Nadanie statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1984.31.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1984 r.

UCHWAŁA Nr 181
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1984 r.
w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Nadaje się Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń statut stanowiący załącznik do uchwały.
Traci moc uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń (Monitor Polski z 1968 r. Nr 50, poz. 351 i z 1972 r. Nr 39, poz. 213).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

§  1.
1.
Państwowy Zakład Ubezpieczeń, zwany dalej "PZU", jest samodzielną i samofinansującą się jednostką gospodarczą, posiadającą osobowość prawną.
2.
PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową i prewencyjną.
3.
Siedzibą PZU jest miasto stołeczne Warszawa.
4.
PZU jest uprawniony do używania pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła, ustalonym dla godła Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  2.
1.
Do zakresu działania PZU należy:
1)
organizowanie działalności ubezpieczeniowej i prewencyjnej,
2)
obsługa ubezpieczeń ustawowych,
3)
zawieranie umów w zakresie ubezpieczeń umownych,
4)
tworzenie ze składek ubezpieczeniowych scentralizowanych środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań i świadczeń oraz pokrywanie kosztów działalności ubezpieczeniowej i prewencyjnej,
5)
ustalanie oraz wypłata odszkodowań i świadczeń,
6)
prowadzenie badań w zakresie społeczno-gospodarczych potrzeb ubezpieczeniowych,
7)
opracowywanie projektów normatywnych aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz taryf składek i zasad ich opłacania,
8)
ustalanie ogólnych warunków i taryf składek ubezpieczeń umownych,
9)
popularyzowanie ubezpieczeń,
10)
prowadzenie działalności prewencyjnej oraz badań i analiz co do przyczyn powstawania szkód i ich rozmiarów,
11)
zawieranie umów w zakresie reasekuracji,
12)
wykonywanie innych zadań z zakresu ubezpieczeń i prewencji,
13)
wykonywanie zadań wynikających z przepisów o obronności kraju,
14)
zarządzanie majątkiem PZU.
2.
PZU współdziała z organami administracji państwowej, jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz z organizacjami społecznymi, politycznymi i zawodowymi w realizacji działalności ubezpieczeniowej.
§  3.
Prezes PZU kieruje działalnością PZU i reprezentuje go na zewnątrz.
§  4.
1.
Do zakresu działania Prezesa PZU należy w szczególności:
1)
podejmowanie decyzji dotyczących działalności ubezpieczeniowej i prewencyjnej w sprawach nie należących do właściwości Rady Ubezpieczeniowej,
2)
ustalanie ramowych regulaminów organizacyjnych terenowych jednostek organizacyjnych PZU, jak również regulaminu organizacyjnego centrali,
3)
ustalanie planów operatywnych działalności ubezpieczeniowej i prewencyjnej,
4)
występowanie z inicjatywą opracowania projektów normatywnych aktów prawnych oraz wydawanie przepisów wewnętrznych PZU,
5)
przedstawianie Radzie Ubezpieczeniowej wniosków i informacji w sprawach będących przedmiotem obrad Rady,
6)
wykonywanie uchwał Rady Ubezpieczeniowej.
2.
Prezes PZU współdziała z organizacją związkową i organizacjami politycznymi działającymi w PZU.
3.
Prezes PZU informuje Ministra Finansów o podstawowych kierunkach działalności PZU i wynikach tej działalności.
4.
Prezes PZU jest przełożonym wszystkich pracowników PZU, powołuje pracowników PZU na stanowiska, których obsadę zastrzegł do swojej kompetencji, i odwołuje ich z tych stanowisk.
§  5.
1.
W razie nieobecności Prezesa PZU jego funkcje pełni wyznaczony przez niego wiceprezes.
2.
Wiceprezesi PZU nadzorują i kierują wyznaczonymi przez Prezesa PZU odcinkami pracy.
§  6.
1.
W PZU działa kolegium, które jest organem doradczym i opiniodawczym Prezesa PZU.
2.
W skład kolegium wchodzą wiceprezesi, główny księgowy PZU oraz inne osoby powołane przez Prezesa PZU.
3.
Szczegółowe zasady i tryb pracy kolegium określa regulamin ustalony przez Prezesa PZU.
§  7.
PZU wykonuje zadania przez centralę, oddziały wojewódzkie, inspektoraty i inne specjalistyczne jednostki organizacyjne PZU.
§  8.
1.
W skład centrali PZU wchodzą departamenty i inne samodzielne komórki organizacyjne.
2.
Komórki organizacyjne centrali PZU, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca i likwiduje Prezes PZU.
§  9.
1.
Inspektoraty i specjalistyczne jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje Prezes PZU, z uwzględnieniem przepisów ust. 2-4.
2.
Prezes PZU tworzy, przekształca i likwiduje inspektoraty po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady narodowej.
3.
Inspektorat może być utworzony, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia likwidacji szkód, przyspieszenia rozwoju ubezpieczeń na danym terenie, jak również zapewnienia sprawniejszej i oszczędniejszej ich obsługi.
4.
Tworząc inspektorat, Prezes PZU określa jednocześnie terytorialny i rzeczowy zakres jego działania.
§  10.
1.
Do zadań centrali PZU należy w szczególności:
1)
ustalanie form organizacyjnych ubezpieczeń oraz metod ich obsługi,
2)
planowanie i koordynowanie działalności ubezpieczeniowej i prewencyjnej,
3)
opracowywanie projektów normatywnych aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych, projektów ogólnych warunków ubezpieczeń, taryf składek i zasad ich opłacania oraz przepisów wewnętrznych PZU,
4)
prowadzenie badań w zakresie potrzeb ubezpieczeniowych pod względem ich zasadności społecznej i gospodarczej,
5)
prowadzenie analiz szkodowości w celu ustalenia przyczyn powstawania szkód, ich rozmiarów i środków zapobiegawczych oraz analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących wyników działalności ubezpieczeniowej i prewencyjnej,
6)
ustalanie wytycznych i koordynowanie działalności w zakresie spraw kadrowych, płacowych, finansowych, organizacyjnych i inwestycyjnych,
7)
sprawowanie nadzoru i kontroli oraz prowadzenie szkolenia i instruktażu w zakresie wykonywania zadań przez jednostki organizacyjne PZU.
2.
PZU współdziała z jednostkami naukowo-dydaktycznymi w zakresie ubezpieczeń, a także z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń.
§  11.
1.
Do zadań oddziału wojewódzkiego należy w szczególności:
1)
planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności ubezpieczeniowej i prewencyjnej inspektoratów PZU,
2)
rozpatrywanie na żądanie osób uprawnionych ustaleń inspektoratów PZU w sprawie odmowy zaspokojenia roszczeń albo wysokości odszkodowania lub świadczenia,
3)
analizowanie przebiegu szkodowości i przyczyn powstawania szkód oraz inicjowanie i opracowywanie wniosków w celu prawidłowej realizacji ubezpieczeń i działalności prewencyjnej,
4)
wykonywanie nadzoru, kontroli oraz prowadzenie szkolenia i instruktażu w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań przez inspektoraty PZU.
2.
Prezes PZU może powierzyć poszczególnym oddziałom wojewódzkim prowadzenie bezpośredniej obsługi ubezpieczeń, ustalanie odszkodowań i świadczeń oraz prowadzenie działalności prewencyjnej.
§  12.
Inspektorat PZU wykonuje bezpośrednią obsługę ubezpieczeń, a w szczególności pozyskuje ubezpieczenia umowne, inkasuje składki za ubezpieczenia, ustala odszkodowania i świadczenia za powstałe szkody i dokonuje ich wypłaty, prowadzi działalność prewencyjną oraz analizuje przebieg szkodowości i przyczyny powstawania szkód.
§  13.
1.
W celu pozyskiwania ubezpieczeń umownych PZU może posługiwać się pośrednikami ubezpieczeniowymi.
2.
Do zadań pośredników ubezpieczeniowych należy:
1)
zawieranie w imieniu PZU umów ubezpieczenia,
2)
informowanie o znaczeniu i warunkach dobrowolnych ubezpieczeń oraz o postępowaniu w razie powstania wypadku ubezpieczeniowego,
3)
przyjmowanie wniosków (ofert) ubezpieczeniowych,
4)
inkasowanie składek ubezpieczeniowych,
5)
wykonywanie innych czynności w zakresie pozyskiwania ubezpieczeń, zleconych przez PZU.
3.
Zakres działalności pośrednika ubezpieczeniowego może obejmować wszystkie lub niektóre zadania określone w ust. 2.
4.
Pośrednicy wykonują swoje czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy agencyjnej, a jeżeli wykonywane czynności nie mają charakteru stałego albo obejmują tylko niektóre zadania określone w ust. 2 pkt 2-5 - na podstawie umowy zlecenia.
§  14.
Szczegółowe zadania centrali PZU określa Prezes PZU w jej regulaminie organizacyjnym; szczegółowe zadania oddziałów wojewódzkich, inspektoratów i innych specjalistycznych jednostek organizacyjnych określają dyrektorzy tych jednostek w regulaminach organizacyjnych wydanych na podstawie ramowych regulaminów organizacyjnych ustalonych przez Prezesa PZU.
§  15.
1.
Do składania w imieniu PZU oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest uprawniony samodzielnie Prezes PZU.
2.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą składać również inne uprawnione osoby, z tym że wymagane jest wówczas łączne działanie dwóch osób.
3.
Prezes PZU może określić przypadki, w których do złożenia oświadczenia wystarczy działanie jednej uprawnionej osoby.
4.
Osobami uprawnionymi (ust. 2) są:
1)
wiceprezesi PZU,
2)
dyrektorzy departamentów lub kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych w zakresie działalności departamentu (samodzielnej komórki organizacyjnej) oraz upoważnieni na piśmie przez Prezesa PZU inni pracownicy PZU - w zakresie określonym przez Prezesa PZU,
3)
dyrektorzy terenowych jednostek organizacyjnych PZU oraz upoważnieni przez nich na piśmie pracownicy - w zakresie działalności tych jednostek.
5.
Przepisy ust. 1-4 nie naruszają praw i obowiązków głównych księgowych.
§  16.
1.
Jednostki terenowe PZU działają według zasad wewnętrznego rozrachunku gospodarczego - w zakresie ustalonym przez Prezesa PZU.
2.
Fundusze, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oraz nadwyżki bilansowe rozlicza się centralnie.
§  17.
1.
PZU prowadzi księgowość według zasad ustalonych w zakładowym planie kont.
2.
Centrala, oddziały wojewódzkie, inspektoraty i inne specjalistyczne jednostki organizacyjne PZU prowadzą samodzielną księgowość i są jednostkami samodzielnie bilansującymi.
3.
Bilanse PZU są zbiorczymi bilansami wszystkich jednostek PZU.
4.
Bilans jednostek organizacyjnych podległych bezpośrednio centrali, po zaopiniowaniu przez głównego księgowego PZU, zatwierdza Prezes PZU.
5.
Bilanse inspektoratów, po zaopiniowaniu przez głównych księgowych oddziałów wojewódzkich, zatwierdzają dyrektorzy oddziałów wojewódzkich.
§  18.
1.
Działalnością Rady Ubezpieczeniowej kieruje przewodniczący.
2.
Przewodniczącego Rady i jego zastępcę wybiera Rada Ubezpieczeniowa.
§  19.
1.
Posiedzenia Rady Ubezpieczeniowej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2.
Posiedzenia Rady Ubezpieczeniowej zwołuje się również na wniosek Ministra Finansów, Prezesa PZU lub 1/4 członków Rady.
3.
Posiedzenie Rady Ubezpieczeniowej zwołuje jej przewodniczący.
4.
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
§  20.
Rada Ubezpieczeniowa w celu rozpatrywania zadań należących do jej właściwości tworzy komisje stałe, a w razie doraźnej potrzeby komisje niestałe.
§  21.
Członkom Rady Ubezpieczeniowej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady i komisji, którego wysokość określa Minister Finansów. Członkom Rady przybywającym na posiedzenia spoza miejscowości, w której odbywa się posiedzenie, przysługują ponadto diety oraz zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju.
§  22.
Tryb działania Rady Ubezpieczeniowej, rodzaje komisji i ich zadania, określa regulamin uchwalony przez Radę.