§ 1. - Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2006.25.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2006 r.
§  1.
Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.