Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Monitor Polski

M.P.2005.52.722

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY
z dnia 2 września 2005 r.
w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje:
Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 1
Polski Instytutu Sztuki Filmowej, zwany dalej "Instytutem", jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2.
Instytut realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:
1)
tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej;
2)
inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;
3)
wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
4)
wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
5)
promocję polskiej twórczości filmowej;
6)
dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu produkcji filmowej, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej;
7)
świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej;
8)
wspieranie utrzymywania archiwów filmowych;
9)
wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii;
10) 2
przygotowywanie na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla ministra, corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Instytutu; tematyka i zakres corocznych raportów uzgadniane są z ministrem;
11) 3
inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, opracowywanie i zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu.
§  3.
Instytut działa przez określone w ustawie organy.
§  4.
Instytut działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§  5.
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o "ministrze", rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział  2

Organy Instytutu

§  6.
Organami Instytutu są:
1)
Dyrektor Instytutu, zwany dalej "Dyrektorem";
2)
Rada Instytutu, zwana dalej "Radą".
§  7.
1.
Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2.
Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie mogą ustanawiać pełnomocników.
3.
Rada spośród swojego grona na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
4.
Rada może dokonać zmiany przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza w trybie przewidzianym dla wybierania tych osób.
5.
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.
6.
Rada uchwala swój regulamin bezwzględną większością głosów statutowego składu.
§  8.
Minister zwołuje na wniosek Dyrektora, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Rady do chwili wyboru jej przewodniczącego.
§  9.
1.
Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. 4
Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wspólny wniosek przynajmniej pięciu członków Rady lub na wniosek Dyrektora. Wniosek o zwołanie Rady powinien określać przedmiot posiedzenia.
3. 5
Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący bądź inny członek Rady wskazany przez przewodniczącego.
4. 6
Członkowie Rady, Dyrektor Instytutu i pozostałe zaproszone osoby powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Powiadomienie powinno określać termin i miejsce posiedzenia oraz zawierać projekt porządku obrad.
5. 7
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może odbyć posiedzenie bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4.
§  10.
1.
Rada podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał.
2.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów - decyduje głos przewodniczącego Rady. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłosi sprzeciwu.
3. 8
Uchwały Rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.
4. 9
W szczególnych przypadkach uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Wówczas sporządza się protokół o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały, wraz ze stosowną dokumentacją.
5. 10
Nie jest dopuszczalne podjęcie uchwały w trybie obiegowym w następujących sprawach:
1) 11
zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych, a także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł;
2)
opiniowanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Instytutu;
3)
opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu, w tym formułowanie zaleceń i postulatów na rok następny;
4)
występowanie do ministra z wnioskiem o odwołanie Dyrektora;
5)
w innych sprawach, jeżeli członek Rady zgłosi sprzeciw wobec trybu podejmowania uchwały.
§  11.
1.
Głosowanie jest jawne.
2. 12
Na wniosek co najmniej jednego członka Rada może zdecydować o tajnym głosowaniu.
§  12. 13
W posiedzeniach Rady uczestniczą, bez prawa głosu, Dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
§  13.
1.
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady oraz sekretarz.
2.
Protokół powinien zawierać w szczególności:
1)
datę i miejsce odbycia posiedzenia;
2)
listę obecnych członków Rady;
3)
listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
4) 14
(uchylony);
5)
przyjęty porządek obrad;
6)
przebieg obrad, wraz z treścią uchwał i liczbą oddanych głosów.
§  14.
Do zadań Rady należy:
1) 15
wytyczanie kierunków działania Instytutu, w szczególności poprzez zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych, a także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł;
2)
opiniowanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Instytutu, w terminach umożliwiających przedłożenie tych planów ministrowi do zatwierdzenia;
3) 16
zatwierdzanie propozycji Dyrektora w przedmiocie przesunięcia środków pomiędzy programami w planie finansowym powyżej 20 % zaplanowanych kwot;
4)
opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu, w tym formułowanie zaleceń i postulatów na rok następny;
5) 17
opiniowanie propozycji zmian w statucie;
6)
przedstawianie ministrowi, innym organom administracji publicznej oraz Dyrektorowi stanowisk, opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu i kinematografii.
§  15.
Do zadań Dyrektora należy realizacja ustawowych zadań Instytutu, a w szczególności:
1) 18
ogłaszanie w formie zarządzenia, po zatwierdzeniu przez Radę, programów operacyjnych;
2) 19
sporządzanie i przedkładanie Radzie do zaopiniowania rocznego planu działalności, rocznego planu finansowego, rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;
3)
podejmowanie decyzji w przedmiocie dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii;
4)
uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych, w tym regulaminu pracy ekspertów;
5)
współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami we wszelkich sprawach dotyczących Instytutu i kinematografii;
6)
występowanie do ministra z wnioskami o powołanie lub odwołanie zastępców Dyrektora;
7)
wykonywanie wszelkich innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania Instytutu;
8) 20
ustanawianie nagród i stypendiów.
§  16.
Dyrektor może udzielić pełnomocnictw ogólnych i szczególnych do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu.

Rozdział  3

Organizacja wewnętrzna Instytutu

§  17. 21
1.
Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy zastępcy dyrektora.
2.
W skład Instytutu wchodzą:
1)
Dział Literacki;
2)
Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych;
3)
Dział Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji;
4)
Dział Współpracy Międzynarodowej;
5)
Dział Komunikacji Medialnej;
6)
Dział Prawny;
7)
Dział Rozwoju;
8)
Dział Finansowo-Księgowy;
9)
Dział Administracyjno-Gospodarczy;
10)
Główny Księgowy;
11)
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych;
12)
Samodzielne stanowisko ds. audytu.
3.
W skład komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-9, mogą wchodzić:
1)
wydziały, w których mogą być wydzielone zespoły;
2)
samodzielne stanowiska pracy.
4.
Szczegółową organizację i tryb pracy Instytutu, zakres zadań komórek organizacyjnych wchodzących w skład Instytutu określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
5.
Dyrektor określa, w drodze zarządzenia, regulamin pracy i płac pracowników Instytutu oraz ekspertów.
6.
Dyrektor może powoływać kolegia doradcze dla realizacji konkretnego zadania, złożone ze specjalistów różnych dziedzin. Powołując kolegium doradcze, Dyrektor określa przedmiot jego działania, skład i liczbę członków kolegium. Członkowie kolegium doradczego odpowiadają za realizację zadań przed Dyrektorem.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa Instytutu

§  18.
Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
§  19.
Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy, opracowywany przez Dyrektora, opiniowany przez Radę i zatwierdzany przez ministra.
§  20.
1. 22
Dyrektor przedkłada roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy do zaopiniowania Radzie, a następnie ministrowi do zatwierdzenia.
2.
Plan zawiera w szczególności proponowany podział środków Instytutu. Plan ujmuje odrębność środków na działalność Instytutu od środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii, o których mowa w art. 2 ustawy.
3.
Instytut nie może wykorzystywać na zadania własne środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii.
4.
W przypadku negatywnej opinii Rady Dyrektor po dokonaniu korekty w terminie 14 dni przedkłada Radzie skorygowany plan.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, po uzyskaniu opinii Rady, Dyrektor przedkłada plan do zatwierdzenia ministrowi.
6.
W przypadku powtórnej negatywnej opinii Rady plan Instytutu ustala minister na wniosek Dyrektora.
§  21.
1. 23
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta, a następnie przedstawienie ich Radzie celem zaopiniowania.
2.
Rada wydaje opinię w terminie 30 dni od przedłożenia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.
3.
Wydanie opinii negatywnej jest możliwe tylko w przypadku rażącego naruszenia planu finansowego przez Dyrektora i tylko w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu przez Radę do zaprzestania naruszania planu naruszenia dalej miały miejsce. Wraz z wydaniem negatywnej opinii Rada formułuje zalecenia na rok następny.
4.
Po uzyskaniu opinii Rady Dyrektor przedkłada sprawozdanie do zatwierdzenia ministrowi.
5.
W przypadku wydania przez Radę negatywnej opinii dotyczącej sprawozdania Rada może wystąpić do ministra z wnioskiem o odwołanie Dyrektora. Odpowiednią uchwałę Rada podejmuje większością 2/3 głosów.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  22.
1. 24
Wszelkich zmian w statucie dokonuje minister z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Rady lub na wniosek Dyrektora, złożony po uzyskaniu opinii Rady.
2.
Zmian w statucie dokonuje się w formie zarządzenia i ogłasza w Monitorze Polskim.
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
2 Załącznik § 2 pkt 10 dodany przez § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. (M.P.08.89.777) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 listopada 2008 r.
3 Załącznik § 2 pkt 11 dodany przez § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. (M.P.08.89.777) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 listopada 2008 r.
4 Załącznik § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
5 Załącznik § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
6 Załącznik § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
7 Załącznik § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
8 Załącznik § 10 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
9 Załącznik § 10 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
10 Załącznik § 10 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
11 Załącznik § 10 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. (M.P.11.87.912) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2011 r.
12 Załącznik § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
13 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
14 Załącznik § 13 ust. 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 6 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
15 Załącznik § 14 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. (M.P.11.87.912) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2011 r.

16 Załącznik § 14 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
17 Załącznik § 14 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 marca 2016 r. (M.P.2016.288) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 marca 2016 r.
18 Załącznik § 15 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. (M.P.11.87.912) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2011 r.

19 Załącznik § 15 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
20 Załącznik § 15 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
21 Załącznik § 17 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 marca 2016 r. (M.P.2016.288) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 marca 2016 r.
22 Załącznik § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
23 Załącznik § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. (M.P.06.67.690) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2006 r.
24 Załącznik § 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 marca 2016 r. (M.P.2016.288) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 marca 2016 r.