3. 
1.  W skład Urzędu wchodzą:
1) departamenty - do realizacji merytorycznych zadań Urzędu;
2) biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi Urzędu;
3) gabinet - do realizacji zadań z zakresu obsługi Prezesa Urzędu oraz realizacji innych zadań powierzonych przez Prezesa Urzędu;
4) samodzielne stanowisko - do realizacji zadań w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli.
2.  Pracami komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kierują dyrektorzy i ich zastępcy.
3.  Pracami komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, kieruje wyznaczony przez Prezesa Urzędu pracownik tej komórki.
4.  (uchylony).
§  4.  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Prezesa;
2) Departament Badań Klinicznych Produktów Leczniczych;
3) Departament Farmakopei;
3a) Departament Informacji o Produktach Biobójczych oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych;
4) Departament Informacji o Wyrobach Medycznych;
5) Departament Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych;
6) Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych;
7) Departament Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych;
8) Departament Oceny Dokumentacji i Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Weterynaryjnych;
9) (uchylony);
10) Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych;
11) Departament Prawny;
12) Departament Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych;
13) Departament Rejestracji i Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych;
14) Departament Rejestracji Produktów Leczniczych;
15) Departament Rejestru i Importu Równoległego Produktów Leczniczych;
16) (uchylony);
17) Departament Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Produktów Leczniczych;
18) Biuro Dyrektora Generalnego;
19) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
20) Biuro Finansowo-Księgowe;
20a) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli;
21) (uchylony);
22) (uchylony);
23) (uchylony).
§  5.  Zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Urzędu.