Monitor Polski

M.P.2010.56.763

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

Na podstawie art. 142 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Urzędowi do Spraw Cudzoziemców nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców (M. P. Nr 48, poz. 567 i Nr 58, poz. 661).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 96, poz. 620.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

§ 1. Urząd do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej "Urzędem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej "Szefem Urzędu", działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2. Urzędem kieruje Szef Urzędu przy pomocy zastępców Szefa Urzędu, dyrektora generalnego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.
§  3. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Legalizacji Pobytu;
2) Departament Pomocy Socjalnej;
3) Departament Postępowań Uchodźczych;
4) Biuro Finansów;
5) Biuro Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców;
6) Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej;
7) Biuro Prawne;
8) Biuro Współpracy Międzynarodowej;
9) Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji;
10) Wydział Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.