Monitor Polski

M.P.1946.133.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1948 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 września 1946 r.
o nadaniu statutu organizacyjnego przedsiębiorstwu państwowemu Polskie Biuro Podróży "Orbis".

Na podstawie art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 7 maja 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis" (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 100) nadaje się przedsiębiorstwu państwowemu Polskie Biuro Podróży "Orbis" statut organizacyjny stanowiący załącznik niniejszej uchwały. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
STATUT ORGANIZACYJNY

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Biuro Podróży "Orbis".

§  1. Przedsiębiorstwo państwowe Polskie Biuro Podróży "Orbis", zwane w dalszych postanowieniach w skróceniu "Orbisem", działa na podstawie przepisów dekretu z dnia 7 maja 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis" (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 100) oraz na podstawie niniejszego statutu i regulaminów, wydanych zgodnie z powołanym dekretem.
§  2.
1. Siedzibą "Orbisu" jest miasto st. Warszawa.
2. Orbis może tworzyć oddziały i agencje w kraju i zagranicą.
§  3. "Orbis" podlega wpisowi do rejestru handlowego. Wpisaniu podlega nazwa, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa oraz do podpisywania zobowiązań, a w szczególności skryptów dłużnych i weksli.
§  4.
1. Orbis użytkuje i zarządza majątkiem nieruchomym przekazanym mu przez Ministra Komunikacji w imieniu Skarbu Państwa.
2. Orbis może nabywać majątek nieruchomy na własność Skarbu Państwa, zatrzymując go w swoim użytkowaniu.
3. Orbis może we własnym imieniu nabywać i zbywać majątek ruchomy.
4. Orbis może zaciągać za zgodą Ministra Komunikacji i Ministra Skarbu pożyczki długoterminowe, oraz we własnym zakresie pożyczki krótko i średnioterminowe. Długoterminowe operacje kredytowe obciążające majątek nieruchomy mogą być dokonywane tylko na podstawie upoważnień ustawowych.
§  5.
1. Rokiem gospodarczym "Orbisu" jest rok kalendarzowy.
2. Plan finansowo-gospodarczy należy przedstawić Radzie Ministrów za pośrednictwem Ministra Komunikacji, do zatwierdzenia nie później jak na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku gospodarczego.
3. Bilans, rachunek strat i zysków oraz sprawozdania roczne winny być przedstawiane do dnia 1 kwietnia każdego roku i podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Komunikacji.
§  6. Podział zysku i pokrywanie strat dokonywane jest na podstawie przepisów obowiązujących przedsiębiorstwa państwowe.
§  7.
1. Do ważności zobowiązań "Orbisu" wymagany jest podpis dyrektora bądź dwóch wicedyrektorów lub prokurentów bądź wicedyrektora i prokurenta łącznie.
2. Skrypty dłużne i weksle wystawione przez "Orbis" podpisuje dyrektor i jeden z wicedyrektorów lub prokurentów, albo jeden z wicedyrektorów i prokurent.
3. Podpisy winny być składane pod nazwą (pieczątką) - Polskie Biuro Podróży "Orbis".
§  8. Władze "Orbisu" stanowią:
1) Rada Nadzorcza,
2) Dyrektor,
3) Komisja Rewizyjna.
§  9. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) sprawowanie nadzoru ogólnego i kontroli nad działalnością Orbisu,
2) opiniowanie planu finansowo-gospodarczego, zasad prowadzenia Orbisu, planu inwestycji, rozbudowy oraz zakładania oddziałów Orbisu,
3) badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków oraz sprawozdań dyrektora,
4) rozpatrywanie i przedstawienie Ministrowi Komunikacji wniosków o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego, oddanego Orbisowi do użytkowania, jako też o zaciąganiu pożyczek długoterminowych,
5) udzielanie prokury na wniosek Dyrektora "Orbisu",
6) rozpatrywanie wszelkich innych wniosków, zgłoszonych przez dyrektora lub przez jednego lub więcej członków Rady oraz rozpoznawanie spraw, przekazanych Radzie przez Ministra Komunikacji,
7) składanie Ministrowi Komunikacji sprawozdań okresowych i doraźnych,
8) sprawy o których mowa w § 13 ust. 4 i § 17.
§  10.
1. W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący i jego zastępca,
2) 1 przedstawiciele Ministerstw: Skarbu, Kultury i Sztuki, Spraw Zagranicznych, Żeglugi oraz Przemysłu i Handlu, po jednym z każdego Ministerstwa,
3) przedstawiciel Centralnego Urzędu Planowania,
4) przedstawiciel Komisji Centralnej Związków Zawodowych,
5) dwie osoby spośród obywateli, znanych w działalności na polu turystyki i krajoznawstwa.
2. Przewodniczącego, jego zastępcę i członków Rady wymienionych w pkt. 5 ustępu poprzedzającego powołuje i zwalnia Minister Komunikacji. Przedstawicieli Ministerstw w Radzie powołuje i zwalnia Minister Komunikacji na wniosek właściwych Ministrów, przedstawiciela Centralnego Urzędu Planowania - na wniosek Prezesa tego Urzędu i przedstawiciela Centralnej Komisji Związków Zawodowych - na wniosek tejże Komisji.
§  11.
1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członków lub dyrektora "Orbisu", oraz na żądanie Ministra Komunikacji.
2. Posiedzenia winny się odbywać conajmniej raz na trzy miesiące.
3. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność co najmniej 6-ciu członków.
4. Minister Komunikacji nadaje Regulamin Radzie Nadzorczej.
§  12.
1. Członkowie Rady pobierają wynagrodzenie z funduszów "Orbisu".
2. Członkom Rady służy prawo do zwrotu kosztów podróży.
3. Wysokość należności, o których mowa w poprzednich ustępach, ustala Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  13.
1. Do zakresu działania dyrektora należy:
1) reprezentowanie "Orbisu" na zewnątrz,
2) ogólne, handlowe i administracyjne kierownictwo przedsiębiorstwa,
3) zakładanie i zwijanie oddziałów i agencyj "Orbisu",
4) lokowanie kapitałów i rezerw specjalnych,
5) przyjmowanie i zwalnianie pracowników "Orbisu", z wyjątkiem wicedyrektorów,
6) załatwianie wszelkich innych spraw, niezastrzeżonych właściwości organów wyższych.
2. Do pomocy dyrektorowi powołuje Minister Komunikacji dwóch wicedyrektorów - handlowego i administracyjnego.
3. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego wicedyrektor.
4. Uposażenie dyrektora i wicedyrektorów ustala Minister Komunikacji, w porozumieniu z Ministrem Skarbu, na wniosek Rady.
§  14.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wyznaczonych przez Ministra Komunikacji, w tym jednego na wniosek Ministra Skarbu.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
1) przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał kontroli rachunkowej i kasowej,
2) badanie ksiąg, bilansu oraz stanu majątkowego "Orbisu",
3) przedstawianie Ministrowi Komunikacji i Ministrowi Skarbu sprawozdań ze swoich czynności.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują za swoje czynności wynagrodzenie, ustalone przez Ministra Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  15. Stosunek "Orbisu" do przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" co do sprzedaży biletów, przelewów gotówki za sprzedane bilety, rewizji kas biletowych "Orbisu", oraz co do stosowania przepisów rachunkowych i zarządzeń, obowiązujących w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe", jako też stosunek do innych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Komunikacji w sprawach z zakresu działania "Orbisu", unormują umowy z poszczególnymi przedsiębiorstwami, zatwierdzone przez Ministra Komunikacji.
§  16. Szczegóły organizacji wewnętrznej "Orbisu" określi regulamin, zatwierdzony przez Ministra Komunikacji.
§  17. Zasady wynagrodzenia pracowników "Orbisu" zatwierdza Minister Komunikacji na wniosek dyrektora zaopiniowany przez Radę.
1 § 10 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez pkt 1 uchwały z dnia 24 lipca 1948 r. (M.P.48.A-66.486) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 sierpnia 1948 r.