New Nadanie statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Monitor Polski

M.P.2021.934 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
Rządowemu Centrum Legislacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

§  1. 
Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką organizacyjną, zapewniającą koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej.
§  2. 
1. 
Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.
2. 
Prezes Centrum ustala zakres czynności osób wymienionych w ust. 1.
3. 
Prezes Centrum może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Centrum, do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.
§  3. 
Prezes Centrum może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.
§  4. 
1. 
W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych;
2)
Departament Prawa Gospodarczego;
3)
Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego;
4)
Departament Prawa Państwowego;
5)
Departament Prawa Rolnego i Środowiska;
6)
Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury;
7)
Biuro Finansowe;
8)
Biuro Prezesa.
2. 
W skład Centrum wchodzą także utworzone przez Prezesa Centrum samodzielne wydziały oraz wielo- i jednoosobowe stanowiska pracy.
§  5. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4, oraz tryb pracy Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Centrum.