§ 1. - Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2012.202

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2013 r.
§  1.
Ministerstwu Środowiska nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.