Nadanie statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

Monitor Polski

M.P.2002.33.519

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
Państwowej Agencji Atomistyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

§  1.
Państwowa Agencja Atomistyki, zwana dalej "Agencją", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej "Prezesem Agencji", działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2.
1.
Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy wiceprezesa Agencji, dyrektora generalnego i dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-10.
2.
Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Prezes Agencji.
3.
Prezes Agencji może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Agencji do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.
§  3.
1.
W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Dyrektora Generalnego,
2)
Departament Prawny,
3)
Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego,
4)
Departament Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego,
5)
Departament Szkolenia i Informacji Społecznej,
6)
Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej,
7)
Departament Nauki i Techniki,
8)
Departament Ekonomiczno-Budżetowy,
9)
Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych,
10)
Biuro Spraw Obronnych,
11)
Stanowisko Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnej, któremu podlega Kancelaria Tajna.
2.
W komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-10, mogą być, za zgodą dyrektora generalnego, tworzone wydziały.
3.
Biurem Dyrektora Generalnego kieruje bezpośrednio dyrektor generalny.
4.
Stanowisko zapewniające wykonywanie zadań audytu wewnętrznego wchodzi w skład Biura Dyrektora Generalnego.
§  4.
Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 3 ust. 1, rozstrzyga Prezes Agencji.
§  5.
Prezes Agencji może tworzyć i znosić komisje i zespoły, jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.