Monitor Polski

M.P.2017.885 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566) zarządza się, co następuje:
§  1.  Urzędowi Regulacji Energetyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

§  1. 
1.  Urząd Regulacji Energetyki, zwany dalej "Urzędem", zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem".
2.  Urząd działa pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Prezesa.
3.  Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2. 
1.  Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu i dyrektorów oddziałów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
2.  Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.
§  3. 
1.  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i wyodrębnione stanowiska:
1) Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła;
2) Departament Rynku Paliw Gazowych;
3) Departament Rynku Paliw Ciekłych;
4) Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich;
5) Departament Źródeł Odnawialnych;
6) Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji;
7) Departament Komunikacji Społecznej;
8) Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów;
9) Biuro Dyrektora Generalnego;
10) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.
2.  W skład Urzędu wchodzą również:
1) północno-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw zachodniopomorskiego i lubuskiego;
2) północny oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;
3) zachodni oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego;
4) wschodni oddział terenowy z siedzibą w Lublinie, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw lubelskiego i podlaskiego;
5) środkowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Łodzi, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw łódzkiego i mazowieckiego;
6) południowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw dolnośląskiego i opolskiego;
7) południowy oddział terenowy z siedzibą w Katowicach, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw śląskiego i świętokrzyskiego;
8) południowo-wschodni oddział terenowy z siedzibą w Krakowie, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw małopolskiego i podkarpackiego.
3.  Organizację wewnętrzną, właściwość rzeczową, w tym zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, wyodrębnionych stanowisk i oddziałów, o których mowa w ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.
§  4.  Prezes może powoływać zespoły pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (Dz.Urz.Min.Gosp.2013.2), które utraciło moc z dniem 11 września 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 25 lit. h ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.984).