Monitor Polski

M.P.2016.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Sportu i Turystyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki (M.P. poz. 49).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

§  1. Ministerstwo Sportu i Turystyki, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem", właściwego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911), do spraw objętych działami: kultura fizyczna oraz turystyka.
§  2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Ekonomiczno-Finansowy;
2) Departament Infrastruktury Sportowej;
3) Departament Kontroli i Nadzoru;
4) Departament Prawny;
5) Departament Sportu dla Wszystkich;
6) Departament Sportu Wyczynowego;
7) Departament Turystyki;
8) Biuro Dyrektora Generalnego;
9) Biuro Ministra.
§  3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultura fizyczna zapewniają w szczególności:
1) Departament Infrastruktury Sportowej;
2) Departament Sportu dla Wszystkich;
3) Departament Sportu Wyczynowego.
§  4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu turystyka zapewnia w szczególności Departament Turystyki.
§  5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.