Nadanie statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki. - M.P.2021.1005 - OpenLEX

Nadanie statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki.

Monitor Polski

M.P.2021.1005

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 248
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Sportu i Turystyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 26 października 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

§  1. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem", właściwego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946) do spraw objętych działami administracji rządowej:
1)
kultura fizyczna;
2)
turystyka.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Ekonomiczno-Finansowy;
2)
Departament Igrzysk Europejskich 2023;
3)
Departament Infrastruktury Sportowej;
4)
Departament Kontroli;
5)
Departament Nowych Technologii w Sporcie i Informatyki;
6)
Departament Prawny;
7)
Departament Sportu dla Wszystkich;
8)
Departament Sportu Wyczynowego;
9)
Departament Turystyki;
10)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
11)
Biuro Dyrektora Generalnego;
12)
Biuro Komunikacji;
13)
Biuro Ministra.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - kultura fizyczna zapewniają w szczególności:
1)
Departament Infrastruktury Sportowej;
2)
Departament Sportu dla Wszystkich;
3)
Departament Sportu Wyczynowego.
§  4. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - turystyka zapewnia w szczególności Departament Turystyki.
§  5. 
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.