Nadanie statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Polski Czerwony Krzyż".

Monitor Polski

M.P.1956.4.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1956 r.

UCHWAŁA NR 1002
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1955 r.
w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Polski Czerwony Krzyż".

Na podstawie art. 47 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż", uznanemu na podstawie art. 60 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) za stowarzyszenie wyższej użyteczności, nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Wykonanie uchwały porucza się zainteresowanym ministrom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT STOWARZYSZENIA "POLSKI CZERWONY KRZYŻ"

Rozdział I.

Nazwa, teren działalności, siedziba i prawa.

§  1.
Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" (w skrócie PCK) jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§  2.
1.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest Polska Rzeczpospolita Ludowa.
2.
Stowarzyszenie może działać również na terytorium innego państwa za jego zgodą.
§  3.
Siedzibą organów naczelnych Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
§  4.
Znakiem Stowarzyszenia jest równoramienny krzyż czerwony na białym polu. Znak Stowarzyszenia pozostaje pod ochroną prawną.
§  5.
Stowarzyszenie posiada prawo nadawania odznak honorowych za zasługi położone na polu urzeczywistniania zadań Stowarzyszenia.
§  6.
Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" utrzymuje stosunki z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, Czerwonego Lwa i Słońca, działającymi na terytorium innych państw, jak również z organizacjami międzynarodowymi Czerwonego Krzyża.

Rozdział  II.

Charakter, cele i środki działania.

§  7.
Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż", wierne zasadom humanizmu socjalistycznego, jest masową organizacją społeczną, która:
1)
szerzy zasady humanitarne, zmierzające do utrwalenia pokoju na świecie, i czynnie współdziała w walce o jego utrzymanie;
2)
współdziała z organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi w podniesieniu kultury sanitarnej i zdrowia społeczeństwa, a w szczególności:
a)
prowadzi akcję masowego szkolenia sanitarnego ludności w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz współdziała w szkoleniu kadr służby zdrowia,
b)
szerzy oświatę sanitarną, propagandę zdrowia i higieny oraz prowadzi akcję wydawniczą w tym zakresie,
c)
współdziała w zakresie doraźnej pomocy leczniczej i krwiodawstwa,
d)
współdziała w walce z chorobami zakaźnymi i zawodowymi,
e)
współdziała w niesieniu pomocy ludności w wypadkach klęsk żywiołowych i epidemii;
3)
mobilizuje masy pracujące do czynnego udziału w podniesieniu stanu ich zdrowotności;
4)
prowadzi akcje zlecone przez organy administracji państwowej;
5)
współdziała ze służbą zdrowia w udzielaniu pomocy osobom pozostającym pod ochroną w myśl międzynarodowych konwencji;
6)
współdziała z organami wojskowymi w roztaczaniu opieki nad jeńcami wojennymi;
7)
niesie pomoc i opiekę ludności cywilnej dotkniętej skutkami wojny;
8)
prowadzi ewidencję strat ludności cywilnej w poległych, rannych, zmarłych i zaginionych w wyniku działań wojennych oraz pośredniczy w wymianie ewidencji strat ludności między walczącymi stronami;
9)
prowadzi rokowania w granicach określonych przez organy administracji państwowej w sprawach wymiany i zwalniania jeńców wojennych oraz osób internowanych, jak również przeprowadza takie wymiany;
10)
pośredniczy w dostawie paczek i korespondencji jeńcom wojennym oraz innym osobom zgodnie z postanowieniami międzynarodowych konwencji.

Rozdział  III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  8.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§  9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
§  10.
Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
§  11.
Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego PCK.
§  12.
Członek zwyczajny jest obowiązany:
1)
stosować się do zasad deklaracji ideowej Stowarzyszenia;
2)
przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia;
3)
brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;
4)
opłacać regularnie składki członkowskie.
§  13.
Członek zwyczajny korzysta:
1)
z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, z tym że członkowie kół szkolnych korzystają z tego prawa tylko w ramach koła, do którego należą;
2)
z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia.
§  14.
1.
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1)
śmierci członka;
2)
dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie zarządowi koła po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
3)
skreślenia z listy członków przez zarząd koła z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy;
4)
wykluczenia przez zarząd powiatowego oddziału na wniosek zarządu koła z powodu:
a)
nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, deklaracji ideowej lub uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia,
b)
działania na szkodę Stowarzyszenia,
c)
skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.
2.
Od uchwały w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi i zarządowi koła prawo odwołania się do władz wyższych Stowarzyszenia aż do Prezydium Zarządu Głównego PCK włącznie.

Rozdział  IV.

Organizacja.

§  15.
1.
Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są:
1)
wojewódzkie oddziały (Oddziały w m.st. Warszawie i w m. Łodzi);
2)
powiatowe oddziały (miejskie, dzielnicowe);
3)
koła (zakładowe, terenowe i szkolne).
2.
Postanowienia statutu dotyczące wojewódzkich oddziałów stosuje się odpowiednio do Oddziałów w m.st. Warszawie i m. Łodzi, a dotyczące powiatowych oddziałów - do oddziałów miejskich i dzielnicowych.
§  16.
1.
O utworzeniu lub likwidacji oddziału oraz o zasięgu terytorialnym jego działalności decyduje Prezydium Zarządu Głównego PCK.
2.
O utworzeniu lub likwidacji i zasięgu działalności koła decyduje zarząd oddziału powiatowego.
§  17.
Organami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1)
Krajowy Zjazd;
2)
Zarząd Główny;
3)
Główna Komisja Rewizyjna.
§  18.
Organami wojewódzkiego oddziału są:
1)
wojewódzki zjazd;
2)
zarząd wojewódzkiego oddziału;
3)
komisja rewizyjna wojewódzkiego oddziału.
§  19.
Organami powiatowego oddziału są:
1)
powiatowy zjazd;
2)
zarząd powiatowego oddziału;
3)
komisja rewizyjna powiatowego oddziału.
§  20.
Organami koła są:
1)
walne zebranie koła,
2)
zarząd koła,
3)
komisja rewizyjna koła.

A.

Organy naczelne.

§  21.
1.
Najwyższym organem Stowarzyszenia, ustalającym kierunek ideowy i program działalności Stowarzyszenia, jest Krajowy Zjazd.
2.
Krajowy Zjazd:
1)
uchwala w oparciu o statut deklarację ideową Stowarzyszenia;
2)
uchwala projekty zmian statutu;
3)
udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
4)
wybiera Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną na okres 4 lat;
5)
uchwala wnioski w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
6)
nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia.
§  22.
Uchwalanie wniosków w sprawie zmiany statutu lub w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności 2/3 głosów ogólnej liczby delegatów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania na Zjeździe.
§  23.
Krajowy Zjazd odbywa się raz na 4 lata i jest zwoływany przez Prezydium Zarządu Głównego, które zawiadamia pisemnie zarządy oddziałów wojewódzkich o jego terminie co najmniej na miesiąc przed zwołaniem Zjazdu, a o porządku obrad - na 14 dni przed terminem Zjazdu.
§  24.
1.
Na żądanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby zarządów wojewódzkich oddziałów Prezydium Zarządu Głównego obowiązane jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd.
2.
Prezydium Zarządu Głównego może również zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd z własnej inicjatywy.
§  25.
1.
W Krajowym Zjeździe biorą udział:
1)
delegaci wybrani na wojewódzkich zjazdach;
2)
członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
3)
członkowie honorowi Stowarzyszenia.
2.
Członkowie organów naczelnych Stowarzyszenia i członkowie honorowi Stowarzyszenia, jeżeli nie są delegatami, posiadają głos doradczy.
§  26.
1.
Zarząd Główny składa się z 61 członków wybranych przez Krajowy Zjazd oraz 7 członków wyznaczonych po jednym przez Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Kolei, Oświaty, Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia.
2.
Zarząd Główny może dokooptować do swego grona w miejsce ustępującego członka z wyboru nowego członka.
§  27.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydium Zarządu Głównego i zawiadamia o tym członków Zarządu na 14 dni przed terminem posiedzenia.
§  28.
Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium, składające się z 9 osób, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego, sekretarzy i skarbnika.
§  29.
1.
Zarząd Główny jest naczelnym organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego pracą i odpowiada za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem.
2.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
1)
wybór Prezydium Zarządu Głównego;
2)
czuwanie nad wykonaniem i przestrzeganiem uchwał Krajowego Zjazdu, ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Stowarzyszenia;
3)
zatwierdzanie budżetów i bilansów rocznych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
4)
uchwalanie regulaminów: pracy Zarządu Głównego, używania znaku Czerwonego Krzyża oraz nadawania odznaki honorowej Stowarzyszenia;
5)
nadawanie odznaki honorowej Stowarzyszenia na wniosek Prezydium Zarządu Głównego;
6)
ustalanie wysokości składek członkowskich.
§  30.
1.
Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2.
Do zakresu działania Prezydium należy:
1)
wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu i Zarządu Głównego;
2)
opracowywanie planu działalności, preliminarzy budżetowych i sprawozdań oraz uchwalanie instrukcji i regulaminów nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia;
3)
gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem;
4)
składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego sprawozdań z wykonywanych prac;
5)
zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań oraz budżetów i bilansów wojewódzkich oddziałów;
6)
uchylanie uchwał zarządów wojewódzkich oddziałów, zawieszanie w czynnościach zarządów wojewódzkich oddziałów lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalność ich jest niezgodna ze statutem Stowarzyszenia;
7)
przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy kierowników wojewódzkich oddziałów oraz zatwierdzanie przyjęcia do pracy i zwalnianie z pracy pracowników wojewódzkich oddziałów zajmujących kierownicze stanowiska;
8)
przyjmowanie zapisów i darowizn oraz rozporządzanie majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia;
9)
przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie nadawania odznaki honorowej Stowarzyszenia;
10)
delegowanie przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia na zjazdy;
11)
reprezentowanie Stowarzyszenia;
12)
ustalanie zasad i trybu wybierania delegatów na zjazdy: Krajowy, wojewódzki i powiatowy.
3.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu wojewódzkiego oddziału Prezydium Zarządu Głównego mianuje tymczasowy zarząd wojewódzkiego oddziału, który sprawuje funkcje do czasu ukonstytuowania się nowowybranego zarządu.
§  31.
Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego zwołuje prezes lub jeden z wiceprezesów.
§  32.
1.
Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2.
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrola gospodarki majątkowej Stowarzyszenia pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności wszystkich organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i programem działalności Stowarzyszenia;
2)
składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe i stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
3)
występowanie do Prezydium Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego w przypadkach szczególnej wagi;
4)
uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz regulaminów i instrukcji dla wojewódzkich i powiatowych komisji rewizyjnych.
§  33.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i 3 zastępców, wybranych przez Krajowy Zjazd. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i ich zastępców.
§  34.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.

B.

Organy wojewódzkie.

§  35.
1.
Wojewódzki zjazd odbywa się raz na 2 lata i jest zwoływany przez zarząd wojewódzkiego oddziału w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego.
2.
Termin i program zjazdu powinny być podane do wiadomości zarządom powiatowych oddziałów co najmniej na 14 dni przed odbyciem zjazdu.
§  36.
1.
Na żądanie Prezydium Zarządu Głównego, komisji rewizyjnej wojewódzkiego oddziału lub co najmniej 1/3 liczby zarządów powiatowych oddziałów zarząd wojewódzkiego oddziału obowiązany jest zwołać nadzwyczajny wojewódzki zjazd.
2.
Zarząd wojewódzkiego oddziału może również zwołać nadzwyczajny wojewódzki zjazd z własnej inicjatywy po porozumieniu się z Prezydium Zarządu Głównego.
§  37.
1.
W wojewódzkim zjeździe biorą udział:
1)
delegaci wybrani na powiatowych zjazdach,
2)
przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego,
3)
członkowie Zarządu Głównego zamieszkujący na terenie działalności wojewódzkiego oddziału,
4)
członkowie zarządu i komisji rewizyjnej wojewódzkiego oddziału.
2.
Przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego, członkowie Zarządu Głównego zamieszkujący na terenie wojewódzkiego oddziału i członkowie organów wojewódzkiego oddziału, jeżeli nie są delegatami, posiadają jedynie głos doradczy.
§  38.
Do zakresu działania wojewódzkiego zjazdu należy:
1)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiego oddziału za ubiegły okres jego kadencji po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej;
2)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej wojewódzkiego oddziału na okres 2 lat;
3)
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez organy wojewódzkiego oddziału i zarządy powiatowych oddziałów, nie później niż na 7 dni przed terminem Zjazdu, i podejmowanie odpowiednich uchwał;
4)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd w liczbie ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego.
§  39.
1.
Zarząd wojewódzkiego oddziału składa się z 11 do 21 członków, w tym z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą prezydium i działają w imieniu zarządu wojewódzkiego oddziału.
2.
Zarząd wojewódzkiego oddziału może dokooptować do swego grona członków za zgodą Prezydium Zarządu Głównego, z tym że ogólna ilość członków nie może przekroczyć 21 osób.
3.
Posiedzenia zarządu wojewódzkiego oddziału zwołuje prezes lub wiceprezes co najmniej raz na dwa miesiące.
§  40.
1.
Zarząd wojewódzkiego oddziału jest organem wykonawczym wojewódzkiego oddziału.
2.
Do zakresu działania zarządu wojewódzkiego oddziału należy:
1)
kierowanie działalnością wojewódzkiego oddziału;
2)
wykonywanie uchwał wojewódzkiego zjazdu oraz uchwał i zarządzeń organów naczelnych Stowarzyszenia;
3)
opracowywanie planów pracy, preliminarzy budżetowych i sprawozdań wojewódzkiego oddziału;
4)
zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań oraz preliminarzy budżetowych powiatowych oddziałów;
5)
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia na terenie województwa w ramach wytycznych ustalonych przez Prezydium Zarządu Głównego;
6)
uchylanie uchwał zarządów powiatowych oddziałów, zawieszanie w czynnościach zarządów powiatowych oddziałów lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalność ich jest sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia;
7)
przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy kierowników powiatowych oddziałów;
8)
zwoływanie wojewódzkiego zjazdu;
9)
delegowanie przedstawicieli na powiatowe zjazdy;
10)
reprezentowanie wojewódzkiego oddziału.
3.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu powiatowego oddziału zarząd wojewódzkiego oddziału mianuje tymczasowy zarząd powiatowego oddziału, który sprawuje funkcje do czasu ukonstytuowania się nowowybranego zarządu.
§  41.
1.
Komisja rewizyjna wojewódzkiego oddziału jest jego organem kontrolnym.
2.
Komisja rewizyjna wojewódzkiego oddziału składa się z 5 członków i 2 zastępców, wybranych przez wojewódzki zjazd.
3.
Komisja rewizyjna wojewódzkiego oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i ich zastępców.
§  42.
1.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej wojewódzkiego oddziału należy:
1)
kontrola gospodarki majątkowej wojewódzkiego oddziału pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności wszystkich organów wojewódzkiego oddziału pod względem zgodności ze statutem i programem działalności Stowarzyszenia;
2)
składanie sprawozdań na wojewódzkim zjeździe i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi;
3)
występowanie do Prezydium Zarządu Głównego z umotywowanym wnioskiem o zawieszenie w czynnościach zarządu wojewódzkiego oddziału, a do zarządu wojewódzkiego oddziału - o zawieszenie w czynnościach zarządu powiatowego oddziału bądź poszczególnych członków tych zarządów.
2.
Członkowie komisji rewizyjnej wojewódzkiego oddziału mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu wojewódzkiego oddziału z głosem doradczym.

C.

Organy powiatowe.

§  43.
1.
Powiatowy zjazd zwołuje zarząd powiatowego oddziału raz na 2 lata w porozumieniu z prezydium zarządu wojewódzkiego oddziału.
2.
Na żądanie prezydium zarządu wojewódzkiego oddziału, komisji rewizyjnej powiatowego oddziału lub co najmniej 1/3 liczby zarządów kół zarząd powiatowego oddziału obowiązany jest zwołać nadzwyczajny powiatowy zjazd. Zarząd powiatowego oddziału może również zwołać nadzwyczajny powiatowy zjazd z własnej inicjatywy po porozumieniu się z prezydium zarządu wojewódzkiego oddziału.
3.
Termin i program zjazdu powinny być podane do wiadomości zarządom kół co najmniej na 14 dni przed odbyciem zjazdu.
§  44.
1.
W powiatowym zjeździe biorą udział:
1)
delegaci wybrani na walnych zebraniach kół;
2)
przedstawiciele zarządu wojewódzkiego oddziału i Prezydium Zarządu Głównego;
3)
członkowie zarządu wojewódzkiego oddziału zamieszkujący na terenie działalności powiatowego oddziału;
4)
członkowie zarządu i komisji rewizyjnej powiatowego oddziału.
2.
Przedstawiciele zarządu wojewódzkiego oddziału, Prezydium Zarządu Głównego, członkowie zarządu wojewódzkiego oddziału zamieszkujący na terenie działalności powiatowego oddziału i członkowie władz powiatowego oddziału, jeżeli nie są delegatami, posiadają jedynie głos doradczy.
§  45.
Do zakresu działania powiatowego zjazdu należy:
1)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi powiatowego oddziału za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz komisji rewizyjnej;
2)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej powiatowego oddziału na okres 2 lat;
3)
rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez organy powiatowego oddziału i zarządy kół nie później niż na 5 dni przed terminem zjazdu i podjęcie odpowiednich uchwał;
4)
wybór delegatów na wojewódzki zjazd w ilości ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego.
§  46.
1.
Zarząd powiatowego oddziału składa się z 7 do 15 osób, w tym z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą prezydium i działają w imieniu zarządu powiatowego oddziału.
2.
Zarząd powiatowego oddziału może dokooptować do swego grona za zgodą prezydium zarządu wojewódzkiego oddziału członków, z tym że ogólna ilość członków nie może przekraczać 15 osób.
3.
Posiedzenia zarządu powiatowego oddziału zwołuje prezes lub wiceprezes co najmniej raz na dwa miesiące.
§  47.
1.
Zarząd powiatowego oddziału jest organem wykonawczym powiatowego oddziału.
2.
Do zakresu działania zarządu powiatowego oddziału należy:
1)
kierowanie działalnością powiatowego oddziału;
2)
wykonywanie uchwał powiatowego zjazdu oraz uchwał i zarządzeń wyższych organów Stowarzyszenia;
3)
opracowywanie planów pracy, preliminarzy budżetowych i sprawozdań powiatowego oddziału;
4)
uchylanie uchwał zarządów kół, zawieszanie w czynnościach zarządów kół lub poszczególnych ich członków, jeżeli działalność ich jest sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia;
5)
zwoływanie powiatowego zjazdu;
6)
delegowanie przedstawicieli na walne zebrania kół;
7)
reprezentowanie powiatowego oddziału.
3.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu koła zarząd powiatowego oddziału mianuje tymczasowy zarząd koła, który sprawuje funkcje do czasu ukonstytuowania się nowowybranego zarządu.
§  48.
1.
Komisja rewizyjna powiatowego oddziału składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez powiatowy zjazd.
2.
Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 42.

D.

Koła.

§  49.
1.
Walne zebranie koła zwołuje zarząd koła raz na rok w porozumieniu z prezydium zarządu powiatowego oddziału.
2.
Na żądanie zarządu powiatowego oddziału, komisji rewizyjnej koła lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków koła zarząd koła obowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zebranie koła. Zarząd koła może również zwołać nadzwyczajne walne zebranie koła z własnej inicjatywy po porozumieniu się z zarządem powiatowego oddziału.
§  50.
1.
W walnym zebraniu koła uczestniczą członkowie koła i przedstawiciele zarządu powiatowego oddziału.
2.
Do zakresu działania walnego zebrania koła należy:
1)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi koła za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz komisji rewizyjnej;
2)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej koła;
3)
decydowanie w sprawach koła nie zastrzeżonych dla wyższych organów Stowarzyszenia;
4)
wybór delegatów na powiatowy zjazd w ilości ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego.
§  51.
1.
Zarząd koła składa się z 3-7 osób w zależności od ilości członków koła, w tym z prezesa, sekretarza i skarbnika.
2.
Zarząd koła może odwołać i dokooptować do swego grona członków za zgodą prezydium zarządu powiatowego oddziału, z tym że ogólna ilość członków nie może przekroczyć 7 osób.
3.
Posiedzenia zarządu koła zwołuje prezes lub sekretarz co najmniej raz na miesiąc.
4.
Zarząd koła wykonuje uchwały walnego zebrania koła oraz uchwały i zarządzenia organów Stowarzyszenia oraz kieruje pracami koła na swoim terenie.
§  52.
1.
Komisja rewizyjna koła składa się 3 członków i 1 zastępcy. Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 42.

Rozdział  V.

Fundusz Stowarzyszenia.

§  53.
1.
Fundusz Stowarzyszenia składa się z:
1)
wpływów ze składek członkowskich;
2)
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
3)
dotacji i zapisów;
4)
dochodów z imprez i innych.
2.
Fundusz Stowarzyszenia może być używany wyłącznie na realizację zadań wymienionych w statucie.
§  54.
Oddziały wojewódzkie, powiatowe i koła zarządzają majątkiem oddanym im do użytkowania, stosownie do uchwał i zarządzeń Prezydium Zarządu Głównego.

Rozdział  VI.

Przepisy końcowe.

§  55.
1.
Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  56.
Organy Stowarzyszenia, których kadencja się zakończyła, działają do chwili ukonstytuowania się nowowybranych organów, którym obowiązane są niezwłocznie przekazać czynności, majątek, akta i wszystkie urządzenia Stowarzyszenia. Przekazania dokonuje się w formie protokolarnej.
§  57.
Akty prawne i wszystkie zobowiązania Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisu pod pieczęcią Stowarzyszenia dwóch członków właściwego zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
§  58.
Wszelkie zobowiązania wynikające z gospodarki budżetowej, jak czeki, weksle i inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, podpisują pod pieczęcią Stowarzyszenia prezes i główny księgowy lub ich zastępcy upoważnieni przez Prezydium.
§  59.
1.
Krajowy Zjazd lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd mogą powziąć wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia i o przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2.
Wniosek o rozwiązanie i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia wymaga uchwały kwalifikowanej większości głosów zgodnie z § 22 statutu.