§ 3. - Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

Monitor Polski

M.P.2014.504

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2014 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.