Nadanie statutu urzędom celnym.

Monitor Polski

M.P.1990.23.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 30 maja 1990 r.
w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co następuje:
Urzędom celnym nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
Strukturę organizacyjną, symbole identyfikacyjne i zakres kontroli celnej wykonywanej przez oddziały i posterunki celne określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STATUT URZĘDÓW CELNYCH

§  1.
1.
Urzędy celne, zwane dalej ,,urzędami", są aparatem wykonawczym dyrektora urzędu celnego.
2.
Urząd wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) w przepisach odrębnych, działa zgodnie z wytycznymi, decyzjami i poleceniami dyrektora urzędu.
3.
Dyrektor kieruje pracą urzędu przy pomocy swoich zastępców, głównego inspektora, naczelników i kierowników podległych komórek organizacyjnych; liczbę zastępców dyrektora ustala Prezes Głównego Urzędu Ceł na wniosek dyrektora urzędu.
4.
Szczegółowy zakres kompetencji dla zastępców dyrektora ustala dyrektor urzędu.
5.
Dyrektor upoważnia funkcjonariuszy celnych urzędu do podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych przez niego sprawach.
§  2.
Główny inspektor urzędu sprawuje wewnętrzną kontrolę instytucjonalną według zasad określonych w przepisach odrębnych.
§  3.
W urzędach celnych morskich działają dyspozytorzy, którzy są zarazem dyżurnymi.
§  4.
1.
Komórki organizacyjne urzędu dzielą się na:
1)
wewnętrzne – działy i referaty,
2)
zewnętrzne – oddziały i posterunki.
2.
Działem i oddziałem kieruje naczelnik, a referatem i posterunkiem kierownik, z tym że komórką finansową kieruje główny księgowy, który może być naczelnikiem działu lub kierownikiem referatu.
§  5.
1.
W skład urzędu mogą wchodzić następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:
1)
ogólna,
2)
kadr i szkolenia,
3)
finansowa,
4)
rozliczeń ceł,
5)
gospodarcza,
6)
postępowania celnego,
7) 1
kontroli wewnętrznej,
8)
karna skarbowa,
9)
operacyjna,
10) 2
kontroli składów celnych i agencji celnych,
11) 3
taryfikacji i wartości celnej,
12) 4
informatyki,
13) 5
reguł pochodzenia towarów.
2.
W urzędach, w których nie ustanowiono odrębnych komórek:
1)
ogólnych albo kadr i szkolenia, zadania tych komórek są łączne;
2)
rozliczeń ceł, zadania te wykonują komórki finansowe;
3)
wartości celnej, zadania te wykonują komórki postępowania celnego,
4) 6
kontroli składów celnych i agencji celnych; zadania te wykonują komórki operacyjne,
5) 7
informatyki; zadania te wykonują samodzielne stanowiska pracy.
3.
Dyrektor urzędu, po uzgodnieniu z dyrektorem Biura Prawno-Organizacyjnego Głównego Urzędu Ceł, może w uzasadnionych wypadkach łączyć, przekształcać lub likwidować komórki wewnętrzne wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  6.
1.
Komórki zewnętrzne oraz komórki operacyjne, w których służba pełniona jest dłużej niż 8 godzin na dobę, mogą być dzielone na zmiany. Podział na zmiany i ich liczbę ustala dyrektor urzędu.
2.
Jeżeli potrzeby służby tego wymagają, jak również w przypadku gdy liczba funkcjonariuszy celnych przekracza 10 osób, mianuje się kierownika zmiany.
§  7.
1.
Szczegółowy zakres zadań wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz tryb pracy urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.
2.
Strukturę komórek organizacyjnych urzędów i ich symbole identyfikacyjne oraz zakres kontroli celnej i dozoru celnego, wykonywanych przez oddział i posterunki celne, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  8 WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH I ICH KODÓW

Poz.Urząd celny, struktura organizacyjnaSymbol identyfikacyjnyZakres kontroli celnej wykonywanej przez oddziały i posterunki celne oraz ewentualne jej ograniczenia
1234
IUrząd Celny w Cieszynie010000
1Dział Ogólny
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
5Dział Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
7Dział Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny przy OC "Most Przyjaźni" w Cieszynie
b) Referat Operacyjny w Bielsku-Białej
c) Referat Operacyjny w Chałupkach
d) Referat Operacyjny w Zebrzydowicach
9Dział Taryfikacji i Wartości Celnej
10Dział Informatyki
11Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
a)Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
12Oddział Celny w Cieszynie010100pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Lesznej Górnej010110osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
b) Posterunek Celny "Most Wolności" w Cieszynie010120tylko w ruchu osobowym
13Oddział Celny w Chałupkach010200pełny zakres
a) Posterunek Celny Drogowy w Chałupkach010210pełny zakres, w tym ruch osobowy
b) Posterunek Celny "Rakowiec" w Chałupkach010220osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
14Oddział Celny Towarowy w Zebrzydowicach010300pełny zakres
a) Posterunek Celny w Zebrzydowicach010310pełny zakres
b) Posterunek Celny w Marklowicach010320tylko w ruchu osobowym obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej
15Oddział Celny Osobowy w Zebrzydowicach010400tylko w ruchu osobowym
a) Posterunek Celny w Gołkowicach010410osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
b) Posterunek Celny w Kaczycach Dolnych010420osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
c) Posterunek Celny w Kaczycach Górnych010430osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
d)Posterunek Celny w Zwardoniu010440pełny zakres, w tym ruch osobowy
16Oddział Celny w Bielsku-Białej010500pełny zakres
a) Posterunek Celny w Oświęcimiu010510pełny zakres
b)Posterunek Celny w Żywcu010520pełny zakres
c)Posterunek Celny w AndrychowieO10530pełny zakres
IIUrząd Celny w Gdańsku020000
1Dział Ogólny
a) Referat Informatyki
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł i Podatków
5Dział Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
7Dział Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny przy "Bazie Promowej" w Gdańsku
9Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
10Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
11Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
12Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku020100pełny zakres
13Oddział Celny "Baza Promowa" w Gdańsku020200pełny zakres, w tym ruch osobowy
14Oddział Celny "Nabrzeże Oliwskie" w Gdańsku020300pełny zakres
a) Posterunek Celny w Starogardzie Gdańskim020310pełny zakres
b) Posterunek Celny "Składy Celne" w Gdańsku020320pełny zakres
15Oddział Celny "Nabrzeże XX-lecia PRL" w Gdańsku020400pełny zakres
a) Posterunek Celny "Stocznie Morskie" w Gdańsku020410pełny zakres
16Oddział Celny "Port Północny" w Gdańsku020500pełny zakres
a) Posterunek Celny "Basen im. Aleksandra Zawadzkiego" w Gdańsku020510pełny zakres
17Oddział Celny Port Lotniczy w Gdańsku w Rębiechowie020600pełny zakres, w tym ruch osobowy
18Oddział Celny w Olsztynie020700pełny zakres
a) Posterunek Celny w Skandawie020710pełny zakres
b) Posterunek Celny w Bartoszycach020720pełny zakres, w tym ruch osobowy
c)Posterunek Celny w Iławie020730pełny zakres
19Oddział Celny w Braniewie020800pełny zakres, w tym ruch osobowy
a)Posterunek Celny w Elblągu020810pełny zakres
b)Posterunek Celny w Kwidzynie1)020820pełny zakres
IIIUrząd Celny Pocztowy w Gdyni030000
1Dział Ogólny
2Dział Finansowo-Gospodarczy
3Dział Postępowania Celnego
4Oddział Celny Pocztowy w Gdyni030100tylko dla przesyłek pocztowych
IVUrząd Celny w Gdyni040000
1Dział Ogólny
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
5Dział Gospodarczy
a) Referat Magazynu Centralnego GUC
6Dział Postępowania Celnego
7Dział Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
9Referat Informatyki
10Dział Taryfikacji i Wartości Celnej
11Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
12Oddział Celny "Port Rybacki" w Gdyni040100pełny zakres
13Oddział Celny "Dworzec Morski" w Gdyni040200pełny zakres, w tym ruch osobowy
14Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni040300pełny zakres
15Oddział Celny "Basen V" w Gdyni040400pełny zakres
16Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni040500pełny zakres
17Oddział Celny w Słupsku040600pełny zakres
a) Posterunek Celny w Darłowie040610osobowy – tylko dla pływań sportowych
towarowy – tylko dla ruchu statków morskich
b) Posterunek Celny w Ustce040620osobowy – tylko dla pływań sportowych
towarowy – tylko w ruchu statków morskich
18Oddział Celny we Władysławowie040700pełny zakres
19Oddział Celny w Kościerzynie040800pełny zakres
20Posterunek Celny w Lęborku040010pełny zakres
VUrząd Celny w Krakowie050000
1Referat Ogólny
2Referat Kontroli Wewnętrznej
3Dział Finansowy
4Referat Gospodarczy
5)Dział Postępowania Celnego
a)Dział Karny Skarbowy
6Dział Operacyjny
a)Referat Operacyjny w Kielcach
7Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
8Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
9Referat Informatyki
10Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
11Oddział Celny w Krakowie050100pełny zakres
a) Posterunek Celny "Nowa Huta" w Krakowie050110pełny zakres
b) Posterunek Celny "PKP" Towarowy w Krakowie050120pełny zakres
c)Posterunek Celny «Podgórze» w Krakowie050130pełny zakres
12Oddział Celny Port Lotniczy w Balicach050200pełny zakres, w tym ruch osobowy
13Oddział Celny w Kielcach050300pełny zakres
a) Posterunek Celny Towarowy w Kielcach050310pełny zakres
b) Posterunek Celny w Ostrowcu Świętokrzyskim050320pełny zakres
c)Posterunek Celny w Busku Zdroju1)050330pełny zakres
14Oddział Celny w Tarnowie050400pełny zakres
a)Posterunek Celny w Brzesku1)050410pełny zakres
b)Posterunek Celny w Dębicy1)050420pełny zakres
VIUrząd Celny w Białymstoku060000
1Referat Ogólny
2Referat Kontroli Wewnętrznej
3Dział Finansowy
a)Referat Rozliczeń Ceł i Podatków
4Referat Gospodarczy
5Dział Postępowania Celnego i Karnego Skarbowego
a) Referat Postępowania Celnego
b) Referat Karno-Skarbowy
6Dział Operacyjny
7Referat Taryfikacji, Wartości Celnej i Reguł Pochodzenia Towarów
8Referat Informatyki
9Dział Kadr i Szkolenia
10Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy060100pełny zakres, w tym ruch osobowy
11Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy060200pełny zakres, w tym ruch osobowy
12Oddział Celny w Białymstoku060300pełny zakres
a) Posterunek Celny w Zubkach Białostockich060310tylko podmioty gospodarcze
b) Posterunek Celny w Łomży060320pełny zakres
c) Posterunek Celny w Bobrownikach060330tylko w uproszczonym trybie przekraczania granicy
13Oddział Celny w Czeremsze060400pełny zakres
a) Posterunek Celny w Siemianówce060410pełny zakres
14Oddział Celny w Ogrodnikach060500pełny zakres, w tym ruch osobowy
a)(skreślona)
b)(skreślona)
15Oddział Celny w Suwałkach060600pełny zakres
a)Posterunek Celny w Ełku060610pełny zakres
b)Posterunek Celny w Trakiszkach060620pełny zakres, w tym ruch osobowy
c)Posterunek Celny w Gołdapi1)060630pełny zakres, w tym ruch osobowy
16Oddział Celny w Budziskach k. Szypliszek1)060700pełny zakres, w tym ruch osobowy
VIIUrząd Celny w Łodzi070000
1Dział Ogólny
a) Referat Informatyki
2Referat Kontroli Wewnętrznej
3Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
4Referat Gospodarczy
5Dział Postępowania Celnego i Karnego Skarbowego
6Dział Operacyjny
7Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
8Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
9Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
10Oddział Celny I w Łodzi070100pełny zakres
a)Posterunek Celny w Skierniewicach070110pełny zakres
b)Posterunek Celny w Piotrkowie Trybunalskim1)070120pełny zakres
11Oddział Celny II w Łodzi070200pełny zakres
a) Posterunek Celny w Sieradzu070210pełny zakres
b) Posterunek Celny w Płocku070220pełny zakres
c)Posterunek Celny w Pabianicach070230pełny zakres
12Oddział Celny III w Łodzi070300pełny zakres
a)Posterunek Celny w Kutnie070310pełny zakres
VIIIUrząd Celny w Nowym Targu080000
1Referat Ogólny
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Referat Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
5Referat Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
7Dział Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny w Muszynie
b) Referat Operacyjny w Chyżnem
9Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
10Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
11Oddział Celny w Chyżnem080100pełny zakres, w tym ruch osobowy
12Oddział Celny w Łysej Polanie080200pełny zakres, w tym ruch osobowy
13Oddział Celny w Muszynie080300pełny zakres, w tym ruch osobowy
14Oddział Celny w Piwnicznej080400pełny zakres, w tym ruch osobowy
15Oddział Celny w Nowym Sączu080500pełny zakres
16Posterunek Celny w Chochołowie080010tylko w ruchu osobowym
17Posterunek Celny w Jurgowie080020osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
18Posterunek Celny w Niedzicy080030osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
19Posterunek Celny w Nowym Targu080040pełny zakres
20Posterunek Celny w Gorlicach1)080050pełny zakres
IXUrząd Celny w Poznaniu090000
1Dział Ogólny
a)Referat Informatyki
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Finansowy
a)Referat Rozliczeń Ceł
b)Referat Egzekucyjno-Likwidacyjny
4Dział Gospodarczy
5Dział Postępowania Celnego
6Dział Karny Skarbowy
7Dział Operacyjny
8Dział Inspekcji Celnej
9Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Reguł Pochodzenia Towarów
10Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
11Dział Kadr i Szkolenia
12Oddział Celny I w Poznaniu090100pełny zakres
a)Posterunek Celny Poznań - Ławica090110pełny zakres, w tym ruch osobowy
b)Posterunek Celny w Śremie090120pełny zakres
c)Posterunek Celny w Nowym Tomyślu090130pełny zakres
d)Posterunek Celny w Gnieźnie090140pełny zakres
e)Posterunek Celny we Wrześni090150pełny zakres
f)Posterunek Celny w Obornikach090160pełny zakres
g)Posterunek Celny w Gądkach090170pełny zakres
13Oddział Celny Pocztowy w Poznaniu090200tylko dla przesyłek pocztowych
a)Posterunek Celny w Plewiskach090210pełny zakres
b)Posterunek Celny "Kühne-Nagel" w Poznaniu090220pełny zakres
c)Posterunek Celny "Raben" w Poznaniu090230pełny zakres
14Oddział Celny II Poznań - Warszawska090300pełny zakres
15Oddział Celny w Kaliszu090500pełny zakres
a)Posterunek Celny w Kępnie090510pełny zakres
b)Posterunek Celny w Jarocinie090520pełny zakres
16Oddział Celny w Pile090600pełny zakres
a)Posterunek Celny we Wronkach090610pełny zakres
17Oddział Celny "Składy Celne" w Poznaniu090800pełny zakres
18Oddział Celny w Lesznie090900pełny zakres
19Posterunek Celny "MTP" w Poznaniu090010tylko podmioty gospodarcze"
XUrząd Celny w Przemyślu100000
1Dział Ogólny
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
5Dział Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
7Referat Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny w Medyce
b) Referat Operacyjny w Barwinku
c) Referat Operacyjny w Rzeszowie
9Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
10Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
11Oddział Celny w Przemyślu100100pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny Pocztowy w Przemyślu100110tylko dla przesyłek pocztowych
b)Posterunek Celny Towarowy w Przemyślu100120pełny zakres
12Oddział Celny w Barwinku100200pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Krośnie100210pełny zakres
b) Posterunek Celny w Sanoku100220pełny zakres
13Oddział Celny w Medyce100300pełny zakres, w tym ruch osobowy
14Oddział Celny w Rzeszowie100400pełny zakres
a) Posterunek Celny w Mielcu100410pełny zakres, w tym obsługa środków przewozowych
b) Posterunek Celny w Leżajsku100420pełny zakres
c) Posterunek Celny w Stalowej Woli100430pełny zakres
d) Posterunek Celny w Tarnobrzegu100440pełny zakres
15Oddział Celny w Żurawicy100500pełny zakres
a) Posterunek Celny w Jarosławiu100510pełny zakres
b) Posterunek Celny Kolejowy w Medyce100520pełny zakres
16Oddział Celny w Hrebennem100600pełny zakres, w tym ruch osobowy
17Oddział Celny w Zamościu100700pełny zakres
a)Posterunek Celny w Hrubieszowie100710pełny zakres
XIUrząd Celny w Rzepinie110000
1Dział Ogólny
a)Referat Ogólny w Świecku
b)Referat Ogólny w Olszynie
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
b)Referat Postępowania Likwidacyjnego
c)Referat Postępowania Egzekucyjnego
5Dział Gospodarczy
6Referat Inwestycji
7Dział Postępowania Celnego
a)Referat Postępowania Celnego w Świecku
b)Referat Postępowania Celnego w Olszynie
8Dział Karny Skarbowy
9Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny w Kunowicach
b) Referat Operacyjny w Olszynie
c) Referat Operacyjny w Świecku
10Dział Taryfikacji i Wartości Celnej
11Dział Informatyki
12Dział do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
13Oddział Celny w Rzepinie110100pełny zakres
14Oddział Celny w Zielonej Górze110200pełny zakres
a) Posterunek Celny w Staropolu110210tylko podmioty gospodarcze
b) Posterunek Celny w Zielonej Górze110220pełny zakres
c) Posterunek Celny w Zbąszyniu110230pełny zakres
15Oddział Celny w Gubinie110300pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny Kolejowy w Gubinie110310pełny zakres, w tym ruch osobowy
16Oddział Celny w Kostrzyniu110400pełny zakres, w tym również w żegludze śródlądowej
a)Posterunek Celny PKP w Kostrzynie110410pełny zakres, w tym ruch osobowy
17Oddział Celny w Kunowicach110500pełny zakres, w tym ruch osobowy
18Oddział Celny w Olszynie110600pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Łęknicy110610pełny zakres, w tym ruch osobowy
b) Posterunek Celny w Żarach110620pełny zakres
19Oddział Celny "Pekaes Multi Spedytor" w Słubicach110700pełny zakres
20Oddział Celny w Świecku110800pełny zakres, w tym ruch osobowy
21Oddział Celny w Tuplicach110900pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Dębince110910tylko podmioty gospodarcze
22Oddział Celny w Gorzowie Wlkp.111000pełny zakres
a) Posterunek Celny Towarowy w Gorzowie Wielkopolskim111010pełny zakres
23Oddział Celny Drogowy w Słubicach111100tylko w ruchu osobowym
a) Posterunek Celny w Miłowie111110tylko w żegludze śródlądowej
b)Posterunek Celny "Polsped" w Słubicach111120pełny zakres
24Oddział Celny "C. Hartwig" w Słubicach111200pełny zakres
25Oddział Celny Drogowy w Kostrzynie111300pełny zakres, w tym ruch osobowy
XIIUrząd Celny w Szczecinie120000
1Dział Ogólny
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
5Dział Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
7Dział Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny w Kołbaskowie
b) Referat Operacyjny w Świnoujściu
9Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
10Dział Taryfikacji i Wartości Celnej
11Referat Informatyki
12Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
13Oddział Celny Odpraw Zleconych w Szczecinie120100pełny zakres
a) Posterunek Celny "Magazyn PSM C. Hartwig" w Szczecinie120110pełny zakres
b) Posterunek Celny w Goleniowie120120pełny zakres
c) Posterunek Celny w Stargardzie Szczecińskim120130pełny zakres
d)Posterunek Celny w Pyrzycach120140pełny zakres
14Oddział Celny "Nabrzeże EWA" w Szczecinie120200pełny zakres
a) Posterunek Celny "Magazyn PŻM" w Szczecinie120210pełny zakres
15Oddział Celny "Nabrzeże HUK" w Szczecinie120300pełny zakres
a)Posterunek Celny w Trzebieży120310pełny zakres
16Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie120400pełny zakres
a)Posterunek Celny "Nabrzeże Starówka" w Szczecinie120410pełny zakres
17Oddział Celny "Basen Górniczy" w Szczecinie120500pełny zakres
a) Posterunek Celny "Nabrzeże Górnośląskie" w Szczecinie120510pełny zakres
18Oddział Celny Pocztowy w Szczecinie120600tylko dla przesyłek pocztowych
a) Posterunek Celny "Polsped" w Szczecinie120610pełny zakres
19Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach120700pełny zakres, w tym ruch osobowy
20Oddział Celny w Kołbaskowie120800pełny zakres, w tym ruch osobowy
21Oddział Celny w Kołobrzegu120900pełny zakres
a) Posterunek Celny w Koszalinie120910pełny zakres
b) Posterunek Celny w Szczecinku120920pełny zakres
c)Posterunek Celny w Gryficach1)120930pełny zakres
22Oddział Celny w Krajniku Dolnym121000pełny zakres, w tym ruch osobowy
a)(skreślona)
b)(skreślona)
c)(skreślona)
23Oddział Celny w Świnoujściu121100pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny "Baza Rybacka" w Świnoujściu121110pełny zakres
b) Posterunek Celny "Baza Bunkrowa" w Świnoujściu121120pełny zakres
c) Posterunek Celny Drogowy w Świnoujściu121130tylko w ruchu osobowym – pieszych, pojazdów jednośladowych i regularnych linii autobusowych
24Oddział w Lubieszynie121200pełny zakres, w tym ruch osobowy
25Oddział Celny w Gryfinie121300pełny zakres, w tym również w żegludze śródlądowej
a)Posterunek Celny w Osinowie Dolnym121310tylko w żegludze śródlądowej
b)Posterunek Celny w Widuchowej121320tylko w żegludze śródlądowej
XIII.Urząd Celny w Terespolu130000
1Dział Ogólny
a) Referat Informatyki
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
b)Referat Postępowania Egzekucyjnego i Likwidacyjnego
5Dział Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
7Dział Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny w Białej Podlaskiej
b) Referat Operacyjny w Kukurykach
c) Referat Operacyjny w Lublinie
9Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
10Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
11Oddział Celny w Terespolu130100pełny zakres, w tym ruch osobowy
12Oddział Celny Drogowy w Terespolu130200pełny zakres, w tym ruch osobowy
13Oddział Celny w Lublinie130300pełny zakres
a) Posterunek Celny w Puławach130310pełny zakres
14Oddział Celny w Małaszewiczach Centralnych130400pełny zakres
a) Posterunek Celny w Kowalewie130410tylko podmioty gospodarcze
b) Posterunek Celny w Małaszewiczach Południowych130420tylko podmioty gospodarcze
c)Posterunek Celny "Baza Kontenerowa" w Małaszewiczach130430tylko podmioty gospodarcze
15Oddział Celny w Kukurykach130500pełny zakres
16Oddział Celny w Dorohusku130600pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny Drogowy w Dorohusku130610pełny zakres, w tym ruch osobowy
17Oddział Celny w Białej Podlaskiej130700pełny zakres
18(skreślony)
19Oddział Celny w Siedlcach130900pełny zakres
XIVUrząd Celny w Warszawie140000
1Dział Ogólny
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
5Dział Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego i Karnego Skarbowego
a)Referat Postępowania Celnego
b)Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
7Dział Operacyjny
8Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
9Referat Informatyki
10Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
11Oddział Celny I – Kontroli Celnej w Warszawie140100pełny zakres wyłącznie w odniesieniu do składów celnych
12Oddział Celny II – "Pocztowy" w Warszawie140200tylko dla przesyłek pocztowych oraz przesyłek o charakterze przesyłek pocztowych, zgłoszonych przez firmy spedycyjne
a)(skreślona)
b)(skreślona)
13Oddział Celny III w Warszawie140300pełny zakres
a) Posterunek Celny Towarowy – "Dworzec Gdański" w Warszawie140310pełny zakres - przesyłki kolejowe, odprawy celne samochodów osobowych dla osób fizycznych
14Oddział Celny IV – "Dworzec Centralny" w Warszawie140400pełny zakres
a) Posterunek Celny "WAB-Trans" w Warszawie140410pełny zakres
b)Posterunek Celny w Otwocku140440pełny zakres
c)(skreślona)
15Oddział Celny V – Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej w Warszawie140500pełny zakres
a) Posterunek Celny "Pekaes" w Błoniu140510pełny zakres
b) Posterunek Celny – Państwowe Magazyny Usługowe w Pruszkowie140520pełny zakres
16Oddział Celny VI w Warszawie140600pełny zakres
17Oddział Celny w Radomiu140700pełny zakres
18Oddział Celny w Ciechanowie140800pełny zakres
a)Posterunek Celny w Ostrołęce140810pełny zakres
XVUrząd Celny Port Lotniczy w Warszawie150000
1Referat Ogólny
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
5Referat Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
a)Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
b)Referat Odpraw Czasowych
7Dział Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
9(skreślony)
10Dział Informatyki
11(skreślony)
12Oddział Celny Osobowy w Warszawie150100tylko w ruchu osobowym
a)Posterunek Celny WOC150110pełny zakres
13Oddział Celny Towarowy w Warszawie150200pełny zakres w odniesieniu do przesyłek lotniczych
a) (skreślona)
XVIUrząd Celny we Wrocławiu160000
1Dział Ogólny
a) Referat Informatyki
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
5Dział Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
7Dział Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny we Wrocławiu
b) Referat Operacyjny w Głuchołazach
c) Referat Operacyjny w Kudowie-Zdroju
d) Referat Operacyjny w Międzylesiu
e) Referat Operacyjny w Opolu
9Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
10Dział Taryfikacji i Wartości Celnej
11Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
12Oddział Celny we Wrocławiu160100pełny zakres
a) Posterunek Celny "Dworzec Główny" we Wrocławiu160110pełny zakres
b) Posterunek Celny Pocztowy we Wrocławiu160120tylko dla przesyłek pocztowych
c) (skreślona)
13Posterunek Celny "Składy Celne" we Wrocławiu160010pełny zakres
14Oddział Celny w Głuchołazach160200pełny zakres
a) Posterunek Celny Drogowy w Głuchołazach160210w ruchu osobowym, a w odniesieniu do lokalnego ruchu towarowego po ogłoszeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i za zgodą właściwych organów
b) Posterunek Celny w Białej160220pełny zakres
c) Posterunek Celny w Nysie160230pełny zakres
15Oddział Celny w Kudowie-Zdroju160300pełny zakres, w tym ruch osobowy
16Oddział Celny w Międzylesiu160400pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Boboszowie160410w ruchu osobowym, a w odniesieniu do lokalnego ruchu towarowego po ogłoszeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i za zgodą właściwych organów
b) Posterunek Celny "Ekspedycja PKP" w Międzylesiu160420tylko w ruchu towarowym
c)Posterunek Celny w Kłodzku160430pełny zakres
17Oddział Celny w Wałbrzychu160500pełny zakres
a)Posterunek Celny w Mieroszowie160510pełny zakres, w tym ruch osobowy
b)Posterunek Celny w Tłumaczowie160520osoby fizyczne w ruchu osobowym
c)Posterunek Celny w Lubawce160530pełny zakres w ruchu osobowym, a w odniesieniu do lokalnego ruchu towarowego po ogłoszeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i za zgodą właściwych organów
d)Posterunek Celny w Świdnicy160540pełny zakres
e)Posterunek Celny w Dzierżoniowie160550pełny zakres
18Oddział Celny w Opolu160600pełny zakres
a) Posterunek Celny w Kędzierzynie-Koźlu160610pełny zakres
b) Posterunek Celny w Pietrowicach160620pełny zakres, tylko w ruchu osobowym
c) Posterunek Celny w Krapkowicach160630pełny zakres
d) Posterunek Celny "PKP – Dworzec Główny" w Opolu160640pełny zakres, z wyłączeniem mienia przesiedlenia
e)Posterunek Celny w Kluczborku1)160650pełny zakres
f)Posterunek Celny w Brzegu1)160660pełny zakres
19Oddział Celny "Port Lotniczy" we Wrocławiu160700pełny zakres w transporcie lotniczym
20Oddział Celny Towarowy we Wrocławiu160800pełny zakres
XVIIUrząd Celny w Zgorzelcu170000
1Referat Ogólny
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
5Dział Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
7Dział Karny Skarbowy
8Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny w Jeleniej Górze
9Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Reguł Pochodzenia Towarów170100
10Oddział Celny Drogowy w Zgorzelcupełny zakres, w tym ruch osobowy
11Oddział Celny w Jakuszycach170300pełny zakres, w tym ruch osobowy
12Oddział Celny w Węglińcu170400pełny zakres
13Oddział Celny w Jakuszycach170300pełny zakres, w tym ruch osobowy
13Oddział Celny w Węglińcu170400pełny zakres
14Oddział Celny w Legnicy170500pełny zakres
a) Posterunek Celny w Bolesławcu170510pełny zakres
b)Posterunek Celny w Polkowicach170520pełny zakres
15Oddział Celny w Sieniawce170600pełny zakres, w tym ruch osobowy
16Oddział Celny w Jeleniej Górze170700pełny zakres
a) Posterunek Celny w Gryfowie Śląskim170710pełny zakres
b) Posterunek Celny Przełęcz-Okraj170720tylko w ruchu osobowym – pieszych i rowerzystów
17Oddział Celny w Zawidowie170800pełny zakres, w tym ruch osobowy
XVIIIUrząd Celny w Katowicach180000
1Dział Ogólny
2Dział Kontroli Wewnętrznej
3Dział Kadr i Szkolenia
4Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
5Dział Gospodarczy
6Dział Postępowania Celnego
7Dział Operacyjny
8Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
9Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
a)Dział Karny Skarbowy
10Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
11Oddział Celny w Katowicach180100pełny zakres
a) Posterunek Celny "PKP Ekspresowa" w Katowicach180110tylko dla przesyłek bagażowo-ekspresowych
b)Posterunek Celny w Chorzowie180220pełny zakres
c)Posterunek Celny w Tarnowskich Górach180230pełny zakres
d)Posterunek Celny w Olkuszu1)180140pełny zakres
e)Posterunek Celny w Jaworznie1)180150pełny zakres
f)Posterunek Celny w Zawierciu1)180160pełny zakres
12Oddział Celny w Bytomiu180200pełny zakres
a) Posterunek Celny Pocztowy w Bytomiu180210tylko dla przesyłek pocztowych
b)Posterunek Celny w Chorzowie180220pełny zakres
c)Posterunek Celny w Tarnowskich Górach180230pełny zakres
d)Posterunek Celny «Port Lotniczy» w Pyrzowicach180240pełny zakres w transporcie lotniczym
13Oddział Celny w Częstochowie180300pełny zakres
14Oddział Celny w Gliwicach180400pełny zakres
a)Posterunek Celny WOC w Gliwicach180410pełny zakres
b)Posterunek Celny w Zabrzu1)180420pełny zakres
c)Posterunek Celny w Raciborzu180430pełny zakres
d)Posterunek Celny w Rybniku180440pełny zakres
XIXUrząd Celny w Toruniu190000
1Referat Ogólny
2Referat Informatyki
3Referat Kontroli Wewnętrznej
4Dział Kadr i Szkolenia
5Dział Finansowy
a)Referat Rozliczeń Ceł
6Dział Gospodarczy
7Dział Postępowania Celnego
8Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
9Referat do spraw Reguł Pochodzenia Towarów
10Referat Operacyjny
11Referat Inspekcji Celnej
12Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
13Oddział Celny w Toruniu190100pełny zakres
a)Posterunek Celny w Grudziądzu190110pełny zakres
b)Posterunek Celny w Brodnicy190120pełny zakres
14Oddział Celny w Bydgoszczy190200pełny zakres
a)Posterunek Celny w Inowrocławiu190210pełny zakres
b)Posterunek celny w Chojnicach190220pełny zakres
15Oddział Celny we Włocławku190300pełny zakres
16Oddział Celny w Koninie190400pełny zakres
a)Posterunek Celny w Kole190410pełny zakres"
Jednostki organizacyjne oznakowane symbolem 1) rozpoczną działalność po stworzeniu odpowiednich warunków do przeprowadzania kontroli celnej i po ogłoszeniu o ich uruchomieniu przez właściwego miejscowo dyrektora urzędu celnego.
1 § 5 ust. 1 pkt 7 Statutu zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze zarządzenia z dnia 31 października 1991 r. (M.P.91.39.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1991 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 10 Statutu dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie zarządzenia z dnia 31 października 1991 r. (M.P.91.39.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1991 r.
3 § 5 ust. 1 pkt 11 Statutu dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie zarządzenia z dnia 31 października 1991 r. (M.P.91.39.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1991 r.
4 § 5 ust. 1 pkt 12 Statutu dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie zarządzenia z dnia 31 października 1991 r. (M.P.91.39.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1991 r.
5 § 5 ust. 1 pkt 13 Statutu dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie zarządzenia z dnia 31 października 1991 r. (M.P.91.39.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1991 r.
6 § 5 ust. 2 pkt 4 Statutu dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 31 października 1991 r. (M.P.91.39.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1991 r.
7 § 5 ust. 2 pkt 5 Statutu dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 31 października 1991 r. (M.P.91.39.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1991 r.
8 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1990 r. (M.90.47.360) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 października 1991 r. (M.P.91.39.282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1991 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 lutego 1993 r. (M.P.93.9.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 marca 1993 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1994 r. (M.P.94.3.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lutego 1994 r.