§ 3. - Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2012.202

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2013 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.