Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Monitor Polski

M.P.2017.885 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566) zarządza się, co następuje:
Urzędowi Regulacji Energetyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

§  1. 
1. 
Urząd Regulacji Energetyki, zwany dalej "Urzędem", zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem".
2. 
Urząd działa pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Prezesa.
3. 
Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2. 
1. 
Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu i dyrektorów oddziałów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
2. 
Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.
§  3. 
1.  2
 W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i wyodrębnione stanowiska:
1)
Biuro Dyrektora Generalnego;
2)
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji;
3)
Departament Komunikacji Społecznej;
4)
Departament Monitorowania Rynku;
5)
Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów;
6)
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich;
7)
Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła;
8)
Departament Rynku Paliw Ciekłych;
9)
Departament Rynku Paliw Gazowych;
10)
Departament Źródeł Odnawialnych;
11)
Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
12)
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
13)
Wieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej.
2. 
W skład Urzędu wchodzą również:
1)
północno-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw zachodniopomorskiego i lubuskiego;
2)
północny oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;
3)
zachodni oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego;
4)
wschodni oddział terenowy z siedzibą w Lublinie, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw lubelskiego i podlaskiego;
5)
środkowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Łodzi, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw łódzkiego i mazowieckiego;
6)
południowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw dolnośląskiego i opolskiego;
7)
południowy oddział terenowy z siedzibą w Katowicach, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw śląskiego i świętokrzyskiego;
8)
południowo-wschodni oddział terenowy z siedzibą w Krakowie, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw małopolskiego i podkarpackiego.
3. 
Organizację wewnętrzną, właściwość rzeczową, w tym zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, wyodrębnionych stanowisk i oddziałów, o których mowa w ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.
§  4.  3
 Prezes może powoływać komitety lub komitety sterujące oraz zespoły pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (Dz.Urz.Min.Gosp.2013.2), które utraciło moc z dniem 11 września 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 25 lit. h ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.984).
2 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 50 z dnia 6 maja 2021 r. (M.P.2021.434) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 maja 2021 r.
3 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 50 z dnia 6 maja 2021 r. (M.P.2021.434) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 maja 2021 r.