Monitor Polski

M.P.1985.21.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 1985 r.
w sprawie nadania statutu Turniejowi Młodych Mistrzów Techniki.

Na podstawie § 29 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. Nr 33, poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się statut Turniejowi Młodych Mistrzów Techniki, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
1. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie i prezydenci miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi udzielają pomocy Turniejowi Młodych Mistrzów Techniki w realizacji jego zadań statutowych.
2. Minister Obrony Narodowej określi zasady organizacji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w jednostkach wojskowych i podległych przedsiębiorstwach państwowych oraz współpracy z radami: Krajową, wojewódzkimi i szczebla podstawowego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, a także organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz rozwoju twórczości naukowo-technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej.
3. Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń współdziała z Zarządem Głównym Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w sprawach związanych z rozwojem technicznej twórczości młodzieży oraz określa w tym zakresie warunki współdziałania Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z Zarządem Głównym Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Turniejem Młodych Mistrzów Techniki.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

TURNIEJU MŁODYCH MISTRZÓW TECHNIKI

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

§  1. Turniej Młodych Mistrzów Techniki, zwany dalej "TMMT", prowadzi działalność na rzecz rozwoju technicznej twórczości młodzieży.
§  2. TMMT działa w ramach Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, zwanego dalej "ZSMP".

Rozdział  2

Cele i formy działania TMMT.

§  3. Do podstawowych celów TMMT należy:
1) rozwijanie zainteresowań techniką wśród młodzieży pracującej miast i wsi, młodzieży wojskowej oraz uczniów i studentów,
2) włączanie młodzieży do rozwiązywania problemów naukowo-technicznych i gospodarczych,
3) inspiracja twórczych postaw młodzieży i rozbudzanie inwencji wynalazczej,
4) organizowanie społecznego ruchu na rzecz tworzenia, upowszechniania i wdrażania nowych wysoko efektywnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,
5) tworzenie warunków sprzyjających powszechnej twórczości technicznej młodzieży i udzielanie pomocy w realizacji zgłoszonych projektów,
6) działanie na rzecz powiększania bazy wychowania politechnicznego,
7) prowadzenie działalności zmierzającej do podnoszenia wiedzy i kultury technicznej młodzieży,
8) rozwój zespołowych form tworzenia postępu naukowo-technicznego,
9) ochrona praw i interesów oraz reprezentowanie młodych wynalazców i racjonalizatorów,
10) działalność sprzyjająca integracji środowisk młodych innowatorów.
§  4. TMMT rozwija techniczną twórczość młodzieży przez takie formy, jak:
1) konkursy tematyczne o tytuł Młodego Mistrza Techniki, Młodego Mistrza Organizacji oraz inne rodzaje współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego,
2) olimpiady wiedzy o wynalazczości,
3) wystawy technicznej twórczości młodzieży,
4) giełdy projektów wynalazczych,
5) młodzieżowe służby innowacyjne w zakładach pracy,
6) młodzieżowe ośrodki innowacji,
7) komputerowe kluby młodych mistrzów techniki,
8) popularyzacja technicznej twórczości młodzieży w środkach masowego przekazu i wydawnictwach własnych,
9) kongresy, sympozja, seminaria, sejmiki młodej kadry technicznej oraz inne formy technicznego wychowania młodzieży.
§  5. TMMT prowadzi współpracę w zakresie technicznego wychowania młodzieży w ramach stosownych umów zawartych przez ZSMP z zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi.
§  6. Cele statutowe TMMT realizuje we współdziałaniu z organami administracji państwowej, a w szczególności z Ministrami Oświaty i Wychowania, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem - Członkiem Rady Ministrów do Spraw Młodzieży, Ministrem - Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, a także Urzędem Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Rozdział  3

Zasady współdziałania TMMT z organizacjami społecznymi.

§  7.
1. TMMT współdziała z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, organizacjami młodzieżowymi i innymi organizacjami społecznymi, które prowadzą działalność na rzecz rozwoju naukowo-technicznej i organizatorskiej twórczości młodzieży.
2. Przedstawiciele organizacji społecznych określonych w ust. 1 mogą wchodzić w skład rad TMMT wszystkich szczebli.
3. Zakres współdziałania może obejmować wszystkie lub wybrane cele i formy działania TMMT, o których mowa w § 3 i 4.
4. W miarę potrzeb zakres współdziałania może być objęty dwustronnym porozumieniem, protokołem ustaleń lub wspólną uchwałą podjętą przez Radę Krajową lub rady wojewódzkie TMMT i odpowiedni organ organizacji społecznej.

Rozdział  4

Zasady organizacyjne TMMT.

§  8. TMMT na szczeblu krajowym kierują:
1) Rada Krajowa,
2) Sekretarz Generalny Rady Krajowej.
§  9.
1. Radę Krajową, w tym Prezydium, powołuje i odwołuje Przewodniczący Zarządu Głównego ZSMP w porozumieniu z Ministrem - Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
2. W skład Rady Krajowej mogą być powołani:
1) przedstawiciele socjalistycznych związków młodzieży,
2) przedstawiciele naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji państwowej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i innych organizacji społecznych, działacze gospodarczy itp.
3. Do udziału w pracach Rady Krajowej mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Rady.
§  10. Do zakresu działania Rady Krajowej należy:
1) ustalanie kierunków rozwoju TMMT, z uwzględnieniem potrzeb gospodarczych kraju,
2) ustalanie założeń i programu działalności TMMT oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
3) dokonywanie oceny działalności TMMT,
4) powoływanie Centralnego Sądu Konkursowego TMMT i rozpatrywanie sprawozdań z jego działalności,
5) uchwalanie regulaminów Rady Krajowej i Centralnego Sądu Konkursowego TMMT,
6) uchwalanie regulaminów współzawodnictw TMMT,
7) prognozowanie i bieżąca analiza rozwoju młodzieżowego ruchu innowacyjnego,
8) analiza i badanie problemów młodych twórców nauki i techniki,
9) określanie zasad przyznawania odznaki "Za zasługi dla TMMT".
§  11. Pracami Rady Krajowej kieruje Przewodniczący i jej Prezydium.
§  12.
1. Zebrania Rady Krajowej powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.
2. Zebrania Rady Krajowej zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Sekretarz Generalny Rady Krajowej na wniosek:
1) Prezydium Rady Krajowej,
2) Prezydium Zarządu Głównego ZSMP.
3. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
§  13. Do zakresu działania Prezydium Rady Krajowej należy:
1) ustalanie rocznych projektów budżetu TMMT, występowanie z wnioskami o ich zatwierdzenie, przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania oraz zarządzanie środkami finansowymi i innymi składnikami majątkowymi TMMT,
2) określanie zasad działania Centralnego Biura TMMT,
3) określanie zadań i środków finansowych dla rad wojewódzkich TMMT,
4) koordynowanie działalności rad wojewódzkich TMMT,
5) rozpatrywanie sprzeciwów i uwag zgłaszanych w sprawach rozstrzyganych przez rady wojewódzkie TMMT w zakresie określonym w § 20,
6) realizacja innych zadań określonych przez Radę Krajową.
§  14.
1. Centralny Sąd Konkursowy TMMT dokonuje oceny współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego prowadzonego w ramach:
1) konkursu o tytuł Młodego Mistrza Techniki i Młodego Mistrza Organizacji,
2) konkursów tematycznych,
3) olimpiad przedmiotowych,
4) innych form współzawodnictwa.
2. Centralny Sąd Konkursowy TMMT przedstawia Radzie Krajowej w okresach rocznych sprawozdania ze swej działalności.
§  15. Sekretarz Generalny Rady Krajowej kieruje bieżącymi sprawami Rady Krajowej, której jest stale urzędującym członkiem.
§  16. Sekretarz Generalny wykonuje swoje zadania przy pomocy Centralnego Biura TMMT.
§  17.
1. Dochody i wydatki TMMT są obejmowane planem finansowym ZSMP, który zapewnia także obsługę finansowo-księgową TMMT.
2. Decyzje finansowe związane z bieżącą realizacją zadań TMMT zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem wydatków podejmuje Sekretarz Generalny Rady Krajowej lub z jego upoważnienia dyrektor Centralnego Biura TMMT i główny księgowy Zarządu Głównego ZSMP.
§  18. TMMT na szczeblu wojewódzkim kierują rady wojewódzkie i ich sekretarze.
§  19.
1. Radę wojewódzką, w tym prezydium, powołuje i odwołuje przewodniczący zarządu wojewódzkiego ZSMP w porozumieniu z terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego oraz Sekretarzem Generalnym Rady Krajowej.
2. W skład rady wojewódzkiej mogą być powołani:
1) przedstawiciele socjalistycznych związków młodzieży,
2) przedstawiciele rad wojewódzkich NOT, wojewódzkich klubów techniki i racjonalizacji i innych instytucji oraz organizacji szczebla wojewódzkiego i podstawowego.
§  20. Do zadań rad wojewódzkich należy:
1) realizowanie zadań określonych w § 3 i 4,
2) określenie zasad działania wojewódzkiego biura TMMT,
3) inspirowanie działalności rad szczebla podstawowego,
4) opracowywanie projektów planów finansowych działalności TMMT na terenie województwa i przedstawianie ich Prezydium Rady Krajowej do akceptacji,
5) opracowywanie rocznych sprawozdań merytoryczno-finansowych i przedstawianie ich Radzie Krajowej,
6) powoływanie wojewódzkiego sądu konkursowego TMMT,
7) rozpatrywanie sprzeciwów i uwag zgłaszanych w sprawach rozstrzyganych przez rady szczebla podstawowego, określonych w § 24 ust. 3,
8) wykonywanie innych zadań określonych przez Radę Krajową.
§  21.
1. Zebrania rad wojewódzkich powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku.
2. Zebrania zwołuje przewodniczący rady wojewódzkiej lub jej sekretarz na wniosek:
1) prezydium rady wojewódzkiej,
2) prezydium zarządu wojewódzkiego ZSMP,
3) Sekretarza Generalnego Rady Krajowej.
§  22.
1. Sekretarz rady wojewódzkiej wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego biura TMMT.
2. Do podejmowania decyzji finansowych na szczeblu wojewódzkim jest uprawniony sekretarz rady wojewódzkiej TMMT lub upoważniony przez niego pracownik zarządu wojewódzkiego ZSMP i główny księgowy zarządu wojewódzkiego ZSMP.
3. Obsługę finansową rady wojewódzkiej prowadzi zarząd wojewódzki ZSMP.
4. Wojewódzkie biuro TMMT prowadzi rejestr rad szczebla podstawowego.
§  23. Wojewódzki sąd konkursowy TMMT jest powoływany przez radę wojewódzką do oceny współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego TMMT na szczeblu wojewódzkim.
§  24.
1. W jednostkach organizacyjnych (uspołecznionych zakładach pracy, szkołach ponadpodstawowych, szkołach wyższych), a w razie potrzeby w jednostkach podziału terytorialnego stopnia podstawowego są powoływane odpowiednio:
1) rady zakładowe,
2) rady akademickie,
3) rady szkolne,
4) rady gminne (miejskie, dzielnicowe).
2. Radę szczebla podstawowego powołuje i odwołuje przewodniczący koła (zarządu) ZSMP w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej, a w odniesieniu do rad wymienionych w ust. 1 pkt 4 - z terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego.
3. Do zakresu działania rad szczebla podstawowego należy:
1) realizacja celów TMMT w skali zakładu pracy, szkoły i szkoły wyższej, zgodnie z § 3,
2) organizacja współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego TMMT,
3) realizacja form TMMT zgodnie z § 4,
4) opracowywanie projektów planów merytoryczno-finansowych działalności TMMT oraz sprawozdań z ich wykonania i przedstawianie tych planów i sprawozdań, w uzgodnieniu z właściwym zarządem ZSMP, do akceptacji rady wojewódzkiej,
5) prezentowanie radzie pracowniczej lub kierownictwu zakładu pracy, szkoły i szkoły wyższej problemów młodych wynalazców oraz projektów uchwał związanych z problematyką TMMT, służących rozwojowi postępu naukowo-technicznego,
6) wykonywanie innych zadań określonych przez radę wojewódzką.

Rozdział  5

Zasady i tryb organizacji konkursów, olimpiad, wystaw, giełd i innych form zainteresowania młodzieży wynalazczością.

1.

Konkursy

§  25.
1. W ramach TMMT corocznie są prowadzone:
1) ogólnopolski konkurs na najlepsze prace techniczne o tytuł Młodego Mistrza Techniki; konkurs obejmuje następujące grupy prac:
a) debiut wynalazczy,
b) projekty wynalazcze wykonane w ramach obowiązków służbowych,
c) pozostałe projekty wynalazcze oraz dodatkowo w środowisku młodzieży szkolnej i akademickiej,
d) pomysły techniczne, zwłaszcza wszelkiego rodzaju zmiany istniejących rozwiązań technicznych, zwiększających funkcjonalność, użyteczność i obniżających koszty produkcji, poprawiających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy itp.,
e) wzory przemysłowe, wzory zdobnicze, projekty wzorów dla przemysłu, charakteryzujących się funkcjonalnością, estetyką itp.,
f) prace dyplomowe,
g) pomoce dydaktyczne;

projekty wynalazcze zgłoszone do konkursu powinny być zastosowane lub wykorzystane w inny sposób; dopuszcza się także do konkursu wynalazki i wzory użytkowe przyjęte do stosowania o wybitnej wartości techniczno-ekonomicznej, których zastosowanie z przyczyn obiektywnych nastąpi w późniejszym terminie;

2) ogólnopolski konkurs prac z zakresu organizacji i zarządzania o tytuł Młodego Mistrza Organizacji; w konkursie mogą uczestniczyć projekty wynalazcze, prace dyplomowe oraz inne opracowania.
2. Konkursy określone w ust. 1 mają charakter trójszczeblowy, obejmujący eliminacje podstawowe, wojewódzkie i centralne.
§  26.
1. W ramach TMMT mogą być prowadzone inne konkursy na najlepsze rozwiązanie innowacyjne, a w szczególności z zakresu:
1) oszczędności paliw i energii,
2) elektroniki,
3) informatyki,
4) inżynierii materiałowej,
5) automatyki i robotyzacji,
6) biotechnologii.
2. Konkursy TMMT mogą mieć zasięg ogólnopolski, wojewódzki i podstawowy.
3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursach, kryteria i tryb oceny prac, rodzaj i wysokość nagród określają regulaminy konkursowe.
4. Regulaminy konkursów i innych form współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego o zasięgu ogólnopolskim uchwala Rada Krajowa.
5. Regulaminy konkursów o zasięgu podstawowym lub wojewódzkim uchwalają odpowiednio rady szczebla podstawowego lub rady wojewódzkie.

2.

Olimpiady

§  27.
1. Olimpiady wiedzy o wynalazczości stanowią formę samokształcenia i współzawodnictwa indywidualnego młodzieży wszystkich środowisk.
2. Olimpiady są organizowane w okresach rocznych.
3. Warunki uczestnictwa, zakresy tematyczne, kryteria i tryb oceny, rodzaj i wysokość nagród określa regulamin uchwalony przez Radę Krajową.

3.

Wystawy

§  28.
1. Wystawy, w szczególności technicznej twórczości młodzieży, są organizowane w kraju i za granicą w celu upowszechniania i propagowania nowych wysoko efektywnych rozwiązań innowacyjnych ludzi młodych.
2. Wystawy są organizowane na wszystkich szczeblach działania TMMT.
3. Wystawy zagraniczne są organizowane we współdziałaniu z Polską Izbą Handlu Zagranicznego.

4.

Giełdy

§  29. Giełdy rozwiązań innowacyjnych mogą być organizowane na szczeblu podstawowym, wojewódzkim i centralnym. Regulaminy giełd są uchwalane przez rady TMMT odpowiedniego szczebla.
§  30. Założenia organizacyjno-programowe młodzieżowych służb innowacyjnych, zasady działania młodzieżowych ośrodków innowacji, komputerowych klubów młodych mistrzów techniki i innych form zainteresowania młodzieży techniką określa Rada Krajowa.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe.

§  31. TMMT posiada odznakę, którą jest stylizowany napis "TMMT" w okręgu, na którego obwodzie jest umieszczony napis "Turniej Młodych Mistrzów Techniki".
§  32. TMMT używa pieczątki okrągłej ze znakiem "TMMT" w środku i napisem "Turniej Młodych Mistrzów Techniki" w otoku.