Monitor Polski

M.P.2018.1087

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 192
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) zarządza się, co następuje:
§  1.  Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

§  1.  Polski Instytut Ekonomiczny, zwany dalej "Instytutem", jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1.  Dyrektor Instytutu działa przy pomocy:
1) nie więcej niż trzech zastępców Dyrektora Instytutu;
2) głównego księgowego Instytutu;
3) kierowników komórek organizacyjnych Instytutu;
4) pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
2.  Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora Instytutu oraz wskazuje zastępcę Dyrektora Instytutu, który kieruje pracami Instytutu i reprezentuje Instytut na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora Instytutu lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków.
3.  Zastępcy Dyrektora Instytutu sprawują nadzór nad wyznaczonymi przez Dyrektora Instytutu obszarami działalności Instytutu.
§  3. 
1.  Dyrektor Instytutu może upoważnić zastępców Dyrektora Instytutu do reprezentowania Instytutu na zewnątrz w sprawach określonego rodzaju. Zastępcy Dyrektora Instytutu działają w granicach udzielonych upoważnień.
2.  Dyrektor Instytutu udziela zastępcom Dyrektora Instytutu upoważnień do wykonywania czynności określonego rodzaju, w tym zarządzania sprawami Instytutu. Zastępcy Dyrektora Instytutu działają w granicach udzielonych upoważnień.
3.  Dyrektor Instytutu może udzielać upoważnień, o których mowa w ust. 1 i 2, także innym pracownikom Instytutu.
4.  Zastępcy Dyrektora Instytutu i inni pracownicy Instytutu nie mogą udzielać dalszych upoważnień.
§  4. 
1.  Dyrektor Instytutu może powoływać zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Instytutu.
2.  W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić również osoby niebędące pracownikami Instytutu.
3.  Dyrektor Instytutu, powołując zespoły, o których mowa w ust. 1, określi cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.
§  5. 
1.  Rada Instytutu obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż cztery razy do roku.
2.  Posiedzenia Rady Instytutu zwołuje przewodniczący.
3.  Do czasu wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Instytutu zwołuje Dyrektor Instytutu.
4.  W posiedzeniach Rady Instytutu mogą brać udział, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez przewodniczącego.
5.  Rada Instytutu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza spośród swoich członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Instytutu.
6.  Rada Instytutu dokonuje zmiany przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza w trybie przewidzianym dla wybierania tych osób.
7.  Rada Instytutu wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej czterech członków Rady Instytutu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
8.  Głosowania są jawne, z zastrzeżeniem ust. 5, chyba że Rada Instytutu postanowi inaczej.
9.  Rada Instytutu, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu, uchwala regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady Instytutu.
§  6.  Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Instytutu zapewnia Instytut.
§  7. 
1.  W skład Instytutu wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.
2.  Liczbę, nazwę, zakres zadań i tryb działania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy Instytutu, a w razie ich utworzenia, także zakres zadań i tryb działania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy oddziałów zamiejscowych Instytutu określa regulamin organizacyjny Instytutu nadawany przez Dyrektora Instytutu w drodze zarządzenia.
3.  Dyrektor Instytutu może tworzyć, przekształcać lub likwidować komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację ustawowych zadań Instytutu, komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną Instytutu oraz samodzielne stanowiska pracy w drodze zarządzenia.
4.  Dyrektor Instytutu określa w drodze zarządzenia regulamin dysponowania funduszami Instytutu.
§  8. 
1.  Dyrektor Instytutu może, w drodze zarządzenia, tworzyć, przekształcać lub likwidować oddziały zamiejscowe Instytutu.
2.  Dyrektor Instytutu wyznacza dyrektora oddziału zamiejscowego Instytutu.
3.  Dyrektor oddziału zamiejscowego Instytutu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.