Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Monitor Polski

M.P.2007.78.838

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 października 2007 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (M. P. Nr 46, poz. 544).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§  1.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041), do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego oraz spraw rodziny.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz;
2)
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;
3)
Departament Funduszy;
4)
Departament Informatyki;
5)
Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji;
6)
Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
7)
Departament Migracji;
8)
Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
9)
Departament Pożytku Publicznego;
10)
Departament Prawa Pracy;
11)
Departament Prawny;
12)
Departament Rynku Pracy;
13) 1
(uchylony);
14)
Departament Świadczeń Rodzinnych;
15)
Departament Ubezpieczeń Społecznych;
16)
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
17)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
18)
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
19)
Biuro Administracyjno-Budżetowe;
20)
Biuro Dyrektora Generalnego;
21)
Biuro Kontroli;
22)
Biuro Ministra;
23)
Biuro Prasowe;
24)
Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;
25) 2
Stanowisko do Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.
§  3.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu praca zapewniają w szczególności:
1)
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;
2)
Departament Funduszy;
3)
Departament Migracji;
4)
Departament Prawa Pracy;
5)
Departament Rynku Pracy;
6)
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
§  4.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu zabezpieczenie społeczne zapewniają w szczególności:
1)
Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
2)
Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
3)
Departament Pożytku Publicznego;
4)
Departament Świadczeń Rodzinnych;
5)
Departament Ubezpieczeń Społecznych;
6)
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§  5.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu sprawy rodziny zapewnia w szczególności Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji.
§  6.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 13 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 18 z dnia 6 marca 2009 r. (M.P.09.14.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 marca 2009 r.
2 Załącznik § 2 pkt 25 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 18 z dnia 6 marca 2009 r. (M.P.09.14.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 marca 2009 r.