Monitor Polski

M.P.2017.282 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rządowemu Centrum Legislacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

§  1.  Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką organizacyjną, zapewniającą koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej.
§  2. 
1.  Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.
2.  Prezes Centrum ustala zakres czynności osób wymienionych w ust. 1.
3.  Prezes Centrum może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Centrum, do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.
§  3.  Prezes Centrum może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.
§  4. 
1.  W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Prawa Administracyjnego;
2) Departament Prawa Gospodarczego;
3) Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury;
4) Departament Prawny i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym;
5) Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych;
6) Biuro Administracyjne;
7) Biuro Finansowe.
2.  W skład Centrum wchodzą także utworzone przez Prezesa Centrum samodzielne wydziały oraz wielo- i jednoosobowe stanowiska pracy.
§  5.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4, oraz tryb pracy Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Centrum.