§ 2. - Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2002.20.362

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2002 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.