Monitor Polski

M.P.2008.22.215

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 28, poz. 307 i Nr 90, poz. 948 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 568).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§  1. Ministerstwo Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606), do spraw:
1) gospodarki wodnej;
2) środowiska.
§  2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Edukacji i Komunikacji Społecznej;
2) Departament Ekonomiczny;
3) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
4) Departament Gospodarki Odpadami;
5) Departament Instrumentów Finansowych;
6) Departament Krajowych Form Ochrony Przyrody;
7) Departament Leśnictwa;
8) Departament Obszarów Natura 2000;
9) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko;
10) Departament Prawny;
11) Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
12) Departament Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju;
13) Biuro Ministra;
14) Biuro Dyrektora Generalnego;
15) Biuro Współpracy z Zagranicą;
16) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
17) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.
§  3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Departament Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.
§  4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:
1) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
2) Departament Gospodarki Odpadami;
3) Departament Krajowych Form Ochrony Przyrody;
4) Departament Leśnictwa;
5) Departament Obszarów Natura 2000;
6) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko.
§  5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.