§ 1. - Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2002.20.362

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2002 r.
§  1.
Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.