Monitor Polski

M.P.2019.142

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075, 2215 i 2243) zarządza się, co następuje:
§  1.  Nadaje się statut Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

§  1. 
1.  Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, zwanym dalej "Urzędem Komisji", kieruje Przewodniczący Komisji przy pomocy Zastępców Przewodniczącego Komisji oraz dyrektora generalnego, dyrektorów zarządzających i dyrektorów komórek organizacyjnych.
2.  Przewodniczący Komisji może udzielać pracownikom Urzędu Komisji pełnomocnictw i upoważnień w zakresie przysługujących mu uprawnień.
§  2. 
1.  W skład Urzędu Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Administracji;
2) Departament Analiz i Strategii;
3) Departament Audytu Wewnętrznego;
4) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej;
5) Departament Bankowości Spółdzielczej;
6) Departament Compliance;
7) Departament Cyberbezpieczeństwa;
8) Departament Firm Inwestycyjnych;
9) Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych;
10) Departament Informatyki;
11) Departament Innowacji Finansowych FinTech;
12) Departament Inspekcji Bankowych;
13) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych;
14) Departament Komunikacji Społecznej;
15) Departament Licencji Bankowych;
16) Departament Licencji Ubezpieczeniowych;
17) Departament Nadzoru Obrotu;
18) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk;
19) Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania;
20) Departament Postępowań;
21) Departament Praktyk Rynkowych;
22) Departament Prawny;
23) Departament Rozwoju Regulacji;
24) Departament Rozwoju Rynku Finansowego;
25) Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych;
26) Departament Spółek Publicznych;
27) Departament Współpracy Międzynarodowej;
28) Departament Zakupów;
29) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
30) Gabinet Komisji;
31) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych.
2.  W skład Urzędu Komisji wchodzą także utworzone przez Przewodniczącego Komisji samodzielne zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.
§  3. 
1.  Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin organizacyjny Urzędu Komisji, w którym określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji oraz podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne, o których mowa w § 2.
2.  Regulamin organizacyjny Urzędu Komisji może określać piony obejmujące co najmniej dwie komórki organizacyjne, o których mowa w § 2.
3.  O nadaniu regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji oraz o jego zmianach Przewodniczący Komisji niezwłocznie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów.
§  4. 
1.  Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, określa bezpośrednią podległość pionów, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz komórek organizacyjnych, które nie wchodzą w skład pionów, Przewodniczącemu Komisji, Zastępcom Przewodniczącego Komisji oraz dyrektorowi generalnemu.
2.  Pionami, o których mowa w § 3 ust. 2, kierują dyrektorzy zarządzający.
3.  W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora zarządzającego pionem kieruje bezpośrednio Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji albo dyrektor generalny, stosownie do podległości wynikającej z zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, albo wskazany przez Przewodniczącego Komisji dyrektor departamentu.
4.  Gabinetem Komisji oraz departamentami kierują dyrektorzy.
5.  Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
§  5. 
1.  W Gabinecie Komisji oraz w departamentach mogą być wyodrębniane zespoły, sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy.
2.  Szczegółowy zakres zadań oraz organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2, określają regulaminy wewnętrzne ustalane, w drodze zarządzenia, przez Przewodniczącego Komisji.
§  6.  Przewodniczący Komisji może, w drodze zarządzenia, tworzyć komitety, rady lub zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 947 oraz z 2018 r. poz. 103 i 1006), które traci moc z dniem 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243).