Monitor Polski

M.P.2008.10.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Rozwoju Regionalnego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (M. P. Nr 46, poz. 545 i Nr 64, poz. 725).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO

§  1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "Ministrem", właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).
§  2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Ekonomiczno-Finansowy;
2) Departament Informacji, Promocji i Szkoleń;
3) Departament Instytucji Certyfikującej;
4) Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej;
5) Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych;
6) Departament Koordynacji Programów Regionalnych;
7) Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty;
8) Departament Prawny;
9) Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej;
10) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;
11) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego;
12) Departament Współpracy Terytorialnej;
13) Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym;
14) Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności;
15) Departament Zarządzania Programem Transport;
16) Biuro Administracyjno-Informatyczne;
17) Biuro Dyrektora Generalnego;
18) Biuro Ministra;
19) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
20) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;
21) Stanowisko do Spraw Komunikacji Społecznej i Mediów;
22) Stanowisko do Spraw Obronnych;
23) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
§  3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu rozwój regionalny zapewniają w szczególności:
1) Departament Ekonomiczno-Finansowy;
2) Departament Informacji, Promocji i Szkoleń;
3) Departament Instytucji Certyfikującej;
4) Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej;
5) Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych;
6) Departament Koordynacji Programów Regionalnych;
7) Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty;
8) Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej;
9) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego;
10) Departament Współpracy Terytorialnej;
11) Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym;
12) Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności;
13) Departament Zarządzania Programem Transport.
§  4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.