Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.2008.56.509

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Spraw Zagranicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M. P. Nr 41, poz. 551 i Nr 84, poz. 1217).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

§  1.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Zagranicznych, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605), do spraw zagranicznych.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
Sekretariat Ministra;
3)
Departament Ameryki;
4)
Departament Azji i Pacyfiku;
5)
Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;
6)
Departament Europy Zachodniej i Północnej;
7)
Departament Europy Środkowej i Południowej;
8)
Departament Wschodni;
9)
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;
10)
Departament Konsularny i Polonii;
11)
Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka;
12)
Departament Polityki Bezpieczeństwa;
13)
Departament Prawno-Traktatowy;
14)
Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej;
15)
Departament Unii Europejskiej;
16)
Departament Współpracy Rozwojowej;
17)
Departament Zagranicznej Polityki Ekonomicznej;
18)
Protokół Dyplomatyczny;
19)
Biuro Pełnomocnika do spraw postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka;
20)
Biuro Rzecznika Prasowego MSZ;
21)
Biuro Zarządzania Informacją;
22)
Biuro Dyrektora Generalnego;
23)
Biuro Administracji i Finansów;
24)
Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego;
25)
Biuro Informatyki i Telekomunikacji;
26)
Biuro Kontroli i Audytu;
27)
Biuro Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
28)
Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia;
29)
Biuro Zamówień Publicznych;
30)
Archiwum.