Monitor Polski

M.P.2019.217 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 169
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:
§  1.  Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

§  1.  Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej "PKN", jest krajową jednostką normalizacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji oraz statutu.
§  2.  Siedzibą PKN jest miasto stołeczne Warszawa.
§  3. 
1.  PKN kieruje Prezes PKN, przy pomocy zastępców Prezesa oraz dyrektorów i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych PKN, wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1.
2.  Prezes PKN ustala zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1.
3.  Prezes PKN może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników PKN, do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
§  4. 
1.  W skład PKN wchodzą następujące:
1) komórki organizacyjne:
a) Wydział Administracyjny,
b) (uchylona),
c) Wydział Informatyki,
d) Wydział Koordynacji,
e) Wydział Metodyki,
f) Wydział Prac Normalizacyjnych,
g) Wydział Relacji Zewnętrznych,
h) Wydział Sprzedaży,
i) Wydział Wydawnictw Normalizacyjnych,
j) Wydział Zarządzania Finansami i Rachunkowości,
k) Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
l) Zespół Prawny;
2) samodzielne stanowiska pracy:
a) Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych,
b) Pełnomocnik Prezesa do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa,
c) Pełnomocnik Prezesa do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
d) (uchylona),
e) Pełnomocnik Prezesa do Spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
f) Główny Księgowy,
g) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego,
h) Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,
i) Samodzielne Stanowisko do Spraw Koordynacji Zamówień Publicznych.
2.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych PKN oraz samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa PKN.
3.  Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi PKN i samodzielnymi stanowiskami pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rozstrzyga Prezes PKN.
§  5. 
1.  Prezes PKN może tworzyć i znosić komisje oraz zespoły jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania, w tym sposób ich finansowania.
2.  Prezes PKN może powołać zespoły zadaniowe do wykonania określonego zadania, w skład których wchodzą pracownicy PKN.