§ 1. - Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2004.37.654

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 2004 r.
§  1.
Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.