§ 2. - Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2012.202

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2013 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 92, poz. 789, z 2010 r. Nr 61, poz. 795 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 386).