Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa. - M.P.2004.37.654 - OpenLEX

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2004.37.654

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 września 2004 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. Nr 20, poz. 362).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

§  1.
Ministerstwo Skarbu Państwa, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434), do spraw Skarbu Państwa.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzą:
1)
następujące komórki organizacyjne:
a)
Departament Nadzoru Właścicielskiego I,
b)
Departament Nadzoru Właścicielskiego II,
c)
Departament Nadzoru Właścicielskiego III,
d)
Departament Instytucji Finansowych,
e)
Departament Spraw Obronnych,
f)
Departament Prywatyzacji I,
g)
Departament Prywatyzacji II,
h)
Departament Ewidencji i Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa,
i)
Departament Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji,
j)
Departament Analiz i Prognoz,
k)
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,
l)
Departament Zastępstwa Procesowego,
m)
Departament Prawny,
n)
Departament Kontroli, Skarg i Wniosków,
o)
Departament Budżetu i Finansów,
p)
Gabinet Polityczny Ministra,
q)
Biuro Ministra,
r)
Biuro Informatyki,
s)
Biuro Kadr i Szkolenia,
t)
Biuro Komunikacji Społecznej,
u)
Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
v)
Biuro do Spraw Pomocy Publicznej,
w)
Biuro do Spraw Zamówień Publicznych,
x)
Samodzielny Wydział Audytu,
y)
Samodzielny Wydział Koordynacji Delegatur;
2)
delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa:
a)
w Białymstoku dla województwa podlaskiego,
b)
w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego,
c)
w Gdańsku dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
d)
w Katowicach dla województwa śląskiego,
e)
w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego,
f)
w Krakowie dla województwa małopolskiego,
g)
w Lublinie dla województwa lubelskiego,
h)
w Łodzi dla województwa łódzkiego,
i)
w Poznaniu dla województw wielkopolskiego i lubuskiego,
j)
w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego,
k)
w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego,
l)
w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego,
m)
we Wrocławiu dla województw dolnośląskiego i opolskiego.