Monitor Polski

M.P.1948.57.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 maja 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu p. n. "Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne".

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42) i § 9 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 1948 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego p. n. "Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne" (Mon. Polsk. z 1948 r. Nr. 30, poz. 107), zarządza się co następuje:
§  1. Przedsiębiorstwu państwowemu p. n. "Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne" utworzonemu zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 1948 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego p. n. "Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne" nadaje się statut, stanowiący załącznik niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą "WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE".

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne.

§  1. Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą "Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne", przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione, utworzone zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10-go stycznia 1948 r. (Monitor Polski Nr. 30, poz. 107 z 1948 r.) jako przedsiębiorstwo wydzielone z ogólnej administracji państwowej działa na podstawie dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42), oraz niniejszego statutu.
§  2. Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną. Prowadzone jest na zasadach handlowych w ramach narodowego planu gospodarczego na podstawie swojego planu finansowo-gospodarczego.
§  3. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Warszawie.
§  4. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
a) zakładanie, organizowanie i prowadzenie Wojskowych Zakładów i Warsztatów Motoryzacyjnych;
b) remontowanie i montowanie sprzętu motorowego i części do niego dla potrzeb wojskowych;
c) szkolenie w dziedzinie motoryzacji fachowych kadr wojskowych.

ROZDZIAŁ  II.

Władze przedsiębiorstwa.

§  5. Przedsiębiorstwo podlega Ministrowi Obrony Narodowej, który sprawuje nad nim zwierzchni nadzór i kontrolę.
§  6. Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Obrony Narodowej, składająca się z Dyrektora Naczelnego, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi dwóch Zarządzających Wicedyrektorów.
§  7.
1. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo wymagane jest współdziałanie:
a) dwóch członków Dyrekcji, albo:
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo:
c) dwóch pełnomocników handlowych w granicach ich pełnomocnictw.
2. Przepisy powyższe nie uchybiają możności udzielania pełnomocnictw samodzielnych lub łącznych do dokonywania poszczególnych czynności prawnych lub czynności określonego rodzaju.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą weksli, czeków, dokumentów stwierdzających zaciągnięcie lub udzielenie kredytu pieniężnego, oraz udzielania pełnomocnictw do tych czynności. Powinny one być podpisywane przez dwie osoby wskazane w ust. 1, przy czym jedną z nich musi być osoba określona w § 8.
§  8. Władza powołująca Dyrektorów lub pełnomocników handlowych powierzy jednemu z nich kierownictwo finansowe, ustanawiając w razie potrzeby również i innych pełnomocników, bądź do czasowego zastępowania kierownika finansowego, bądź do wykonywania określonych czynności wchodzących w zakres kierownictwa finansowego.
§  9.
1. Niezależnie od odpowiedzialności Dyrektora Naczelnego, kierownik finansowy odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów normujących gospodarkę finansową przedsiębiorstwa, a w szczególności za stan księgowości, sporządzanie planu finansowego, oraz za właściwe i terminowe sporządzanie bilansów i innych sprawozdań finansowych.
2. Kierownik finansowy, gdy uzna, że czynność przedsiębiorstwa jest niezgodna z przepisami normującymi gospodarkę finansową - swoją opinię na piśmie przedstawia do wiadomości Dyrekcji, a w przypadku nieuwzględnienia opinii Ministrowi Obrony Narodowej oraz bankowi finansującemu.
3. W przypadku zamierzonego dokonania czynności nie wyłączając przewidzianych w § 7 ust. 3, które kierownik finansowy uznał za niezgodne z przepisami normującymi gospodarkę finansową, powinien zastosować się do otrzymanego na piśmie polecenia Dyrektora Naczelnego, jednocześnie przesyłając swoją opinię Ministrowi Obrony Narodowej oraz bankowi finansującemu.
4. Regulamin ustali, kiedy Dyrekcja winna zasięgnąć opinii kierownika finansowego, co do zamierzonych czynności, sposób postępowania przy zastępowaniu przedsiębiorstwa przez inne osoby poza Dyrektorom Naczelnym oraz sposób postępowania, gdy kierownika finansowego zastępuje inna osoba z pośród osób wymienionych w § 8.
§  10. Do Dyrekcji przedsiębiorstwa należy kierownictwo oraz decyzja we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa. Dyrekcja przedsiębiorstwa pełni swe czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejszym statutem i swoim regulaminem oraz jest odpowiedzialna za prowadzenie przedsiębiorstwa.

Zatwierdzenia Ministra Obrony Narodowej wymagają decyzje Dyrekcji dotyczące:

a) podstawowych regulaminów w zakresie struktury przedsiębiorstwa, rozdziału czynności i sposobu ich wykonywania;
b) otwierania, dzielenia lub łączenia poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa i zakładów pracy oraz ich zwijania;
c) ustanowienia pełnomocników handlowych, podlegających wpisaniu do rejestru handlowego;
d) warunków i zakresu działania umów zbiorowych w stosunku do pracowników przedsiębiorstw.
§  11. Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania jej czynności określają obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ  III.

Majątek i rachunkowość przedsiębiorstwa.

§  12. Rokiem operacyjnym przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy.
§  13.
1. Przedsiębiorstwo ma zarząd i użytkowanie majątku nieruchomego oddanego mu protokolarnie w imieniu Skarbu Państwa.
2. W ramach planu gospodarczego i finansowego przedsiębiorstwo może nabywać majątek nieruchomy na własność Skarbu Państwa, zatrzymując go w swym użytkowaniu.
3. Majątek ruchomy przedsiębiorstwa wyodrębnia się protokolarnie z ogólnego majątku Skarbu i przekazuje się przedsiębiorstwu na własność.
4. Przedsiębiorstwo może we własnym imieniu nabywać i zbywać majątek ruchomy, tudzież zaciągać zobowiązania. Majątek nieruchomy Skarbu Państwa, znajdujący się w zarządzie i użytkowaniu przedsiębiorstwa, wykazuje się w aktywach przedsiębiorstwa tak, jak gdyby stanowił jego własność.
6. Za zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorstwo niezależnie od odpowiedzialności przedsiębiorstwa jego majątkiem jest odpowiedzialny Skarb Państwa do wysokości majątku nieruchomego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, użytkowanego i zarządzanego przez przedsiębiorstwo.
§  14.
1. Przedsiębiorstwo przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej bilans, sprawozdanie z działalności, wnioski o podziale zysków lub pokryciu strat, plany finansowo-gospodarcze i inwestycyjne.
2. Zasady prowadzenia księgowości, terminy sporządzania bilansów, planów finansowo-gospodarczych i inwestycyjnych oraz tryby ich zatwierdzenia jak również sposób podziału zysków lub pokrycia strat, zasady tworzenia funduszów specjalnych oraz sposoby ich użycia i deponowania ustalają odrębne przepisy, rozporządzenia i zarządzenia właściwych władz.
§  15. Kontrola przeprowadzana przez właściwego Ministra, jako władzę nadzorczą, dotyczyć będzie:
a) zgodności działania przedsiębiorstwa z planem finansowo-gospodarczym;
b) przestrzegania obowiązujących przepisów rachunkowych;
c) przestrzegania wytycznych i poleceń władz nadzorczych.

Kontrola działalności przedsiębiorstwa, przewidziana przepisami specjalnymi, dokonywana będzie zgodnie z tymi przepisami.

ROZDZIAŁ  IV.

Likwidacja i przekształcenie przedsiębiorstwa.

§  16. Likwidacja lub przekształcenie przedsiębiorstwa następuje na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania.