Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2002.20.362

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

§  1.
Ministerstwo Skarbu Państwa, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1341), do spraw Skarbu Państwa.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzą:
1)
następujące komórki organizacyjne:
a)
Departament Analiz i Prognoz,
b)
Departament Budżetu i Finansów,
c)
Departament Ewidencji i Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa,
d)
Departament Instytucji Finansowych,
e)
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,
f)
Departament Nadzoru Właścicielskiego I,
g)
Departament Nadzoru Właścicielskiego II,
h)
Departament Prawny,
i)
Departament Prywatyzacji I,
j)
Departament Prywatyzacji II,
k)
Departament Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji,
l)
Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,
ł)
Departament Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych,
m)
Departament Zastępstwa Procesowego,
n)
Biuro Informatyki,
o)
Biuro Kadr i Szkolenia,
p)
Biuro Komunikacji Społecznej,
r)
Biuro Ministra,
s)
Gabinet Polityczny Ministra,
2)
delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa:
a)
w Białymstoku dla województwa podlaskiego,
b)
w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego,
c)
w Gdańsku dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
d)
w Katowicach dla województwa śląskiego,
e)
w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego,
f)
w Krakowie dla województwa małopolskiego,
g)
w Lublinie dla województwa lubelskiego,
h)
w Łodzi dla województwa łódzkiego,
i)
w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego,
j)
w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego,
k)
w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego,
l)
w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego,
ł)
we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego i opolskiego.