Monitor Polski

M.P.2016.82

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M.P. poz. 761).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

§  1. Ministerstwo Skarbu Państwa zapewnia obsługę Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902), do spraw objętych działem - Skarb Państwa.
§  2. W skład Ministerstwa Skarbu Państwa wchodzą:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) komórki organizacyjne:
a) Departament Budżetu i Finansów,
b) Departament Mienia Skarbu Państwa,
c) Departament Nadzoru Właścicielskiego,
d) Departament Prawno-Procesowy,
e) Departament Prawny,
f) Departament Przekształceń Własnościowych,
g) Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,
h) Departament Rynków Kapitałowych,
i) Departament Spółek Strategicznych,
j) Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju,
k) Biuro Audytu i Kontroli,
l) Biuro Dyrektora Generalnego,
m) Biuro Kadr,
n) Biuro Komunikacji Społecznej,
o) Biuro Ministra.
§  3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.