Monitor Polski

M.P.2017.886 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2017 r.
§  1.  Ministerstwu Sprawiedliwości nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.