§ 1. - Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Monitor Polski

M.P.2005.52.722

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2016 r.
§  1.
Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.