Monitor Polski

M.P.2020.258

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Sportu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki (M.P. poz. 926).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPORTU

§  1.  Ministerstwo Sportu, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Sportu, zwanego dalej "Ministrem", właściwego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380) do spraw objętych działem administracji rządowej - kultura fizyczna.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Ekonomiczno-Finansowy;
2) Departament Infrastruktury Sportowej;
3) Departament Kontroli i Nadzoru;
4) Departament Prawny;
5) Departament Sportu dla Wszystkich;
6) Departament Sportu Wyczynowego;
7) Biuro Dyrektora Generalnego;
8) Biuro Komunikacji;
9) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - kultura fizyczna zapewniają w szczególności:
1) Departament Infrastruktury Sportowej;
2) Departament Sportu dla Wszystkich;
3) Departament Sportu Wyczynowego.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.