Monitor Polski

M.P.2013.798 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się statut Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Przepis § 4 pkt 4 załącznika do zarządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

§  1.
1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Urzędem Komisji", zapewnia obsługę Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "Komisją", oraz Przewodniczącego Komisji.
2. Urząd Komisji działa zgodnie z poleceniami oraz wytycznymi Komisji oraz Przewodniczącego Komisji.
§  2. Urzędem Komisji kieruje Przewodniczący Komisji przy pomocy zastępców Przewodniczącego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4.
§  3. (uchylony).
§  4. W skład Urzędu Komisji wchodzą:
1) Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego;
2) Departament Funduszy Inwestycyjnych;
3) Departament Nadzoru Obrotu;
4) Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej;
5) Departament Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
6) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych;
7) Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
8) Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
9) Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
10) Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;
11) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego;
12) Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych;
13) Departament Monitorowania Ryzyk;
14) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;
15) Gabinet Komisji;
16) Departament Prawny;
17) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
18) Departament Ochrony Klientów;
19) Departament Komunikacji Społecznej;
20) Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą;
21) Departament Administracji, Budżetu i Informatyki;
22) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;
23) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§  5. Przewodniczący Komisji może tworzyć komitety, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.
§  6.
1. Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi Komisji regulamin organizacyjny.
2. O nadaniu regulaminu organizacyjnego oraz o jego zmianach Przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów.