§ 2. - Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2004.37.654

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 2004 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. Nr 20, poz. 362).