§ 3. - Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2004.37.654

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 2004 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.