Monitor Polski

M.P.2014.18 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Sprawiedliwości nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. Nr 16, poz. 168).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

§  1. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia obsługę Ministra Sprawiedliwości właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 248, poz. 1490), do spraw sprawiedliwości.
§  2. W skład Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzą:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Kadr i Logistyki;
4) Departament Strategii i Deregulacji;
5) Departament Prawa Karnego;
6) Departament Prawa Cywilnego;
7) Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości;
8) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;
9) Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej;
10) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;
11) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej;
12) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
13) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;
14) Biuro Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego;
15) Biuro Organizacji, Finansów i Kontrolingu;
16) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.
§  3. Obsługę zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie działu sprawiedliwość zapewniają w szczególności:
1) Departament Strategii i Deregulacji;
2) Departament Prawa Karnego;
3) Departament Prawa Cywilnego;
4) Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości;
5) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;
6) Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej;
7) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;
8) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej.
§  4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Sprawiedliwości.