§ 2. - Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2006.25.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2006 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. Nr 37, poz. 654).