Monitor Polski

M.P.2009.81.1023

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Spraw Zagranicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M. P. Nr 14, poz. 181).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

§ 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Zagranicznych właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725), do spraw:
1) zagranicznych;
2) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
§  2. 1  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;
2) Departament Ameryki;
3) Departament Azji i Pacyfiku;
4) Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka;
5) Departament Dyplomacji Ekonomicznej;
6) Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;
7) Departament Informacji Europejskiej;
8) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;
9) Departament Konsularny;
10) Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej;
11) Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka;
12) Departament Polityki Bezpieczeństwa;
13) Departament Polityki Ekonomicznej;
14) Departament Polityki Europejskiej;
15) Departament Prawa Unii Europejskiej;
16) Departament Prawno-Traktatowy;
17) Departament Strategii i Planowania;
18) Departament Wdrażania Programów Rozwojowych;
19) Departament Wschodni;
20) Departament Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa;
21) Departament Współpracy Rozwojowej;
22) Departament Współpracy z Polonią;
23) Biuro Administracji;
24) Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją;
25) Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego;
26) Biuro Dyrektora Generalnego;
27) Biuro Finansów;
28) Biuro Informatyki i Telekomunikacji;
29) Biuro Infrastruktury;
30) Biuro Kontroli i Audytu;
31) Biuro Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
32) Biuro Prawne i Zamówień Publicznych;
33) Biuro Rzecznika Prasowego MSZ;
34) Biuro Spraw Osobowych;
35) Sekretariat Ministra;
36) Protokół Dyplomatyczny;
37) Centrum Operacyjne;
38) Centrum Rozwoju Zawodowego;
39) Samodzielne Stanowisko - Dyrektor Polityczny;
40) Samodzielne Stanowisko - Rzecznik Prasowy MSZ.
§  3. 2  Obsługę zadań Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie działu sprawy zagraniczne zapewniają w szczególności:
1) Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;
2) Departament Ameryki;
3) Departament Azji i Pacyfiku;
4) Departament Dyplomacji Ekonomicznej;
5) Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;
6) Departament Konsularny;
7) Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka;
8) Departament Polityki Ekonomicznej;
9) Departament Polityki Europejskiej;
10) Departament Polityki Bezpieczeństwa;
11) Departament Prawno-Traktatowy;
12) Departament Strategii i Planowania;
13) Departament Wdrażania Programów Rozwojowych;
14) Departament Wschodni;
15) Departament Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa;
16) Departament Współpracy z Polonią;
17) Departament Współpracy Rozwojowej;
18) Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka.
§  4. Obsługę zadań Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewniają w szczególności:
1) Departament Informacji Europejskiej;
2) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;
3) Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej;
4) Departament Prawa Unii Europejskiej.
1 Załącznik § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 68 z dnia 15 września 2010 r. (M.P.10.65.843) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 2010 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 85 z dnia 30 listopada 2010 r. (M.P.10.90.1050) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2010 r.

2 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 68 z dnia 15 września 2010 r. (M.P.10.65.843) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 2010 r.