Nadanie statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1952.A-95.1466

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1952 r.

UCHWAŁA NR 939
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 1952 r.
w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Nadaje się Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

Postanowienia ogólne.
§ 1.
1.
Państwowy Zakład Ubezpieczeń, zwany dalej "Zakładem", powołany jest na podstawie ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130) do prowadzenia ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń osobowych.
2.
Zakład jest instytucją państwową, posiada osobowość prawną i działa według zasad rozrachunku gospodarczego.
3.
Zakład używa pieczęci z godłem państwowym.
4.
Siedzibą Zakładu jest m. st. Warszawa.
§  2.
Stosunek pracy pracowników Zakładu podlega ogólnym przepisom ustawodawstwa pracy.

Zadania Zakładu.

§  3.
1.
Do zadań Zakładu należy organizowanie ubezpieczeń i tworzenie ze składek ubezpieczeniowych odpowiednich środków finansowych na wypłatę odszkodowań i świadczeń oraz na zapobieganie powstawaniu strat w ubezpieczonym mieniu.
2.
W szczególności do zadań Zakładu należy:
1)
opracowywanie projektów ustaw (dekretów), rozporządzeń i zarządzeń dotyczących ubezpieczeń państwowych i działalności Zakładu;
2)
opracowywanie warunków i taryf ubezpieczeniowych oraz norm szacunkowych i zasad likwidacji szkód;
3)
rejestracja ubezpieczeń obowiązkowych i zawieranie ubezpieczeń dobrowolnych oraz likwidacja szkód i wypłata odszkodowań;
4)
zawieranie umów reasekuracyjnych;
5)
opracowywanie planów działalności gospodarczej (operacyjnych, finansowych i budżetu administracyjnego), rocznych zamknięć rachunkowych i sprawozdań z wyników działalności;
6)
przeprowadzanie badań i analiz przyczyn powstawania szkód oraz podejmowanie inicjatywy i współdziałanie z odpowiednimi władzami i instytucjami w opracowywaniu planów zapobiegania szkodom;
7)
popularyzacja i propaganda ubezpieczeń;
8)
szkolenie pracowników Zakładu;
9)
zarządzanie majątkiem Zakładu.

Organizacja i władze Zakładu.

§  4.
1.
Na czele Zakładu stoi dyrektor, który kieruje działalnością Zakładu i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Minister Finansów.
2.
Zastępców dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek dyrektora Zakładu. Zastępcy dyrektora Zakładu spełniają swoje zadania w granicach upoważnienia dyrektora Zakładu.
3.
Kierowników działów (§ 7) powołuje, awansuje i odwołuje dyrektor Zakładu za zgodą Ministra Finansów.
§  5.
1.
Zakład dzieli się na następujące jednostki organizacyjne:
1)
w Zarządzie Centralnym:
a)
Dział Ubezpieczeń Majątkowych,
b)
Dział Odszkodowań Majątkowych,
c)
Dział Ubezpieczeń Osobowych,
d)
Dział Planowania i Organizacji,
e)
Dział Finansowo-Rachunkowy;

ponadto w skład Zarządu Centralnego wchodzą: Wydział Kadr i Szkolenia oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy;

2)
w terenie:
a)
dyrekcje wojewódzkie,
b)
inspektoraty powiatowe;

w miarę potrzeby mogą być tworzone inspektoraty miejskie i rejonowe.

2.
Działy w Zarządzie Centralnym oraz dyrekcje wojewódzkie dzielą się na wydziały i stanowiska pracy jednoosobowe lub kilkuosobowe, inspektoraty zaś powiatowe i miejskie mogą być podzielone na referaty i na stanowiska pracy.
§  6.
1.
Zakres działania poszczególnych działów w Zarządzie Centralnym Zakładu jest następujący:
1)
Dział Ubezpieczeń Majątkowych obejmuje sprawy organizacji, planowania i techniki ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych obowiązkowych i dobrowolnych;
2)
Dział Odszkodowań Majątkowych obejmuje sprawy organizacji i techniki likwidacji szkód, ustalania odszkodowań oraz zapobiegania powstawaniu szkód w ubezpieczonym mieniu;
3)
Dział Ubezpieczeń Osobowych obejmuje sprawy organizacji, planowania i techniki ubezpieczeń osobowych oraz likwidacji świadczeń wynikających z tych ubezpieczeń;
4)
Dział Planowania i Organizacji obejmuje sprawy metod i koordynacji planowania, opracowywania i analizy planu działalności gospodarczej Zakładu, prac legislacyjnych i techniczno-ubezpieczeniowych, analizy działalności Zakładu, statystyki i sprawozdawczości, struktury organizacyjnej, organizacji i techniki pracy, koordynacji kontroli i inspekcji oraz propagandy ubezpieczeń i wydawnictw;
5)
Dział Finansowo-Rachunkowy obejmuje sprawy inkasa składek, obrotu płatniczego, organizacji i prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej;
6)
Wydział Kadr i Szkolenia obejmuje sprawy doboru kadr, szkolenia zawodowego i rozmieszczania kadr;
7)
Wydział Administracyjno-Gospodarczy obejmuje sprawy gospodarowania majątkiem nieruchomym i ruchomym, inwestycji, zaopatrzenia materiałowego, utrzymania biur oraz akcji socjalnej.
§  7.
1.
W Zarządzie Centralnym na czele działów stoją kierownicy działów, a na czele wydziałów stoją kierownicy wydziałów.
2.
Do pomocy w wykonywaniu zadań kierowników działów i kierowników wydziałów w Zarządzie Centralnym mogą być powołani ich zastępcy.
§  8.
Dyrekcje wojewódzkie działają na obszarach poszczególnych województw.
§  9.
Do dyrekcji wojewódzkiej należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie rejestracji obowiązkowych ubezpieczeń, zawierania dobrowolnych ubezpieczeń, inkasa składek, likwidacji szkód, wypłaty odszkodowań oraz działalności zapobiegawczej i finansowej w ramach obowiązujących przepisów i zatwierdzonych planów.
§  10.
1.
Na czele dyrekcji wojewódzkiej stoi kierownik, który kieruje jej działalnością i jest za nią odpowiedzialny.
2.
Do pomocy w wykonywaniu zadań kierowników dyrekcji wojewódzkich mogą być powołani ich zastępcy.
3.
Na czele wydziałów w dyrekcjach wojewódzkich stoją kierownicy wydziałów.
§  11.
1.
Inspektoraty powiatowe działają na obszarach poszczególnych powiatów.
2.
Inspektoraty miejskie tworzy się w większych miastach stosownie do potrzeb.
3.
Inspektoraty rejonowe mogą być tworzone w miarę potrzeby dla poszczególnych rejonów w powiatach lub w większych miastach,
4.
O tworzeniu i likwidowaniu inspektoratów miejskich i rejonowych decyduje Minister Finansów na wniosek dyrektora Zakładu.
§  12.
Do zakresu działania inspektoratów należy w ramach obowiązujących przepisów bezpośrednia obsługa ubezpieczeń, a w szczególności rejestracja ubezpieczeń obowiązkowych, zawieranie ubezpieczeń dobrowolnych, inkaso składek, likwidacja szkód, wypłata odszkodowań oraz sprawy zapobiegania powstawaniu szkód.
§  13.
1.
Na czele inspektoratu powiatowego lub miejskiego stoi kierownik inspektoratu, który kieruje jego działalnością i jest za nią odpowiedzialny.
2.
Do pomocy w wykonywaniu zadań kierowników inspektoratów powiatowych (miejskich) mogą być powołani ich zastępcy.
3.
Na czele referatu stoi kierownik referatu.
4.
Inspektor rejonowy podlega kierownikowi właściwego inspektoratu powiatowego lub miejskiego.
§  14.
Podział jednostek organizacyjnych, wymienionych w § 5, na komórki organizacyjne niższych stopni oraz ich szczegółowy zakres działania ustali regulamin organizacyjny, wydany przez dyrektora Zakładu za zgodą Ministra Finansów.
§  15.
1.
Dyrektor Zakładu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Zakładu z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 2.
2.
Do składania w imieniu Zakładu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch uprawnionych osób.
3.
Osobami uprawnionymi są: dyrektor Zakładu, jego zastępcy i pracownicy upoważnieni przez dyrektora Zakładu.
4.
Oświadczenia Zakładu wymienione w ust. 2 podpisują osoby uprawnione pod wydrukowaną lub odciśniętą nazwą Zakładu.
5.
Przepisy powyższe nie naruszają praw i obowiązków głównego księgowego określonych odrębnymi przepisami.

Ajenci ubezpieczeniowi.

§  16.
W celu pozyskiwania dobrowolnych ubezpieczeń i ich rozwoju Zakład może posługiwać się ajentami ubezpieczeniowymi.
§  17.
Zakres obowiązków i uprawnień oraz zasady kontroli działalności ajentów ubezpieczeniowych ustala dyrektor Zakładu za zgodą Ministra Finansów.