Monitor Polski

M.P.2018.524

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Sprawiedliwości nadaje się statut, który stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. z 2017 r. poz. 886).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

§  1.  Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia obsługę Ministra Sprawiedliwości właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 2330), do spraw sprawiedliwości.
§  2.  W skład Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej;
3) Departament Funduszu Sprawiedliwości;
4) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
5) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;
6) Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego;
7) Departament Legislacyjny Prawa Karnego;
8) Departament Nadzoru Administracyjnego;
9) Departament Prawa Administracyjnego;
10) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich;
11) Departament Strategii i Funduszy Europejskich;
12) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;
13) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;
14) Departament Zawodów Prawniczych;
15) Biuro Administracyjne;
16) Biuro Cyberbezpieczeństwa;
17) Biuro Dyrektora Generalnego;
18) Biuro Finansów;
19) Biuro Komunikacji i Promocji;
20) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;
21) Biuro Ministra;
22) Biuro Ochrony.
§  3.  Obsługę zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie działu sprawiedliwość zapewniają w szczególności:
1) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej;
2) Departament Funduszu Sprawiedliwości;
3) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
4) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;
5) Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego;
6) Departament Legislacyjny Prawa Karnego;
7) Departament Nadzoru Administracyjnego;
8) Departament Prawa Administracyjnego;
9) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich;
10) Departament Strategii i Funduszy Europejskich;
11) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;
12) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;
13) Departament Zawodów Prawniczych.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Sprawiedliwości.