Monitor Polski

M.P.2017.947

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, 724, 791, 819 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  Nadaje się statut Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. z 2013 r. poz. 798).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

§  1. 
1.  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Urzędem Komisji", zapewnia obsługę Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "Komisją", oraz Przewodniczącego Komisji.
2.  Urząd Komisji działa zgodnie z poleceniami oraz wytycznymi Komisji oraz Przewodniczącego Komisji.
§  2.  Urzędem Komisji kieruje Przewodniczący Komisji przy pomocy Zastępców Przewodniczącego Komisji oraz dyrektorów zarządzających pionami i dyrektorów komórek organizacyjnych.
§  3. 
1.  1  W skład Urzędu Komisji wchodzą:
1) Pion Nadzoru Bankowego - obejmujący:
a) Departament Licencji Bankowych,
b) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej,
c) Departament Bankowości Spółdzielczej,
d) Departament Inspekcji Bankowych,
e) Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych;
2) Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym - obejmujący:
a) Departament Firm Inwestycyjnych,
b) Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych,
c) Departament Spółek Publicznych,
d) Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu;
3) Pion Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym - obejmujący:
a) Departament Licencji Ubezpieczeniowych,
b) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk,
c) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych;
4) Pion Analiz - obejmujący:
a) Departament Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą,
b) Departament Innowacji Finansowych FinTech;
5) Pion Prawno-Sankcyjny - obejmujący:
a) Departament Prawny,
b) Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych;
6) Pion Wsparcia - obejmujący:
a) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
b) Departament Komunikacji Społecznej,
c) Departament Administracji, Budżetu i Informatyki;
7) Gabinet Komisji;
8) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;
9) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
2.  W skład Urzędu wchodzą także utworzone przez Przewodniczącego Komisji samodzielne wydziały oraz wielo- i jednoosobowe stanowiska pracy.
§  4. 
1.  2  Pionami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, kierują dyrektorzy zarządzający.
2.  3  Piony, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, Gabinet Komisji oraz Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlegają bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji. Pionami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, kieruje bezpośrednio Przewodniczący Komisji.
3.  4  Przewodniczący Komisji może, w drodze zarządzenia, określić zakres bezpośredniej podległości Zastępcom Przewodniczącego Komisji pionów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej oraz komórek organizacyjnych utworzonych na podstawie § 3 ust. 2.
4.  5  W przypadku gdy w pionach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, nie powołano dyrektora zarządzającego, pionem kieruje bezpośrednio Zastępca Przewodniczącego Komisji, któremu dany pion bezpośrednio podlega na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 3, a jeżeli takiej podległości nie określono - Przewodniczący Komisji.
5.  Wieloosobowym Samodzielnym Stanowiskiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
§  5.  Przewodniczący Komisji może, w drodze zarządzenia, tworzyć komitety, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.
§  6. 
1.  Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi Komisji regulamin organizacyjny.
2.  O nadaniu regulaminu organizacyjnego oraz o jego zmianach Przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów.
§  7. 
1.  6  Organizację wewnętrzną departamentów, Gabinetu Komisji, Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej oraz Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych określa, w drodze zarządzenia, Przewodniczący Komisji.
2.  W skład departamentów oraz Gabinetu Komisji mogą wchodzić wydziały, zespoły oraz wielo- lub jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy.
3.  Przepis ust. 1 stosuje się także do samodzielnych wydziałów utworzonych na podstawie § 3 ust. 2, w których skład mogą wchodzić zespoły oraz wielo- lub jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy.
1 Załącznik § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 z dnia 15 stycznia 2018 r. (M.P.2018.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 175 z dnia 17 października 2018 r. (M.P.2018.1006) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2018 r.

2 Załącznik § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 175 z dnia 17 października 2018 r. (M.P.2018.1006) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2018 r.
3 Załącznik § 4 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 15 stycznia 2018 r. (M.P.2018.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 175 z dnia 17 października 2018 r. (M.P.2018.1006) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2018 r.

4 Załącznik § 4 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 15 stycznia 2018 r. (M.P.2018.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 175 z dnia 17 października 2018 r. (M.P.2018.1006) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2018 r.

5 Załącznik § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 175 z dnia 17 października 2018 r. (M.P.2018.1006) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2018 r.
6 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1 z dnia 15 stycznia 2018 r. (M.P.2018.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 lutego 2018 r.