Monitor Polski

M.P.2020.418

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Klimatu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. poz. 476, z 2017 r. poz. 1142, z 2018 r. poz. 145 i 542 oraz z 2019 r. poz. 469).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA KLIMATU

§  1.  Ministerstwo Klimatu, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Klimatu, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) energia;
2) klimat.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Budżetu i Finansów;
2) Departament Ciepłownictwa;
3) Departament Edukacji i Komunikacji;
4) Departament Elektroenergetyki;
5) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;
6) Departament Energii Jądrowej;
7) Departament Funduszy Europejskich;
8) Departament Gospodarki Odpadami;
9) Departament Instrumentów Środowiskowych;
10) Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;
11) Departament Odnawialnych Źródeł Energii;
12) Departament Prawny;
13) Departament Ropy i Gazu;
14) Departament Spraw Międzynarodowych;
15) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
16) Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej;
17) Biuro Dyrektora Generalnego;
18) Biuro Kontroli i Audytu;
19) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - energia zapewniają w szczególności:
1) Departament Ciepłownictwa;
2) Departament Elektroenergetyki;
3) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;
4) Departament Energii Jądrowej;
5) Departament Ropy i Gazu.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - klimat zapewniają w szczególności:
1) Departament Gospodarki Odpadami;
2) Departament Instrumentów Środowiskowych;
3) Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;
4) Departament Odnawialnych Źródeł Energii.